Dejan-Matic-prepravljeno.jpg

Dr Dejan Matić,
docent

Naučna oblast:
Javnopravna i teorijska pravna

E-mail:
dejan.matic@pravnifakultet.edu.ba

OBRAZOVANJE 

 • 2012 – doktor pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • 2006 – magistar pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • 1999 – diplomirani pravnik,  Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

Poglavlje u knjizi

 • MATIĆ, Dejan. Istorijsko-materijalistički pristup pojmovnom određenju prava Radomira Lukića. U: ĐORĐEVIĆ, Slavko (ur.). Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. Knj. 3. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2015, str. 51-60. [COBISS.SR-ID 513174192].
 • MATIĆ, Dejan. U susret novom Zakonu o visokom obrazovanju – izazovi, stranputice, nova rešenja. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). XXI vek – vek usluga i uslužnog prava. Knj. 6. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2015, str. [307]-315. [COBISS.SR-ID 513189552]. [3] MATIĆ, Dejan. Lukićevo shvatanje pravne neograničenosti državne suverenosti = Lukić´s understanding of the legal limitlessness of state sovereignty. U: ĐORĐEVIĆ, Slavko (ur.). Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. Knj. 2. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne I društvene nauke, 2014, str. [49]-63. [COBISS.SR-ID 513063856].
 • MATIĆ, Dejan. Opravdanost državnog intervencionizma u uslužnoj delatnosti u oblasti obrazovanja. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). XXI vek – vek usluga i uslužnog prava. [Knj. 5]. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2014, str. [345]-354. [COBISS.SR-ID 513053872].
 • MATIĆ, Dejan. Pogled na pravo Nastasa Petrovića. U: VLAŠKOVIĆ, Božin (ur.). Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije. [Knj. 1]. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne I društvene nauke, 2013, str. 49-61. [COBISS.SR-ID 512975024].
 • MATIĆ, Dejan. Diskriminacija korisnika usluga u oblasti visokog obrazovanja. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). XXI vek – vek usluga i uslužnog prava. Knj. 4. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2013, str. [281]-292. [COBISS.SR-ID 512958128].
 • MATIĆ, Dejan. Geršićevo pojmovno određenje prava i klasifikacija pravnih nauka. U: VLAŠKOVIĆ, Božin (ur.). Pravna misao u srcu Šumadije. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne I društvene nauke, 2012, str. [47]-63. [COBISS.SR-ID 512830640].
 • MATIĆ, Dejan. Privatizacija i liberalizacija uslužne delatnosti u visokom obrazovanju. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). XXI vek – vek usluga i uslužnog prava. Knj. 3. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2012, str. 407-416. [COBISS.SR-ID 512849328].
 • MATIĆ, Dejan. Uticaj opšteg sporazuma o trgovini uslugama na karakter uslužne delatnosti u oblasti visokog obrazovanja. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). XXI vek – vek usluga i uslužnog prava. Knj. 2. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2011, str. [407]-417. [COBISS.SR-ID 512706736].
 • MATIĆ, Dejan. Jovan Filipović, tvorac prvog sistema filozofije prava u Srbiji. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 4. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2009, str. [527]-533. [COBISS.SR-ID 512467888].
 • MATIĆ, Dejan. Pravna država kao okvir ljudskih prava i sloboda. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije. Knj. 4. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2005, str. 221-229. [COBISS.SR-ID 513704597].
 • MATIĆ, Dejan. Načelo većine u demokratskom poretku i njegova ograničenja. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije. Knj. 3. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, 2004, str. 229-237. [COBISS.SR-ID 513713045].
 • MATIĆ, Dejan. Lokovo shvatanje slobode. U: Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije. Knj. 2. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne I društvene nauke, 2003, str. [213]-220. [COBISS.SR-ID 513722005].

Naučni rad objavljen u međunarodnom časopisu

 • PALEVIĆ, Milan, MATIĆ, Dejan. New Paradigms in the Exercise of Universal Rights and Freedoms. Mediterranean Journal of Social Sciences, ISSN 2039-2117, 2013, vol. 4, no 9, str. 709-713. http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/view/20. [COBISS.SR-ID 512952752]. [2] BULATOVIĆ, Ivan, PALEVIĆ, Milan, MATIĆ, Dejan. Genezis : problemы i perspektivы razvitiя sociologii prava v Serbii. Sociologičeskie issledovanija, ISSN 0132-1625, 2013, god. 29, br. 7, str. 115-119. http://www.isras.ru/socis_2013_07.html. [COBISS.SR-ID 512925616].
 • MATIĆ, Dejan. Pogled na metodološko-pravnu misao Radomira Lukića. Pravna riječ, ISSN 1840-0272, 2010, god. 7, br. 22, str. [325]-336. [COBISS.SR-ID 512610224].

Naučni rad objavljen u časopisu nacionalnog značaja

 • MATIĆ, Dejan. Lukićevo pojmovno određenje države. Glasnik prava, ISSN 1821-4630, 2013, god. 4, br. 2, str. 1-18. http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/gp_aktuelni.htm. [COBISS.SR-ID 512983472.
 • MATIĆ, Dejan. Politički pogled na pravo i državu Radomira Lukića. Srpska politička misao, ISSN 0354-5989. Štampano izd., 2013, god. 20, br. 4, str. 273-285. [COBISS.SR-ID 513072561].
 • MATIĆ, Dejan. Geršićevo pojmovno određenje prava i klasifikacija pravnih nauka. Pravni život, ISSN 0350-0500, 2010, knj. 542, br. 12, str. 787-802. [COBISS.SR-ID 512636848].

Naučni rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini u Zborniku radova

 • MATIĆ, Dejan. Opravdanost javnog finansiranja korisnika usluga na privatnim visokoškolskim ustanovama. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). Usluge i uslužna pravila: [zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 13. maja 2016. godine]. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2016, str. [745]-752. [COBISS.SR-ID 513223088]. 
 • MATIĆ, Dejan. Uslužna delatnost u oblasti visokog obrazovanja – deset godina primene Zakona o visokom obrazovanju. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). Usluge i zaštita korisnika : [zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 8. maja 2015. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu]. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2015, str. [957]-966. [COBISS.SR-ID 513120432]. 
 • MATIĆ, Dejan. Potencijalni pravci budućeg razvoja uslužne delatnosti u oblasti visokog obrazovanja u Srbiji. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). Uslužni poslovi: [zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 9. maja 2014. godine]. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne I društvene nauke, 2014, str. 831-840. http://institut.jura.kg.ac.rs/images/Majsko%20savetovanje/X%20Usluzni%20poslovi/3.%20Knjiga.pdf. [COBISS.SR-ID 513010864]. 
 • PALEVIĆ, Milan, MATIĆ, Dejan. New Paradigms in the Exercise of Universal Rights and Freedoms. U: SAVANELI, Bidzina (ur.), et al. Book proceedings. Vol. 4. Rome: MCSER Publishing, 2013, str. 709-713.http://www.mcser.org/images/books-procedings/pdf/proceedings%20ICHSS%202013%20volume%204.pdf. [COBISS.SR-ID 512927664]. 
 • MATIĆ, Dejan, PALEVIĆ, Milan. Employment and the right to high education in Serbia in the context of legal order in Europe. U: SITEK, Magdalena (ur.), DAMMACCO, Gaetano (ur.). Europa of Founding Fathers : Investment in the common future. Olsztyn: The Faculty of Law and Administration at The University of Warmia and Mazury, 2013, str. 389-407. [COBISS.SR-ID 512940976]. 
 • MATIĆ, Dejan. Položaj vršioca usluga u oblasti visokog obrazovanja. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.).Uslužno pravo: [zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 10. maja 2013. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu u organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu]. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2013, str. [873]-882. http://institut.jura.kg.ac.rs/images/Majsko%20savetovanje/IX%20Usluzno%20pravo/3.%20Knjiga.pdf. [COBISS.SR-ID 512899504].
 • MATIĆ, Dejan. Karakter uslužne delatnosti u oblasti visokog obrazovanja. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). Pravo i usluge: [zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 3. maja 2012. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu u organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu]. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2012, str. [777]-786. http://institut.jura.kg.ac.rs/images/Majsko%20savetovanje/VIII%20Pravo%20i%20usluge/3.%20Knjiga.pdf. [COBISS.SR-ID 512755632].
 • MATIĆ, Dejan. Visoko obrazovanje: između javne usluge i komercijalne uslužne delatnosti. U: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). XXI vek – vek usluga i uslužnog prava: [zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 5. maja 2011. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu u organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu]. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2011, str.[845]-860. http://institut.jura.kg.ac.rs/images/Majsko%20 savetovanje/VII%20XII%20vek/3.%20Zbornik.pdf. [COBISS.SR-ID 512661168].

Naučni rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini u Zborniku radova

 • ĐORĐEVIĆ, Srđan, MATIĆ, Dejan. Osnovna norma pravnog poretka Srbije. U: KRVAVAC, Marija (ur.). Zbornik radova. Sv. 2. Priština [tj.] Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet, 2012, str. 273-290. [COBISS.SR-ID 512827568].
 • MATIĆ, Dejan. Tumačenje prava u delu Nastasa Petrovića. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Pravni system Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 5. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2010, str. 515-521. [COBISS.SR-ID 512627120].
 • MATIĆ, Dejan. Primena i tumačenje prava u delu Gligorija Geršića. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 3. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2008, str. 411-422. [COBISS.SR-ID 512286896].
 • MATIĆ, Dejan. Prirodno-pravna teorija Jovana Sterije Popovića. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, ISSN 0350-8501, 2006, br. 48, str. 33-44. [COBISS.SR-ID 512265148].
 • MATIĆ, Dejan. Pravna misao slobode Dimitrija Matića. U: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Pravni system Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope. Knj. 1. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2006, str. 63-74. [COBISS.SR-ID 513685909].
KNJIGE I UDŽBENICI
 • SIMIĆ, Miroljub, ĐORĐEVIĆ, Srđan, MATIĆ, Dejan. Uvod u pravo. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2009. 471 str. ISBN 978-86-7625-005-9. [COBISS.SRID 169724940].
 • ĐORĐEVIĆ, Srđan, MATIĆ, Dejan. Ustav i procedure. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2015. 241 str. ISBN 978-86-7623-058-7. [COBISS.SR-ID 215610636].