Borko Mihajlović

Borko Mihajlović,
docent

Naučna oblast: Poslovno pravo i pravo društava

E-mail:
borko.mihajlovic@pravnifakultet.edu.ba

OBRAZOVANJE

 • 2018 – doktor pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 •  2014 – magistar pravnih nauka,  Pravni fakultet Univerziteta Lojola u Nju Orleansu
 • 2011 – diplomirani pravnik,  Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 •  MIHAJLOVIĆ, Borko. Posebne duţnosti direktora prema društvu sa ograniĉenom odgovornošću i naĉelo slobode ugovaranja. Harmonius, ISSN 2334-6566, 2015, god. 4, br. 1, str. 161-172. http://www.harmonius.org/wp-content/uploads/2015/12/Harmonius-2015.pdf. [COBISS.SR-ID 219125260] časopis je indeksiran u bazi Heinonline. 
 • VUJISIĆ, Dragan, MIHAJLOVIĆ, Borko. Labeling of genetically modified food and consumer’s right. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, ISSN 0550-2179, 2014, god. 48, br. 4, str. 185-199. http://www.pf.uns.ac.rs/images/zbornici/Zbornik-4-2014.pdf, doi: 10.5937/zrpfns48-7583. [COBISS.SR-ID 513107120] ĉasopis je indeksiran u bazi Heinonline. 
 • MIHAJLOVIĆ, Borko. Pravna priroda prava potrošaĉa na odustanak od ugovora. Revija za evropsko pravo, ISSN 1450-7986, 2013, god. 15, br. 2/3, str. [91]-108. http://pravoeu.org/archive/. [COBISS.SR-ID 516588732] ĉasopis je indeksiran u bazi Heinonline.
 • MIHAJLOVIĆ, Borko. Nepoštena poslovna praksa u savremenim uslovima poslovanja. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). Savremeni pravni promet i usluge : [zbornik referata sa Međunarodnog nauĉnog skupa održanog 25. maja 2018. godine]. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, 2018, str. 803-816. http://institut.jura.kg.ac.rs/images/Majsko%20savetovanje/XIV%20Savremeni/3.%20Zbornik.pdf. [COBISS.SR-ID 513414064] М31 
 • MIHAJLOVIĆ, Borko. Duty of Loyalty in Small and Medium-Sized Enterprises. У: MILISAVLJEVIĆ, Bojan (ur.), JEVREMOVIĆ PETROVIĆ, Tatjana (ur.), ŢIVKOVIĆ, Miloš (ur.). Law and Transition: collection of papers. Belgrade: University, Faculty of Law, 2017, str. 241-254. [COBISS.SR-ID 250123532] M31 
 • MIHAJLOVIĆ, Borko. Cilj poslovanja privrednog društva – samo sticanje dobiti ili još nešto?. Pravo i privreda, ISSN 0354-3501, 2017, god. 55, br. 4/6, str. 140-157. [COBISS.SR-ID 517370044] M51
 • MIHAJLOVIĆ, Borko. Ima li mesta potrošaĉkim ugovorima u novom Građanskom zakoniku Srbije?. Pravo i privreda, ISSN 0354-3501, 2015, god. 53, br. 4/6, str. 486-502. [COBISS.SRID 513137840] M51 
 • VUJISIĆ, Dragan, MIHAJLOVIĆ, Borko. Ugovor o turistiĉkom putovanju prema Zakonu o zaštiti potrošaĉa. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, ISSN 0350-8501, 2014, god. 53, br. 68, str. 709-725. [COBISS.SR-ID 513074864] M51
 • VUJISIĆ, Dragan, MIHAJLOVIĆ, Borko N. Genetski modifikovana hrana – pravo potrošača na izbor i obaveštenost. Pravo i privreda, ISSN 0354-3501, 2014, god. 51, br. 7/9, str. 283-296. [COBISS.SR-ID 513033136] M51 
 • MIHAJLOVIĆ, Borko. Kolektivna zaštita potrošaĉa u pravu Evropske unije i pravu Republike Srbije. U: ĐORĐEVIĆ, Slavko (ur.). Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. Knj. 2. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2014, str. [541]-553. [COBISS.SR-ID 513070256] M45 
 • MIHAJLOVIĆ, Borko N. Kako poboljšati zaštitu potrošaĉa u Republici Srbiji?. Pravo i privreda, ISSN 0354-3501, 2013, god. 50, br. 4/6, str. 417-431. [COBISS.SR-ID 512905648] M51 
 • MIHAJLOVIĆ, Borko N. Pravo korisnika finansijskih usluga na prevremenu otplatu kredita. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). Uslužno pravo: [zbornik referata sa MeĊunarodnog nauĉnog skupa odrţanog 10. maja 2013. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu u organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu]. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2013, str. 377-390. [COBISS.SR-ID
  512894896] M31
 • TURANJANIN, Veljko M., MIHAJLOVIĆ, Borko N. Zaštita poslovnog imena privrednog društva = Protection of Company’s busines name. Anali poslovne ekonomije, ISSN 1840-3298, 2013, sv. 1, br. 8, str. 109-126. [COBISS.SR-ID 512907696] M52 
 • MIHAJLOVIĆ, Borko N. Zaštita potrošaĉa od nepoštenog poslovanja. Pravo i privreda, ISSN 0354-3501, 2012, god. 49, br. 4/6, str. 538-551. [COBISS.SR-ID 515380924] M51
 • VUJISIĆ, Dragan, MIHAJLOVIĆ, Borko N. Novosti u kompanijskom pravu Republike Srbije. U: KRVAVAC, Marija (ur.). Zbornik radova. Sv. 1. Priština [tj.] Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet, 2012, str. 105-121. [COBISS.SR-ID 512827056] M63
 • STANISAVLJEVIĆ, Milena, PURIĆ, Jelena, MIHAJLOVIĆ, Borko N., VLAŠKOVIĆ, Ksenija, STOJKOVIĆ, Dragan, DAMJANOVIĆ, Jelena, LOJANICA, Nemanja. Republic of Serbia – Capital Market. Cracow University of Economics Discussion Papers (CUE DP),
  ISSN 2081-3848, 2012, str. 75-119. http://uek.krakow.pl/files/common/dwm/stair-discussionpapers/CUEDP_013_CHUDA.pdf, http://nowa.uek.krakow.pl/en/research/discussionpapers.html, http://nowa.uek.krakow.pl/en/research/discussion-papers/publications.html. [COBISS.SR-ID 512817840] nema podataka o kategorizaciji 
 • MIHAJLOVIĆ, Borko N. Promene u pravnom regulisanju strukture organa društva kapitala. U: VLAŠKOVIĆ, Boţin (ur.). Pravna misao u srcu Šumadije. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2012, str. [559]-572. http://institut.jura.kg.ac.rs/images/Projekti/6%20Uskladjivanje%20PSS/1.%20Pravna%20misao%20u%20srcu%20Sumadije.pdf. [COBISS.SR-ID 512801456] M45 
 • MIHAJLOVIĆ, Borko N. Pravni poloţaj korisnika finansijskih usluga. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). XXI vek – vek usluga i uslužnog prava. Knj. 3. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2012, str. 101-113. http://institut.jura.kg.ac.rs/images/Projekti/7%20XXI%20vek/4.%20XXI%20vek%20-%20vek%20usluga%20i%20Usluznog%20prava%20knjiga%203.pdf. [COBISS.SR-ID 512844464] M44