Dijana Grahovac

Dr Dijana Grahovac,
redovni profesor

Naučna oblast: 

E-mail:
jonidg11@yahoo.com

OBRAZOVANJE

 •  – doktor ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet Niš
 •  –  magistar ekonomije, Ekonomski fakultet Banja Luka,
 •  – diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Brčko


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Grahovac D., Bajić D., ’’ Siromaštvo, nezaposlenost i finansijska kriza u BiH’’, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu ’’Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini’’, Defendologija, Centar za bezbjednost i sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, (2009), 387-398 ISBN 978-99955-22- 08-7 
 • Grahovac D., ’’ Nacionalna i vjerska mržnja – implikacije na društveno-političku situaciju u BiH’’, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa na temu ’’ Kako prevazići govor mržnje (nacionalni, vjerski, rasni, politički) i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata na parlamentarnim izborima 2010. godine u Republici Srpskoj i BiH”, 23-24.04.2010. Banja Luka, Defendologija, Centar za bezbjednost i sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, (2010), 388-399 
 • Grahovac D., ’’Ekonomija znanja kao temelj tehnoloških inovacija i privrednog razvoja’’, Zbornik radova sa međunarodnog stručno-naučnog skupa na temu ’’Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja’’, Banja Luka, Privredna komora Republike Srpske, Savez inovatora Republike Srpske, (2010), 41-53 
 • Radovanović (D) D., Radovanović D., Grahovac D., ’’ International Monetary and Financial Institutions and World Financial and Economic Crisis’’, Proceedings of the Internatinal Conference ’’ The Challenges to Economic Theory and Policy in the Aftermath of the Global Economic Crisis’’, Ss Cyril and Methodius University, Skoplje, (2010), 95-108. ISBN 978-608212-016-4
 •  Grahovac D., ’’ Ekonomska tranzicija BiH – analiza najznačajnijih indikatora’’, Međunarodna konferencija ’’ Kriza tranzicije i tranzicija krize’’, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, novembar, 2011. 
 • Radovanović D., Grahovac D., Jakovljević J., ‘’Uticaj svetske finansijske i ekonomske krize na globalni turizam – globalni pogled, tematski zbornik Trebinje, 07-08. oktobar, 2011. god.; VI međunarodni naučni skup ‘’Mediteranski dani’’ Trebinje 2011 Turizam i ruralni razvoj savremene tendencije, problemi i mogućnosti razvoja- , – str.440-449 
 • Beslać M., Grahovac D., Gavrilović M., ’’Attachment to the debate regarding the impact of the public sektor on the real sector in Serbia’’, The first international conference ’’Employment, Education and Entrepreneurship’’, Volume 3, Beograd, 2012., str. 93-107 
 • Stojanović M., Grahovac D., Travar M., ’’Altmanova funkcija u uslovima ekonomske krize u BH privredi-primjena i izazovi’’ Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2013., , Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, juni 2013 
 • Grahovac D., ’’Implikacije ulaska Hrvatske u EU na zonu CEFTA 2006’’, medjunarodna naučna konferencija ’’Izazovi i perspektive pridruživanja zemalja zapadnog Balkana EU’’, Institut za međunarodnu politiku i privredu, juni 2013. Beograd 
 • Grahovac D., Stojanović-Trivanović M., ’’Značaj SDI za zemlje CEFTA 2006’’, peta međunarodna konferencija ’’Mogućnost i perspektive za strana ulaganja u Republici Srbiji’’, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd, novembar 2013. 
 • Grahovac D., ’’Regionalna ekonomska saradnja zemalja Zapadnog Balkana kao preduslov integracije u EU’’, međunarodna naučna konferencija ’’Srbija u regionalnom i evropskom okruženju’’, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 3.7. i 4.7.2014 ISBN 978-867067-204-8 
 • Grahovac D., Baraković B., ’’CEFTA 2006-performance and perspective’’, međunarodna naučna konferencija ’’Od krize prema razvoju’’, Univerzitet za poslovne studije, oktobar 2014. 
 • Baraković B., Grahovac D., ’’The impact of foreign direct investment on sustainable green economy growth in Bosnia and Herzegovina’’, međunarodna naučna konferencija ’’Od krize prema razvoju’’, Univerzitet za poslovne studije, oktobar 2014 
 • Stojanović-Trivanović M., Grahovac D., ’’Innovationand its impact on competitive position of bh producers on the market’’, Međunarodna konferencija Izazovi razvoja do 2020, maj 2015, Zbornik radova, Nezavisni univerzitet Banja Luka, 2015. 
 • Grahovac D., Baraković B., Korupcija kao prepreka procesu integracije zemalja Zapadnog Balkana u EU’’, međunarodne konferencija, Institut za međunarodnu politiku i privredu, 28.09. i 29.09. 2015. Beograd 
 • Grahovac D., Rađenović-Kozić B., Značaj poznavanja culture za međunarodno poslovanje, međunarodna konferencija STED 2015., Univerzitet PIM, 01.10. i 02.10.2015. Banja Luka. 
 • Baraković, B., Grahovac, D., Impact of gender inequality on economic develepoment, Wulfenia journal, No 22
 • Grahovac, D., Softić, S., Impact of the FDI on unemployment rate in countries of West Balkan, Review of innovation and competitiveness, Volume 3, issue 2, (65 – 82) 2017. ISSN 1849-9015 
 • Grahovac D., Baraković B., Socijalna nejednakost kao posljedica ekonomske globalizacije, Peti međunarodni naučni skup ‘’Nauka i praksa poslovnih studija’’, Univerzitet za poslovne studije, 15.09.2017. 
 • Dujaković, T., Grahovac, D., Vilić, S., Importance, role and perspectives of digital marketing in tourism, Savremeni menadžment alati i ekonomija turističkog sektora, Zbornik radova sa međunarodne konferencije 537- 549, Udruženje ekonomista Balkana, Beograd, 2017. 
 • Grahovac, D., Softić, S., Influence of foreign trade with CEFTA and EU on GDP of B&H, 4th International scientific conference: Knowledge based sustainable economic developmentERAZ 2018, Sofia, Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Grahovac, D. (2013). CEFTA 2006– značaj za zemlje Zapadnog Balkana. Banja Luka: Centar za unapređenje korporativnog upravljanja. ISBN 978- 99955-726-3-1
 • Grahovac D., ’’BiH na putu ka EU-spoljnotrgovinski aspekt’’, monografija, Grafomark Laktaši,
  (2009). ISBN 978-99955-24-78-4
 • Trgovinski menadžment, Beslać, M., Grahovac, D., 2009, Univerzitet za poslovne studije
 • Ristić, Ž., Duvnjak V., Grahovac D. (2010). Poslovne finansije versus finansijski menadžment. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije. 
 • Grahovac, D., Radovanović, D. (2013.) Međunarodne ekonomske integracije. Banja Luka: Centar za unapređenje korporativnog upravljanja. ISBN 978-99955-726-2-