Biljana Petrović

Dr Biljana Petrović,
docent

Naučna oblast:
Rimsko pravo  i istorija države  i prava, Poslovno pravo i prava društava

E-mail:
biljana.petrovic2@gmail.com

OBRAZOVANJE 

 • 1981 – diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • 1987 –  specijalistički studij iz Prava industrijske svojine i Autorskog prava, Pravni fakultet u Nišu
 • 2005 – doktor pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Građansko pravo


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Petrović B, Šteta od pušenja kao poseban vid socijalne stvarnosti, Pravni život: tematski broj, Pravo i kulturne razlike, Beograd, Savez udruženja pravnika Srbije, 2004.god. -Tom l, br. 9, str. 361-371, ISSN 0350-0500
 • Petrović B., Bračno imovinski ugovor, Građanska kodifikacija: zbornik radova prezentovanih na međunarodnom naučnom skupu održanom na Pravnom fakultetu u Nišu 21-22. maja 2003. god. u okviru nacionalnog projekta „Građanska kodifikacija\”, Sv. 2, Niš, Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. god., str. 405-412, ISBN 86-7148-039-9
 • Pokušaj jedinstvene kodifikacije – obligacioni odnosi prema Predosnovama Građanskog zakonika / Biljana Petrović U: Građanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / /urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović/. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. – Str. 65-71 ISBN 86-7148-034-8
 • Forma ugovora o doživotnom izdržavanju / Biljana Petrović U: Free Law Journal. – /s.l./, Free World Publishing, 2005. – Vol. 1, No 1 (Juli 2005), str. 57-64 Dostupno na : http://www.fwpublishing .net/Free_Law_Journal_V1N1.html ISSN 1712-9877 14.
 • Genetically modified organism-and EU legislative framework / Biljana Petrović U: Free Law Journal. – /s.l./, Free World Publishing, 2006. – Vol. 1, No 2 (April 2006), str. 29-49 Dostupno na : http://www.fwpublishing .net/Free_Law_Journal_V1N1.html ISSN 1712-9877 18
 • Medicinsko pravo u Rusiji / Biljana Petrović U: Free Law Journal. – /s.l./, Free World Publishing, 2006. – Vol. 1, No 2 (April 2006), str. 119-130 Dostupno na : http://www.fwpublishing .net/Free_Law_Journal_V1N1.html
 • New Serbian legislation in the field of environmental protection and its applicability on the waterway of the Danube / Biljana Petrovi} U: Zbornik radova. – Novi Sad : Pravni fakultet, 2006. – God. 40, br. 1 (2006), str. 409-415 ISSN 0550-2179 21
 • Biljana Petrović, Produkthaftpflicht in Deutschland und EU,Eastern European Community (European) Law Journal ,Volume 2, Number 2 (April 18, 2005)
 • Biljana Petrović, Uloga lokalne samouprave sa ciljem smanjenja siromaštva u Srbiji, (zbornik radova), Drugi međunarodni skup naučni skup o razvoju i životnom standardu EDASOL, U Banja Luci, 2012.
 • Biljana Petrović, Law, Economy and Management in Modern Ambience, LEMIMA, Beograd, 12-15. april 2011.