Aleksandra Pavićević

Dr Aleksandra Pavićević,
docent

Naučna oblast:  Građanskopravna

E-mail:
aleksandra.pavicevi@pravnifakultet.edu.ba

OBRAZOVANJE

 • 2017 – doktor pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • 2010 – diplomirni pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • [1]PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, Građanska i trgovačka retencija, Pravni život,  ISSN  0350-0500, 2017, knj. 601, br. 11, str. 185-202. [COBISS.SR-ID 513365680]
 • [2]PAVIĆEVIĆ,  Aleksandra, Nalaz  tuđe  izgubljene  stvari  u  uporednom  pravu  i  budućem srpskom  pravu, Pravni  život,  ISSN  0350-0500,  2016,  knj.  584,  br.  10,  str.  547-564. [COBISS.SR-ID 513268144].
 • [3] PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, Pojam retencije  u domaćem i uporednom pravu, Pravni  život, ISSN 0350-0500, 2015, knj. 576, br. 10, str. 505-521. [COBISS.SR-ID 516967356].
 • [4] PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, Pojam izgubljene stvari, Pravni život, ISSN 0350-0500, 2014, knj. 569, br. 5-6, str. 103-116. [COBISS.SR-ID 513090736].
 • [5] PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, Vrste zemljišnog duga kao realnog sredstva obezbeđenja, Pravni život, ISSN 0350-0500, 2014, knj. 572, br. 10, str. 435-452. [COBISS.SR-ID 513060784].
 • [6] PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, Tumačenje zaveštanja, Pravni život,  ISSN  0350-0500,  2013,  knj. 564, br. 10, str. 579-592. [COBISS.SR-ID 516303036].
 • [7] PAVIĆEVIĆ, Aleksandra. Sadržina retencije. Правни живот: лист за правна питања и праксу, ISSN 0350-0500, 2019, knj. 616, br. 10, str. 547-564. [COBISS.SR-ID 513557168].
 • [8] PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, Sadržina i svrsishodnost realnog duga, Pravni zapisi, ISSN 2217-2815. [Štampano  izd.],  2015,  god.  6,  br.  1,  str.  201-213.  doi: 10.5937/pravzap0-7926. [COBISS.SR-ID 513137072].
 • [9] PAVIĆEVIĆ,  Aleksandra,  Osvrt  na  sličnosti  i  razlike  između  zemljišnog  duga  i  prava retencije, Pravo – teorija  i  praksa,  ISSN  0352-3713,  2015,  god.  32,  br.  7/9,  str.  25-36. [COBISS.SR-ID 513172912].
 • [10] PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, Pravne posledice nalaza skrivenog blaga u srpskom pravu, Nova pravna revija,  ISSN   2233-0151,   2015,   god.   5,   br.   1-2,   str.   86-93.   [COBISS.SR-ID 513199792].
 • [11] ПАВИЋЕВИЋ, Александра,Правне последице налаза изгубљене ствари у српском праву de lege lata иde lege ferenda. Гласник права, ISSN 1821-4630. [Онлајн изд.], 2014, год. 5, бр. 1, стр. 35-51. [COBISS.SR-ID 513056432].
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 •  [1] PAVIĆEVIĆ, Aleksandra, Načela zemljišnog duga kao realno gsredstva obezbeđenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, ISSN 0550-2179, 2014, god. 48, br. 2, str. 459-475.doi: 10.5937/zrpfns48-6910.  [COBISS.SR-ID 513082032] časopis je indeksiran u bazi Heinonline