Dragoljub Reljić

Dr Dragoljub Reljić,
Docent

E-mail:
dragoljub.reljic@predsjednistvobih.ba

OBRAZOVANJE

 • 2017 – doktor pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta U Istočnom Sarajevu
 • 2014 – magistar pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta U Istočnom Sarajevu
 • 2005 – diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Draroljub Reljić. 2017. Svrha i preventivni značaj kaznenih odredbi po Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Glasnik prava, Godina VIII, br. 1. str. 79- 87.
 • Dragoljub Reljić. 2017. Sprečavanje nasilja u porodici — model prema zakonodavstvu Srbije, Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, br. 51/2017, Banja Luka, str. 195—210.
 • Dragoljub Reljić. 2017. „Eutanazija — pravo na dostojanstvenu smrt” ipi posebna vrsta nasilja, Politea, Naučni časopis Fakulteta političkih nauka Banja Luka.
 • Dragoljub Reljić. 2017. Posebnosti radnopravnog statusa delegata u Vijeću naroda, Udruženje za radno i socijalno pravo, Radno i socijalno pravo br. 2/2017. Zlatibor 2017.
 • Dragoljub Reljić. 2014. Međunarodne konvencije i preporuke kao izvor pravne zaštite žrtava nasilja u porodici, Pravni savjetnik, Sarajevo. br. 6/2014, str 48-57.
 • Dragoljub Reljić. 2014. Nasilje nad starijim licima u Bosni i Hercegovini, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 1/2014.
 • Dragoljub Reljić. 2013. Nasilje nad ženama, Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, godina IV, br. 1/2013, str. 138-155.

KNJIGE, UDŽBENICI, MONOGRAFIJE
 • Dragoljub Reljić. 2018. Posebna pomoć i zaštita starijih lica žrtava nasilja u porodici. Centar modernih znanja, Banja Luka.