Dr Esad Čović,
docent

Naučna oblast: Menadžement

E-mail:
esad.covic@univerzitetpim.om

OBRAZOVANJE 

 • 2015 – doktor ekonomskih nauka, Opšta ekonomija, Internacionalni univerzitet Brčko, BiH
 • 2012 – master ekonomskih nauka, Opšti menadžment, Internacionalni univerzitet Brčko, BiH
 • osnovni studij, Visoka škola poslovnog menadžmenta Primus Gradiška


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • Internacionalni univerzitet Brčko distrikt, godina VIII, broj: IX, JANUAR, 2021. godine pod oznakom ISSN 2233-1603, COBISS.BH-ID 19756294, UDC:05(045):33>336.7 (pregledni članak), „Resursi komercijalne banke u poslovnim finasijama sa aspekta njihovih izvora“.
 • Internacionalni univerzitet Brčko distrikt, godina VIII, broj: XV, JUNI, 2019 godine pod oznakom UDC 045 (336) objavljen je pregledni članak na temu „Banka i bankarski finansijski poslovi“. 
 • Internacionalni univerzitet Brčko distrikt, godina VII, broj: XIV, Decembar, 2018 godine pod oznakom UDC 047 (336.1)497.6 objavljen je stručni i naučni članak na temu „Metode, faze i način donošenja odluka o financiranju preduzeća iz budžetskih sredstava“.
 • Univerzitet u Bihaću – Ekonomski fakultet Bihać, godina VI -UKD, 50178/17, „Uloga turizma u privrednom razvoju društva Bosne i Hercegovine. 
 • Univerzitet u Bihaću – Ekonomski fakultet Bihać godina V-UKD,4687/16, „Uloga investicionih banaka u društveno ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine“.
 • Univerzitet u Bihaću – Ekonomski fakultet Bihać godina V-UKD,4687/16, „Uloga komercijalnih banaka u privrednom razvoju BiH“.
 • Internacionalni univerzitet Brčko distrikt, godina III, broj: VI, decembar, 2014 godine pod oznakom UDK 65.017 na temu „Istorijat i strateški ciljevi privrednog društva „Agrokomerca“ d.d. Velika Kladuša i uloga menadžmenta u njegovom razvoju,“ str.97.
 • Primus Gradiška broj: 4/2014: godina III, UDK 334.71:005.5(497.6) DOI 10.7251/PRISR 1305136C objavio temu „Privredni razvoj malih i srednjih preduzeća Federacije Bosne i Hercegovine“ .
 • Primus Gradiška, 4/2014: godina III, UDK 334.71:336.761/.762 DOI 10.7251/PRISR „Faze odlučivanja o budžetskom financiranju malih i srednjih preduzeća,“ str. 192.
 • Visoka škola za poslovne studije „CEPS“ Kiseljak, godina I, broj II, septembar 2014 godine objavljena tema „Uloga menadžmenta u privrednom razvoju“.
 • Internacionalni univerzitet Brčko distrikt, godina II, broj: III, Jun, 2013 godine pod oznakom UDK 339.1: 659.2 (497.6) objavljen je stručni i naučni članak na temu „Tržišne komunikacije u funkciji razvoja preduzeća“.
 • Primus Gradiška broj: 5/2013: godina III – UDK 334, odnosno p.71:005.5(497.6) DOI, „Strateški razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Primus Gradiška,  broj: 5/2013: godina III – UDK 334, p. strani 192,  „Faze donošenja odluka o budžetskom financiranju za rad malih i srednjih preduzeća ili akcionarskih društava.“
 • Internacionalni univerzitet Brčko distrikt, godina I, broj: II. decembra 2012 godine pod oznakom UDK 336.76:658.1(497.6) (stručni članak) „Investicioni fondovi i mogućnost za
  ulaganje u razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

KNJIGE, UDŽBENICI, MONOGRAFIJE 
 • Esad Čović, Dragana Milojković-Čović. Metodološki i teorijski aspekti shvatanja poduzetništva i neprihvatljivog ponašanja mladih. Srebrenik: Printas, 2018.