Aleksandar Babić

Dr Aleksandar Babić,
docent

Naučna oblast:
Umjetnost

E-mail:
aleksandar@senso-creative.rs

OBRAZOVANJE

 • 2022 – doktor nauka – kultura i mediji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 • 2011 – diplomirani menadžer – kultura i mediji – master, Univerzitet umetnosti u Beogradu, UNESCO katedra, Beograd, Republika Srbija Univerzitet Lion 2, Lion, Francuska
 • 2010 – diplomirani menadžer, menadžment u medijima, Fakultet za menadžment, Novi Sad, Alfa Univerzitet, Republika Srbija


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

Originalni naučni radovi objavljeni u časopisima

 • Babić, A. (2022). Mladi i novi model oglašavanja na interaktivnoj televiziji, Sociološki pregled,  LVI (2022), no. 4, Originalan naučni rad, doi: 10.5937/socpreg56-40712; BEOGRAD, (M – 23)
 • Sančanin, B., Babić, A., Dramićanin, S. (2022). Uticaj fluktuacije zaposlenih na ostvarivanje strateških ciljeva organizacija. UZbornik radova sa VI Nacionalne naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2022“ (141-148). Kruševac: Visoka poslovna škola strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković” 
 • Babić, A.  (2020). Dizajn ambalaže za hranu i upotreba specijalnih tehnika u štampi na regionalnom tržištu. Аktuelnosti. Banja Luka.  DOI 10.7251/BLCZR0421095B
 • Babić, A. (2021). Faze kreativnog procesa dizajna ambalažeAktuelnosti, 40: 7-18. Banja Luka.     DOI:10.7251/AKT2140007B
 • Babić, A. (2015). Transformacija organizacione kulture javnog radio-difuznog servisa. UZbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije MES Banjaluka „Globalni mediji i društveno odgovorno poslovanje“ (7-18). UDK 654:005.32
 • Babić, A., Babić, M. (2018). Arhiviranje digitalne fotografije. U: Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije „Mediji i ekonomija“ (126137). DOI: 10.7251/BLCMES1801126B
 • Babić, A., Babić, M. (2016). Plasiranje proizvoda u film. U: Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije „Mediji i ekonomija“ (42-56). DOI: 10.7251/ZREMP1601042B

 

KNJIGE, MONOGRAFIJE I UDŽBENICI

 • Babić, A. (2015). Novi mediji i pisanje za Internet. Uvod u medije i komunikacije. Banja Luka: Besjeda, FMIK Travnik, BLC, (str.259), poglavlje u monografskoj studiji.

 •  Babić, A. (2010). Organizacija u medijima. Fakultet za menadžment, Novi Sad, poglavlje” Reklamna agencija” u udžbeniku.