Božidar Banović

Prof. dr Božidar Banović,
redovni profesor

Naučna oblast: Krivično pravo i krivično procesno pravo

E-mail:
stavric@gmx.net

OBRAZOVANJE

 • 2008 – doktor pravnih nauka, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Krivičnopravna
 • 2002 – magistar pravnih nauka, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Opšti
 • 1984 – diplomirani pravnik, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Opšti

OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

Naučni rad objavljen u međunarodnom časopisu

 • BANOVIĆ, Božidar, BJELAJAC, Željko. (2012.) Traumatic experiences, psychophysical consequences and needs of human trafficking victims = Traumatska iskustva, psihofizičke posledice i potrebe žrtava trgovine ljudima, Vojnosanitetski pregled., god. 69, br. 1, str. 94-97. ISSN 0042-8450, COBISS.SR-ID 512731824.
 • SPALEVIĆ Žaklina, BANOVIĆ, Božidar, VRHOVŠEK Miroslav. (2013) Cyber crime in states of Western Balcan, Tehnics tehnologies education management. Vol. 8, br. 2, str. 886-895.- ISSN 1840-1503. – UDK 004.738.5:343.3/.7(497) – COBISS.SR-ID 512909744.
 • ŽIVOJINOVIĆ Dragica, PLANOJEVIĆ Nina, BANOVIĆ Božidar. (2014.) Terms of clinical research consent’s validity – Uslovi za punovažnost pristanka na klinička ispitivanja. Vojnosanitetski pregled., ISSN 0042-8450. – God. 71, br. 6 (2014), str. 588-595., 616:340.13 COBISS.SR-ID 513015728. DOI:10.2298/VSP1406588Z.
 • BANOVIĆ, Božidar, TURANJANIN, Veljko, (2014) Euthanasia: Murder or Not: A Compparative Approach, Iranian Journal of Public Health, Vol. 42, No. 10, ISSN 2251-6093, UDK 349::61, COBISS.SR-ID 512920496.
 • BANOVIĆ, Božidar, JOKSIĆ, Ivan. Diverzioni koncept reagovanja na kriminalitet maloletnika u Srbiji: zakonodavstvo i praksa. Teme, Niš, 2011, god. 35, br. 2, str. 345-364. ISSN 0353-7919; UDK 343.224-053.6 (497.11) COBISS.SR-ID 512680624.
 • BANOVIĆ, Božidar, MIJALKOVIĆ, Saša V. Uloga i značaj energetske, ekonomske i ekološke politike bezbednosti u međunarodnim integracijama. Srpska politička misao, 2012, god. 19, br. 3, str. 193-216., ISSN 0354-5989 COBISS.SR-ID 512818608.
 • BANOVIĆ Božidar, DUKIĆ MIJATOVIĆ Marijana, JOKSIĆ Ivan, Održivi razvoj i ekološki resursi sa posebnim osvrtom na krivičnopravni aspekt zaštite ekoloških dobara, Teme, Niš, 2013., god. 37, br. 3, str. 1281-1302, ISSN 0353-7919 – UDK 502.131.1: 349.6. COBISS.SR-ID 512944304.

Naučni radovi objavljeni u časopisu nacionalnog značaja

 • Položaj i uloga policije u krivičnom postupku Engleske i Velsa, Revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 1/2005, str. 98-125, ukupno 243 str. ISSN 1820-2969; UDK 343.(497.1).
 • Specijalne istražne radnje i njihov doprinos otkrivanju i dokazivanju krivičnih dela i izvršilaca i Predlog Zakonika o krivičnom postupku, Revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 2/2006, str. 129-147, ukupno 147 str. ISSN 1820-2969; UDK 343.(497.1).
 • Elektronski dokazi, Revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 3/2006, str. 223-232, ukupno 232 str., ISSN 1820-2969; UDK 343. 24.
 • Krađa električne energije kao pojavni oblik krivičnog dela krađe, koautorski rad sa Lajić Oliverom, Milošević Milanom, Bezbednost, 1-2/2008, str. 130-145, UDK 343.71:37.214. ; [COBISS.SR-ID 512319152].
 • Zaštita žrtava i svedoka u postupcima pred međunarodnim krivičnim sudovima, Pravni život, 2009, knj. 533, br. 13, str. 1085-1101. [COBISS.SR-ID 512463792].
 • Normativni okvir Evropske Unije za borbu protiv terorizma, Revija za bezbednost, br. 9/09, Beograd, 2009., str. 48-57, ukupno 57 strana, ISSN 1452-9335, UDK 341.48:343.341(4-672EU), COBISS.SRID141336588.
 • BANOVIĆ, Božidar. Zaštita podataka o ličnosti i specijalne istražne tehnike. Pravni život, ISSN 0350- 0500, 2013, knj. 563, br. 9, str. 759-776. COBISS.SR-ID 512965808.
 • BANOVIĆ Božidar, ILIĆ Aleksandra, Krivičnoprocesna zaštita maloletnih lica : domaća i uporedna rešenja, Strani pravni život, Beograd, br. 1 (2012), str. 87-105. ISSN 0039-2138. COBISS.SR-ID 515249340.
 • BANOVIĆ, Božidar, IVANOVIĆ, Zvonimir, ULJANOV, Sergej. Interpolovi standardi zaštite ličnih podataka u međunarodnoj policijskoj saradnji. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2010, knj. 539, br. 9, str. 645-655, COBISS.SR-ID 512634032.
 • BANOVIĆ, Božidar. Zaštita žrtava i svedoka u postupcima pred međunarodnim krivičnim sudovima. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2009, knj. 533, br. 13, str. 1085-1101, COBISS.SR-ID 513899196.
 • BANOVIĆ, Božidar, LAJIĆ, Oliver, MILOŠEVIĆ, Milan. Krađa električne energije, kao pojavni oblik krivičnog dela krađe. Bezbednost, ISSN 0409-2953, 2008, god. br. 1-2, str. 130-145, COBISS.SR-ID 512319152.
 • BANOVIĆ, Božidar, LAJIĆ, Oliver. Uloga policije u postupku utvrđivanja imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnih dela. Revija za kriminologiju i krivično pravo, ISSN 1820-2969, 2008, god. 46, br. 2, str. 71-87, COBISS.SR-ID 512303536.
 • BANOVIĆ, Božidar, VUKOJE, Dragomir. Zabrana mučenja kao norma ius cogens međunarodnog i domaćeg krivičnog prava. Revija za kriminologiju i krivično pravo, ISSN 1820-2969, 2010, vol. 48, br. 2, str. 147-168, COBISS.SR-ID 181455372.
 • IVANOVIĆ, Zvonimir, BANOVIĆ, Božidar. Analiza pravne regulative nadzora nad komunikacijama i praksa Evropskog suda za ljudska prava. Bezbednost, ISSN 0409-2953, 2011, god. 53, br. 1, str. 93-115, COBISS.SR-ID 38735631.
 • BANOVIĆ, Božidar. Selektivno krivično gonjenje pred međunarodnim krivičnim sudovima. Revija za kriminologiju i krivično pravo, ISSN 1820-2969, 2011, god. 49, br. 2/3, str. 253-265, COBISS.SR-ID 18807.
 • MANOJLOVIĆ Dragan, MIJALKOVIĆ Saša, BANOVIĆ Božidar, Intelligence Operations: Conception and Structure, Vojno delo, Beograd, god. 63, br. 4 (2011), str. 184-195., ISSN: 0042-8426, COBISS.SR-ID 189851916.
 • BANOVIĆ, Božidar, AMANOVIĆ, Đurica, VUČKOVIĆ, Goran. Tehnike specijalnog fizičkog obrazovanja u funkciji kontrolisanja otpora osumnjičenog i zaštite pripadnika policije. Revija za kriminologiju i krivično pravo, ISSN 1820-2969, 2012, god. 50, br. 1/2, str. 235-244, tabele, COBISS.SR-ID 195305740.

Naučni rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini u zborniku radova ili knjizi rezimea

 • Uvid u dokumentaciju kao preduslov za veštačenje kod krivičnih dela privrednog kriminalitetareferat predstavljen na međunarodnom naučnostručnom skupu Veštačenje u teoriji i praksiodržanom u Tesliću 2002. godineobjavljen uVještakbr. 5, Banja Luka, 2002, str. 117-122; ukupno 218 strana: ISSN 1450-9717.
 • Trgovina ljudima – savremeni izazov kriminalitetakoautorski referat sa dr Živojinom Aleksićempredstavljen na međunarodnom naučnom skupu Ilegalne migracije i trgovina ljudima” održanom u Sarajevu 2002. godine.
 • Reforma policijskog školstva u Republici Srbiji – Viša škola unutrašnjih poslova na putu reforme,
  koautorski referat sa drLjiljanom MorićDraganom VelimirovićemSnežanom Novović i dr Momčilom Talijanompredstavljen na stručnom skupu sa međunardnim učešćem Reforma policijskog školstva” održanom u Beogradu 2002. godineobjavljen u
 • Reforma policijskog školstva u Republici SrbijiVŠUPBeograd, 2002.strod 217 do 228.
 • Uloga obrazovanja i obuke policije u borbi protiv organizovanog kriminala – iskustva VŠUPakoautorski referat sa dr Želimirom Kešetovićem i dr Momčilom Talijanompredstavljen na međunarodnom naučnom skupu Organizovani kriminal i regionalna saradnja” održanom u Sarajevu 2003. godineobjavljen uKriminalističke temebr. 3-4, Sarajevostr. 35-50; ukupno 436 stranaUDK 343.9; ISSN 1512-5505.
 • Odgovornost za bezbednostkoautorski referat sa dr Želimirom Kešetovićempredstavljen na međunarodnom naučnom skupu održanom u Sarajevu 2004. godineobjavljen uKriminalističke temebr. 3-4, Sarajevostr. 283-302; ukupno 490 stranaUDK 343.9; ISSN 1512-5505.
 • Uloga policije u prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstancikoautorski referat sa dr Želimirom Kešetovićem i Oliverom Lajićempredstavljen na Drugoj međunarodnoj kriminološkoj konferenciji sa međunarodnim učešćem Prevencija kriminaliteta – teorijapraksa i dileme” održanoj u LJubljani 2003. godineukupno 266 strana; ISSN 1580-0253.
 • Viša škola unutrašnjih poslova u procesu reforme policijskog školstvareferat predstavljen na međunarodnom okruglom stolu Reforma policijskog školstva u Republici Srbiji” održanom u Beogradu 2004. godineobjavljen u skraćenom obliku u zborniku radova: “Okrugli sto o reformi policijskog školstva u Srbiji” u izdanju OEBSa i Saveta EvropeBeograd, 2005, str. 39-42.
 • Međunarodni standardi oduzimanja imovine stečene kriminalom i domaće zakonodavstvokoautorski referat sa dr Goranom Ilićempredstavljen na 4. međunarodnom savetovanju Udruženja pravnika Republike Srpske održano oktobra 05.-07.10.2007. godine u Banja Luciobjavljeno uPravna riječ, 12/2007, Banja Lukastr. 299-318, ; ukupno 626 str. ; ISSN 1840-0272; UDK 343.7.
 • BANOVIĆBožidarMANOJLOVIĆDraganMetodički kriminalističkoobaveštajni elaborat oduđe za prevenciju i suzbijanje kriminalaUMATIJEVIĆMile (ur.). Primjena savremenih metoda i sredstava u suzbijanju kriminalitetazbornik radovaBanjalukaInternacionalna asocijacija kriminalista, 2008, str. 78-101. COBISS.SR-ID 512297136.
 • ILIĆGoran P., BANOVIĆBožidarOduzimanje imovine proistekle iz krivičnog delaUMATIJEVIĆMile (ur.). Korupcija i pranje novca : (uzrociotkrivanjeprevencija): zbornik radovaBanja LukaInternacionalna asocijacija kriminalista, 2009, str. 7-20, COBISS.SR-ID 512431536.
 • BANOVIĆBožidarŽARKOVIĆMilanKrivično zakonodavstvo kao instrument suzbijanja trgovine ljudimaMeđunarodni naučni skup Bijeljina, 15-16. april 2010. Zbornik radova:
  BEJATOVIĆStanko (ur.). Savremene tendencije krivične represije kao instrument suzbijanja kriminalitetaBeograd: Sezam Medico, 2010, str. 203-229. COBISS.SR-ID 512583344.
 • BANOVIĆBožidarGAJIĆGoranSaradnja u zaštiti svjedoka pred međunarodnim krivičnim sudovimaUMATIJEVIĆMile (ur.). Međunarodna i nacionalna saradnja i koordinacija u suprotstavljanju kriminalitetu zbornik radovaBanja Luka 22-23. oktobar 2010.. Banja LukaInternacionalna asocijacija kriminalista, 2010, str. [336]-354. COBISS.SR-ID 512613296.
 • BANOVIĆBožidarILIĆAleksandarTužilačka diskrecija u postupcima pred međunarodnim krivičnim sudovimaUdruženje pravnika Republike SrpskeOktobarski pravnički daniBanja LukaUPravna riječ, ISSN 1840-0272, 2010, god. 7, br. 23, str. [447]-461. COBISS.SR-ID 512611760.
 • BANOVIĆBožidarGAJIĆGoranKomandna odgovornost kao oblik odgovornostiUKriminalističko forenzička istrazivanja zbornik radovaBanja LukaInternacionalna asocijacija kriminalista, 2011, str. [487]-500. COBISS.SR-ID 512687536.
 • BANOVIĆBožidarReforma sistema ekstradicije u okviru Evropske unijeUPAJIĆDragan (ur.), et alKrivično zakonodavstvo i prevencija kriminalitetaBrčko, 15-16. aprila 2011.. BrčkoBrčko distrikt Bosne i HercegovineBanja LukaMinistarstvo pravde Republike SrpskeBeogradSrpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2011, str. 279-298. COBISS.SRID 512654256.
 • BANOVIĆBožidarHarmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije i savremeni oblici međunarodne krivičnopravne saradnjeUDIMITRIJEVIĆDuško (ur.), MILJUŠBrano (ur.). Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. 2. BeogradInstitut za međunarodnu politiku i privreduInstitut za uporedno pravoHans Zajdel FondacijaPredstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, 2012, str. 753-771. COBISS.SR-ID 512779440.
 • BANOVIĆBožidarJOKSIĆIvanKOVAČEVIĆMilicaPolitika izricanja krivičnih sankcija prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u Republici SrbijiUKaznena politika : (raskol između zakona i njegove primjene) : [zbornik radova]Istočno Sarajevo, 20-21. april 2012. godineBanja LukaMinistarstvo pravde Republike SrpskeSlužbeni glasnik Republike SrpskeBeogradSrpsko udruženje na krivičnopravnu teoriju i praksuIstočno SarajevoGrad,2012, str. 223-258. COBISS.SR-ID 512747696.
 • BANOVIĆBožidarVESELINOVIĆMilomirSporazumi o svedočenju i svedok saradnikUdruženje pravnika Republike SrpskeOktobarski pravnički daniBanja LukaUPravna riječ, ISSN 1840-0272, 2012, god. 9, br. 33, str. 545-562. COBISS.SR-ID 512814512.
 • BANOVIĆBožidarPrimena specijalnih istražnih tehnika u prevenciji i represiji teških oblika kriminalaUZbornik radova Teški oblici kriminaliteta i državna reakcijaTrebinje, 12-13. april 2013. godine. – Banja Luka Internacionalna asocijacija kriminalista Ministarstvo pravde Republike Srpske Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2013. – ISBN 978-99955-691-6-7. – str. 148-171. 343.222:343.919. COBISS.SR-ID 512883632.
 • BANOVIĆBožidarVESELINOVIĆMilomirPOTIĆKristinaPovrede ljudskih prava u krivičnim stvarima u Republici SrbijiUdruženje pravnika Republike SrpskeOktobarski pravnički daniBanja LukaU:Pravna riječ, ISSN 1840-0272, 2013, god. X, br. 37, str. 549-599. COBISS.SR-ID 512926896.
 • BANOVIĆBožidarJOKSIĆ IvanPolitika izricanja i primene vaspitnih naloga u SrbijiUKaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet Međunarodni naučni skup 11.-12.04.2014. Banja LukaBanja Luka Ministarstvo Pravde Republike Srpske Grad Banja LukaUniverzitet u Banjoj Luci Srpsko udruženje za krivično pravnu teoriju i praksu JU Službeni glasnik Republike Srpske, 2014. – ISBN 978-99938-22-40-0. – str. 327-339.343.2. COBISS.SR-ID 512999600.

Naučni rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini u zborniku radova ili
knjizi rezimea

 • Pojam, obim, struktura i druge karakteristike privrednog kriminaliteta u SRJ, referat predstavljen na naučno-stručnom skupu Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja “Privredni kriminal i korupcija”, Budva, 2001. godine, obavljen u zborniku radova sa pomenutog skupa str. 5-39; ukupno 340 strana; ID 91794956; UDK 343.37 (082).
 • Korišćenje specijalnih sredstava za nadzor komunikacija u predkrivičnom i krivičnom postupku i ljudska prava, referat predstavljen na savetovanju sa međunarodnim učešćem “Kopaonička škola prirodnog prava” održanom na Kopaoniku 2001. godine, objavljen u: Pravni život, br. 9, Beograd, 2001, str. 313-332; ukupno 740 strana; UDK 34 (497.11) (05); YU ISSN 0350-0500.
 • Kriminalističko – kriminološki aspekti krivičnog dela razbojništva, referat predstavljen na naučnom-stručnom skupu Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja “Delikti nasiljakrivično-pravni i kriminološki aspekt” održanom u Budvi 2002. godine, objavljen u zborniku radova sa pomenutog skupa str. 171-188; ukupno 448 strana; ISVN 86-83287-2.
 • Kompjuterski kriminalitet i zaštita ličnosti, referat predstavljen na savetovanju sa međunarodnim učešćem “Kopaonička škola prirodnog prava” održanom na Kopaoniku 2002. godine, objavljen u: Pravni život, br. 9, Beograd, 2002, str. 603-616; ukupno 1016 strana; UDK 34 (497.11) (05); YU ISSN 0350-0500.
 • Problemi krivično-pravne zaštite autorskih i drugih srodnih prava, koautorski referat sa Zoranom Đokićem, predstavljen na naučno-stručnom skupu Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja “Strategija državnog reagovanja protiv kriminaliteta” održanom u Budvi 2003. godine, objavljen u zborniku radova sa pomenutog skupa str. 345-359; ukupno 594 strana; ISVN 86-83287-06-8.
 • Uloga obrazovanja i obuke policije u borbi protiv organizovanog kriminala – iskustva VŠUP-a, koautorski referat sa dr Želimirom Kešetovićem i dr Momčilom Talijanom, predstavljen na međunarodnom naučnom skupu “Organizovani kriminal i regionalna saradnja” održanom u Sarajevu 2003. godine, objavljen u: Kriminalističke teme, br. 3-4, Sarajevo, str. 35-50; ukupno 436 strana; UDK 343.9; ISSN 1512-5505.
 • Zaštita svedoka u krivičnom postupku, referat predstavljen na savetovanju sa međunarodnim učešćem “Kopaonička škola prirodnog prava” održanom na Kopaoniku 2003. godine, objavljen u: Pravni život, br. 9, Beograd, 2003, str. 645-663; ukupno 1324 strana; UDK 34 (497.11) (05); YU ISSN 0350-0500.
 • Mesto i uloga policije u suzbijanju teških oblika kriminala, referat predstavljen na naučnostručnom skupu Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja “Teški oblici kriminala” održanom u Budvi 2004. godine, objavljen u zborniku radova sa pomenutog skupa str. 65-85; ukupno 484 strana; ISVN 86-83287-09-2.
 • Nadzor komunikacija kao radnja kojom se obezbeđuju dokazi u krivičnom postupku, referat predstavljen na naučno-stručnom skupu “Reforma krivičnog zakonodavstva Republike Srpske”održanom u Banja Luci 2003. godine, objavljen u zborniku radova sa pomenutog skupa str.233-250;ukupno 390 strana; ISVN 9993-667-9-2.
 • Policijsko školstvo u funkciji reformi, koautroski referat sa dr Želimirom Kešetovićem i mr Radomirom Zekavicom, predstavljen na X naučnom skupu “Policijsko školstvo u funkciji reformi” održanom u Herceg Novom 2003. godine, objavljen u zborniku radova sa pomenutog skupa str. 220-231; ukupno 238 strana; ISVN 86-904137-1-5.
 •  Međunarodna krivičnopravna pomoć i državna zajednica Srbija i Crna Gora, koautroski referat sa dr Goranom Ilićem, predstavljen na XXX redovnom godišnjem savetovanju Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore održanom na Zlatiboru 2003. godine, objavljen u zborniku radova: Kazneno zakonodavstvo, organizacija i funkcionisanje pravosuđa u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, Beograd, 2003, str. 209-225; ukupno 324 strane; UDK 343.
 • Radnje organa unutrašnjih poslova u pretkrivičnom i prethodnom krivičnom postupku i njihova dokazna vrednost, koautorski referat sa dr Stankom Bejatovićem, predstavljeni na okruglom stolu “Mesto i uloga policije u pretkrivičnom i prethodnom krivičnom postupku” održanom na Avali 2004. godine, objavljeni u zborniku radova sa pomenutog okruglog stola str 17-31 UDK 343.98.06 i 97-112 UDK 343.451:34 (497.17 410.1) ISBN 86-7456-045-8.
 • Nadzor komunikacija – komparativni prikaz rešenja u engleskom i domaćem pravu, koautroski referat sa Tanjom Kesić, predstavljeni na okruglom stolu “Mesto i uloga policije u pretkrivičnom i prethodnom krivičnom postupku” održanom na Avali 2004. godine, objavljeni u zborniku radova sa pomenutog okruglog stola str 17-31 UDK 343.98.06 i 97-112 UDK 343.451:34 (497.17 410.1) ISBN 86-7456-045-8.
 •  Pritvor u krivičnom zakonodavstvu Srbije i Crne Gore i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, referat predstavljen na XLI redovnom godišnjem savetovanju Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore održanom na Zlatiboru 2004. godine, objavljen u zborniku radova: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i krivično zakonodavsto Srbije i Crne Gore, Beograd, 2004, str. 415-431; ukupno 609 strana; ISVN 86-83437-19-1.
 • Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku, koautorski referat sa mr Milanom Žarkovićem, predstavljen na savetovanju sa međunarodnim učešćem “Kopaonička škola prirodnog prava” održanom na Kopaoniku 2004. godine, objavljen u: Pravni život, br. 9, Beograd, 2004, str. 555-578; ukupno 1355 strana; UDK 34 (497.11) (05); YU ISSN 0350-0500.
 • Specifičnosti kriminalističke kontrole i kriminalističke obrade krivičnih dela privrednog kriminaliteta, referat predstavljen na okruglom stolu “Suzbijanje kriminaliteta – deset godina posle smrti profesora Vodinelića” održanom na Avali 2004. godine, objavljen u zborniku radova sa pomenutog okruglog stola str. 177-188; ukupno 625 strana; UDK 343.98; ISVN 86-80765-53-8.
 • Uloga policije u pretkrivičnom i prethodnom krivičnom postupku prema novom Zakoniku o krivičnom postupku, koautorski referat sa mr Tanjom Kesić i Oliverom Lajićem, predstavljen na naučnom skupu Udruženja za krivično pravo Srbije “Novo krivično zakonodavstvo Srbije” održanom na Kopaoniku 2005. godine, objavljen u zborniku radova sa pomenutog naučnog skupa str. 187-216; ukupno 287 strana; UDK 343.123.12; ISVN 86-83027-09-0; COBISS.SRID 512272304.
 • Pretpostavke za novu ulogu policije u pretkrivičnom i prethodnom krivičnom postupku, koautorski referat sa dr Želimirom Kešetovićem predstavljen na naučno-stručnom skupu Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja „Kazneno zakonodavstvo: progresivna ili regresivna rešenja“ održanom u Budvi 2005. godine, objavljen u zborniku radova sa pomenutog skupa str. 341-353; ISVN 86-83287-11-4; UDK 343.123.12:351.74/.75; COBISS.SR-ID 512274608.
 • Specijalne istražne radnje i nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava, koautorski referat sa mr Darkom Marinkovićem predstavljen na XLII redovnom godišnjem savetovanju Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore održanom na Zlatiboru 2005. godine, objavljen u zborniku radova: Nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava i naše krivično zakonodavstvo, Beograd, 2005. str. 507-544, ukupno 660 strana, ISBN 86-83437-39-6, UDK 343.2/.7(497.11+497.16)(082).
 • Specifičnosti kriminalističke prakse u suzbijanju privrednog kriminaliteta, predstavljen na naučnom skupu „Kriminalistika u teoriji i praksi“ održanom u Banja Luci 17.-18.11.2005. godine, objavljen u Zborniku radova Kriminalistika u teoriji i praksi (Urednik Milan Daničić), str. 57-68; ISBN 99938-43-14-8; UDK 343.9(082); COBISS.SR-ID 512275376.
 • Sudsko medicinsko veštačenje, koautorski referat sa mr LJubišom Božićem, predstavljen na savetovanju sa međunarodnim učešćem “Kopaonička škola prirodnog prava” održanom na Kopaoniku 2005. godine, objavljen u: Pravni život, br. 9, Beograd, 2005, str.1015-1024, ukupno 1311 strana, UDK 343.9:613.6, 340.66; YU ISSN 0350-0500; COBISS.SR-ID 512003260.
 • Rukovodeća uloga javnog tužioca u pretkrivičnom postupku u praksi, predstavljen na naučnom skupu Udruženja za krivično pravo Srbije „Primena novog krivičnog zakonodavstva Srbije“, održanom na Kopaoniku marta 2006. godine, objavljen u zborniku radova sa pomenutog naučnog skupa str. 195-210 ; ukupno 340 strana; ISVN 86-83027-15-5 UDK 343.2./7(497.11)(082).
 • Profesionalni profil policijskog službenika, predstavljen na naučnom skupu u organizaciji Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, Pravnog fakulteta u Kragujevcu i Okružnog suda u Kragujevcu, 13.04.2006. godine u Kragujevcu.
 • Specijalne istražne radnje i njihov doprinos otkrivanju i dokazivanju krivičnih dela i izvršilacaobjavljen u zborniku radova pripremljenom za naučno-stručni skupu Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Više škole unutrašnjih poslova „Novo krivično zakonodavstvo: dileme i problemi u teoriji i praksi“, jun 2006. godine, str. 379-392, ukupno 618 strana, ISBN 86-83287-14-9, UDK 343. 2/.7(497.11+497.16)(082), 343.21(497.11)(082).
 • Posebne metode otkrivanja i dokazivanja najtežih krivičnih dela (razlozi normiranja i dosadašnja iskustva u primeni), predstavljen na XLIII redovnom godišnjem savetovanju Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore održanom na Zlatiboru 2006. godine, objavljen u zborniku radova „Nova rešenja u krivičnom zakonodavstvu i dosadašnja iskustva u njihovoj primeni“, Beograd, 2006. str. 367-389; ukupno 528 str. ; ISBN 86-83437-64-7 i ISBN 978-86- 83437-39-9; UDK 343.2/.7(497.11+497.16)(082).
 • Policijska prinuda i prikupljanje obaveštenja u prethodnoj istrazi, koautorski referat sa mr Oliverom Lajićem, predstavljen na međunarodnom savetovanju“Kopaonička škola prirodnog prava” održanom na Kopaoniku 2006. godine, objavljen u: Pravni život, br. 9, Beograd, 2006., str. 787-800, ukupno 1216 str., UDK 34 (497.11) (05); YU ISSN 0350-0500.; [COBISS.SR-ID 512391868].
 • Ekonomsko-finansijski kriminal u tranziciji u Srbiji, , koautorski referat sa Zoranom Đokićem, objavljen u zborniku radova pripremljenom za naučno-stručni skupu Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja „Kriminalitet u tranziciji: fenomenologija, prevencija i državna reakcija“, jun 2007. godine, str. 73-102, ukupno 496 strana, ISBN 978-86-83287-21-5, UDK 316.4:343.97(497.11)(082).
 • Pojam i značaj uviđaja saobraćajnih nezgoda za vođenje krivičnog postupka dr Milan
  Žarković, mr Tanja Kesić predstavljen na stručnom seminaru Saobraćajnog fakulteta u
  Beogradu 10.07.2007. , objavljen u Zborniku radova „Unapređenje poslova obezbeđenja lica
  mesta i vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda“, Beograd 2007., str. 27-42.
 • Ustavom zagarantovana prava okrivljenog i krivičnoprocesno zakonodavstvo, predstavljen na XLIIV redovnom godišnjem savetovanju Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore održanom na Zlatiboru 2007. godine, objavljen u zborniku radova „Ustav Republike Srbije, krivično zakonodavstvo i organizacija pravosuđa“, Beograd, 2007. , str. 300-321; ukupno 478 str. ; ISBN 978-86-83437-75-7; UDK 343.2/7(497.11)(082) i 347.9(497.11)(082).
 • BANOVIĆ, Božidar. Istražni sudija i pojednostavljene forme postupanja. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima i alternativne krivične sankcije : XLVI redovno godišnje savetovanje udruženja [Zlatibor], 2009. Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu: Intermex, 2009, str. 184-196. COBISS.SR-ID 512468656.
 • BANOVIĆ, Božidar. Evropski nalog za hapšenje. U: Krivično zakonodavstvo Srbije i standardi Evropske unije / XLVII redovno godišnje savetovanje Udruženja, [Zlatibor], 2010. -Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, 2010. – ISBN 978-86-83437-87-0. – Str. 252-270.343.125(4). 341.44. COBISS.SR-ID 512611248.
 • BANOVIĆ, Božidar, ILIĆ, Aleksandra. Mere zaštite svedoka u novom Zakoniku o krivičnom postupku. U: Nova rešenja u krivičnom procenom zakonodavstvu / XLVIII redovno godišnje savetovanje Udruženja, [Zlatibor], 2011. – Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, 2011. – ISBN 978-86-83437-94-8. – Str. 121-136. 343.143:343.123.12. COBISS.SR-ID 512683952.
 • BANOVIĆ, Božidar. Subjekti suprostavljanja organizovanom kriminalitetu u Republici Srbiji. Međunarodna naučna konferencija održana u Novom Sadu 13.-14.10. 2012. U: BJELAJAC, Željko (ur.), ZIROJEVIĆ FATIĆ, Mina (ur.). Organizovani kriminalitet izazov XXI veka. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2012, ISBN 978-86-6019-031-6. – Str. 573-590. 343.85:334.9.02(497.11). COBISS.SR-ID 512818352.
 • BJELAJAC, Željko, BANOVIĆ, Božidar. Osvrt na traume i potrebe žrtava trgovine ljudima. Međunarodna naučna konferencija održana u Novom Sadu 13.-14.10. 2012. U: BJELAJAC, Željko (ur.), ZIROJEVIĆ FATIĆ, Mina (ur.). Organizovani kriminalitet izazov XXI veka. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2012, str. 203-226. ISBN 978-86-6019-031-6. COBISS.SR-ID 512818096.
 • MIJALKOVIĆ, Saša, BANOVIĆ, Božidar. Obaveštajno-bezbednosno delovanje terorističkih grupa i organizacija. Međunarodna naučna konferencija održana u Novom Sadu 13.- 14.10.2012. U: Terorizam kao globalna pretnja / [urednici Željko Bjelajac, Mina Zirojević Fatić]. – Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe; Beograd : Centar za bezbednosne studije, 2012. – ISBN 978-86-6019-032-3. – Str. 69-86. 323.28+005.57. COBISS.SR-ID 512769968.
 • BANOVIĆ, Božidar, VESELINOVIĆ, Milomir. Posebne dokazne radnje i novi Zakonik o krivičnom postupku. U: Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva (normativni i praktični aspekt) / XLIX redovno godišnje savetovanje Udruženja, [Zlatibor], 2012. – Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, 2012. – ISBN 978-86-83437-98-6. -str. 142-159. 343.1. COBISS.SR-ID 512788912.
 • ILIĆ, Goran P., BANOVIĆ, Božidar. Policija i nova rešenja u Zakoniku o krivičnom postupku. U: Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena / pedeseto redovno godišnje savetovanje Udruženja, [Zlatibor], septembar 2013. – Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, 2013. – ISBN 978-86-83437-98-6. -Str. 99-116. 351.74:343.163. COBISS.SR-ID 512918704.
 • IVANOVIĆ, Zvonimir, BANOVIĆ, Božidar. Mobilne socijalne mreže – novi rizik visokotehnološkog kriminala. U: Zbornik radova, PETROVIĆ, Slobodan R. (ur.). Zloupotreba informacionih tehnologija i zaštita. Beograd: IT Veštak, 2010, 1 elektronski optički disk. COBISS.SR-ID 512585904.
 • BANOVIĆ, Božidar, TURANJANIN, Veljko. Visokotehnološki terorizam. U: Suprotstavljanje organizovanom kriminalu: pravni okvir, međunarodni standardi i procedure / Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Tara, 27-29. maj 2013. – Beograd : Kriminalističkopolicijska akademija, 2013. – ISBN 978-86-7020-266-5. – Str. 135-144. 343.533::004343.85:[343.326:004.738.5. COBISS.SR-ID 1024316073.
 • BANOVIĆ, Božidar, LAJIĆ, Oliver, ILIĆ, Aleksandra. Motorna vozila kao objekt krivičnopravne zaštite. U: NIKAČ, Željko (ur.). Suzbijanje kriminala i evropske integracije : (zbornik radova) Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Tara, 22-24. jun 2011. godine./. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija: Hans Zajdel Fondacija, 2010, str. 222-244. COBISS.SR-ID 512583600.
 
KNJIGE, MONOGRAFIJE I UDŽBENICI

UDŽBENICI
 • Metodika otkrivanja i razjašnjavanja fingiranih krivičnih dela i krivičnih dela iz posebnih zakona, koautorski udžbenik sa dr Mićom Boškovićem, 1. izdanje, Beograd, 1998, 162. str., ISBN 86-81483-68-4, UDK 343.362(035).
 • Kriminalistička metodika, koautorski udžbenik sa dr Mićom Boškovićem, 1. izdanje, Beograd, 1995, 2. izdanje, Beograd, 2001, 444 str. (dr Banović je obradio sledeće delove udžbenika: str. 92-148; 157- 195; 205-215; 227-309; 391- 410); ukupno 448 strana; ISVN 86-7456-001-6.
 • Kriminalistika, koautorski rad sa dr Milanom Žarkovićem, mr LJubinkom Stupar, 2. izdanje, Beograd, 2005, (dr Banović je obradio odeljak pod naslovom Kriminalistika-metodika); str. 241-356; ukupno 356 strana; ISVN 86-7456-067-9.
 • BANOVIĆ, Božidar. Krivično procesno pravo, (Biblioteka Udžbenici). Beograd: Fakultet bezbednosti: Službeni glasnik, 2008. 287 str. ISBN 978-86-519-0053-5. COBISS.SR-ID 152434956.
 • BANOVIĆ, Božidar, BEJATOVIĆ, Stanko. Osnovi međunarodnog krivičnog prava. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2012. 393 str. ISBN 978-86-7623-032-7, COBISS.SR-ID 189268236.

MONOGRAFIJE

 • Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta, 1. izdanje, Beograd, 2002, 356 str.; reprint 1. izdanja, Beograd-Zemun, 2005, 356 str.; ISVN 86- 7456-061-N.
 • Policija i pretkrivični i prethodni krivični postupak, 1. izdanje, Beograd, 2005, 402 str. ISBN 86-7456-068-7; UDK 343.123.12.
 • Krivičnoprocesno zakonodavstvo Srbije – Zbirka propisa sa objašnjenjima i sudskom praksom, koautorstvo sa prof. dr Stankom Bejatovićem, 1. izdanje, Beograd, 2005, 653 strane, ISBN 86-81839-53-5; UDK343.13(497.11)(094.5).
 • BANOVIĆ, Božidar, JOKSIĆ, Ivan. Maloletnički zatvor u zakonodavstvu i praksi, (Biblioteka Monografije). Beograd: Univerzitet, Fakultet bezbednosti, 2012. 157 str., ilustr. ISBN 978-86-84069-68-1, COBISS.SR-ID 194362380.

POGLAVLJA U KNJIZI

 • Terorizam u pravu Evropske Unije“ Zbornik radova Pravnog fakulteta u Kragujevcu „Pravni sistem Srbije i standardi Evropske Unije i Saveta Evrope“, Kragujevac, 2007., str. 145-160.; ukupno 458 str.; ISBN 978-86-80765-82-2; UDK 34(497.11)(082) i 340.137(4-672EU)(082).
 • Nepolicijski subjekti u suzbijanju privrednog kriminaliteta, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Kragujevcu „Pravni sistem Srbije i standardi Evropske Unije i Saveta Evrope“, Kragujevac, 2008.; str.151-166; ukupno 456 str.; ISBN 978-86-80765-89-1; UDK 34(497.11)(082) i 343.53.
 • Evropski nalog za hapšenje kao oblik međunarodne pravne pomoći, u: Bejatović Stanko (ur.). Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 4. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2009, str. 161-179. [COBISS.SR-ID 512452272].
 • Sprečavanje korupcije u policiji, u: BLAGOJEVIĆ, Marina (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Prevencija kriminala i socijalnih devijacija : od razumevanja ka delovanju. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2009, str. 161-180. [COBISS.SR-ID 512469936].
 • BANOVIĆ, Božidar, UROŠEVIĆ, Vladimir, IVANOVIĆ, Zvonimir. Phishing schemes – typology and analysis in Serbian cyber space. U: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), WINTERDYK, John (ur.). Policing in Central and Eastern Europe, Social control of unconventional deviance. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2011, str. 125-138. CIP 343.85(4-191.2-11)(082), ISBN 978-961-6821-10-0 COBISS.SR-ID 512680880.
 • BANOVIĆ, Božidar. Standardi Evropske unije i savremeni oblici međunarodne krivičnopravne saradnje. U: KOROŠEC, Damjan (ur.), SIMOVIĆ-HIBER, Ivana (ur.). Evropski standardi i nacionalna krivična zakonodavstva. Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2011, str. 105-132. COBISS.SR-ID 512693168.
 • ILIĆ, Goran P., ŽARKOVIĆ, Milan, BANOVIĆ, Božidar. European deprivation of liberty standards. U: MILOŠEVIĆ, Goran (ur.). Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T. 2. Vol. 2., Međunarodni naučni skup “Dani Arčibalda Rajsa”, Beograd, 3-4. mart 2011. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija: = Academy of Criminalistic and Police Studies, 2011, 2011, str. [661]-677. CIP 343.9(082) 343.85(082), ISBN 978-86-7020-189-7 ISBN 978-86-7020-190-3 COBISS.SR-ID 512679856.
 • BANOVIĆ, Božidar. Organizovani kriminal. U: CVETKOVIĆ, Vladimir N. (ur.). Rizik, moć, zaštita: uvođenje u nauke bezbednosti, (Biblioteka Društvo i nauka). Beograd: Službeni glasnik: Univerzitet, Fakultet bezbednosti, 2010, str. 249-272. ISBN 978-86-519-0728-2. – 343.9.02. COBISS.SR-ID 512639408.
 • BANOVIĆ, Božidar. (2010.) Zajednički istražni timovi kao oblik međunarodne krivičnopravne saradnje. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 5. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, ISBN 978-86-7623-021-1. – Str. 167-182. 341.441.45. COBISS.SR-ID 512625584.
 • BANOVIĆ, Božidar, ĐOKIĆ, Zoran. (2011.) Perspektive razvoja sistema institucija za borbu protiv organizovanog kriminala u Srbiji. U: FATIĆ, Aleksandar (ur.), BANOVIĆ, Božidar (ur.). Društveni aspekti organizovanog kriminala. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 173-200. CIP 343.85:343.9.02(497)(082) 351.74/.75(497)(082) ISBN978-86-7067-151-5 COBISS.SR-ID 512683696.
 • BANOVIĆ, Božidar, IVANOVIĆ, Zvonimir. (2011.)Analiza određenih strateških koncepcija u borbi protiv visokotehnološkog kriminala. U: FATIĆ, Aleksandar (ur.), BANOVIĆ, Božidar (ur.). Društveni aspekti organizovanog kriminala. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 286-304. CIP 343.85:343.9.02(497)(082) 351.74/.75(497)(082) ISBN978-86-7067-151-5 COBISS.SR-ID 512680368.
 • BANOVIĆ, Božidar., ILIĆ, Aleksandra, (2012.) Medijska slika bezbednosnih razlika u školama, u: Popović-Ćitič, B., Đurić, S. i Kešetović, Ž. (ur.). Bezbednosni rizici u obrazovno vaspitnim ustanovama, Fakultet bezbednosti:Beograd, str. 167-181 ISBN: 978-86-84069-64-3 COBISS.SR-ID 512770224.
 • BANOVIĆ, Božidar., ILIĆ, Aleksandra, (2012.) Uloga medija u rešavanju problema bezbednosnih rizika u školama, u: Kordić, B., Kovačević, A. i Banović, B. (ur.), Reagovanje na bezbednosne rizike u obrazovno-vaspitnim ustanovama, Fakultet bezbednosti, Beograd, str. 139-151, ISBN: 978-86-84069-69-8, COBISS.SR-ID 195714060.
 • BANOVIĆ Božidar, MITROVIĆ Dragan, (2013) Preventivne mere u suprotstavljanju korupciji sa osvrtom na Republiku Srpsku, U: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Str. 99-111., ISBN 978-86-83287-66-6. – UDK 343.85(4)(082), COBISS.SR-ID 516025020.
 • BANOVIĆ, Božidar. (2011.) Treći stub Evropske unije i načelo međusobnog priznavanja sudskih odluka u krivičnim stvarima. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Krivično zakonodavstvo Srbije i standardi Evropske unije. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, str. 175-199. CIP 343.2/.7(497.11)(082) 340.137:343.2/.7(4-672EU:497.11)(082) ISBN978-86-7623-026-6 COBISS.SRID 512680112.
 • BANOVIĆ, Božidar. (2013.) Međunarodna saradnja u krivičnim stvarima u svetlu standarda Evropske unije / U: Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [Knj. 1] / urednik Božin Vlašković. – Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2013. – ISBN 978-86-7623-047-1. – str. 156-171. 341.48(4-672EU). COBISS.SR-ID 512971696.
 • BANOVIĆ, Božidar. (2013.) Krivične sankcije i kaznena politika u praksi međunarodnih krivičnih sudova. U: Kaznena politika (zakon i praksa) ur. Stanko Bejatović. Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, – ISBN 978-86-88945-02-8. – str. 239-264. 343.8. COBISS.SR-ID 512973232.
 • BANOVIĆ, Božidar, TURANJANIN Veljko, ILIĆ, Ivan. (2013.) Visokotehnološki terorizam – permanentna pretnja današnjice U: Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu. 4 / ur. Saša Mijalković … i dr. – Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, – (Edicija Asphaleia ; knj. 5). – ISBN 978-86-7020-267-2. – str. 325-358. 343.583:004 004. COBISS.SR-ID 51299115
 •