Emir Sinan

Dr Emir Sinan,
docent

Naučna oblast:
Opšta pedagogija

E-mail: 
espedagog@gmail.com

 • OBRAZOVANJE
 • 2019 – doktor pedagoških nauka, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
 • 2010 – magistar pedagoških nauka, Univerzitet u Banja Luci, Filozofski fakultet, BiH
 • 2005 – profesor pedagogije, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Nastavnički fakultet, BiH


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

Originalni naučni radovi objavljeni u časopisima

 •  “Emocionalna kompetentnost kao faktor kontrole stresa na radnom mjestu”. (2018). Educa – časopis za obrazovanje, nauku i kulturu, Mostar. Str. 37 – 43. ISSN: 2303-7342.
 • Metrijske karakteristike testova znanja”. (2014). Obrazovna tehnologija, Beograd. ISSN: 1450-9407. M53.
 • Teorijske osnove kontinuirane evaluacije grupnog oblika rada”. (2017). Naša škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Sarajevo. Str. 81 – 93.  
 • Teorijske osnove kontinuirane evaluacije grupnog oblika rada”. (2014). Metodička
  praksa – časopis za nastavu i učenje, Beograd. Str. 119 – 130. ISSN: 0354-9801.
  M53.
 • Prikaz i analiza Vaspitanje igrom i umjetnošću”. (2009). Naša škola – časopis za
  teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Sarajevo. Str. 127.
 • Organizacija grupnog oblika rada u okviru predmeta Bosanski jezik u drugom razredu osnovne škole”. (2006). Naša škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Sarajevo. Str. 125.

 

KNJIGE, MONOGRAFIJE I UDŽBENICI

 • Sinan, E., Alić, Dž. (2021). Porodica, slobodno vrijeme mladih i sport. Mostar: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Gradsko društvo Mostar.
 • Sinan, E. (2020). Odnos porodice i škole. Tešanj: Planjax.