Fuad-Purisevic-izmjena.fw_-ob7fize68ytti3pwjgjh5lgqggsh9ki9vujsipql6g

Prof. dr Fuad Purišević,
vanredni profesor

Naučna oblast: Upravno pravo i uprava

E-mail:
fuad.purisevic@pravnifakultet.edu.ba

OBRAZOVANJE 

 • 2007 – doktor pravnih nauka, Pravni fakultet Univerzitet u Sarajevu
 • 2000 – magistar političkih nauka, Fakultet političkih nauka Univerzitet u Sarajevu
 • 1987 – diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerzitet u Sarajevu

OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

 • Purišević F., (2019), „Ne)dostatnost legislative Međunarodne organizacije rada (MOR) i nacionalnog radno-pravnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine o migracijama njenih građana u 2 Evropsku uniju, Sarajevo: Studija o emigracijama Bosna i Hercegovina, Posebna izdanja, knjiga CLXXXII, Centar za sistemska istraživanja, Knjiga 4, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 
 • Purišević F., (2019), „Pogrešnost upravnog akta (sa osvrtom na doktrinu i pozitivno pravo Bosne i Hercegovine)“, Pravna misao, broj: 9-10. 
 • Purišević F., (2019), „Pravno relevantna obilježja akata uprave“, Sarajevo: Pravna misao, broj: 3-4. 
 • Purišević F., Mandić, S., Lukić-Bastah V. (2018), „Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini sa aspekta ljudskih resursa“, Međunarodna naučno-stručna konferencija Razvoj poslovanja 2018, Ekonomski izazovi zemalja u tranziciji, Zenica, BiH. 
 • Purišević F., Rahić, T., Korajlić N., (2018), Zaštita od kriminaliteta u javnim nabavkama kroz upravni postupak i upravni spor“, Kiseljak: Zborniku radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, broj: 5/2018. 
 • Purišević F., Rahić T., Korajlić N., Selimić, M., (2017), Problematika javnih nabavki u kriznim situacijama – studija slučaja“, Kiseljak: Časopis za društvene i tehničke studije, broj: 2/2017, Visoka škola CEPS-Centar za poslovne studije. 
 • Purišević F., Slipičević M., Karajica B., (2017), „Principi djelovanja službenika i menadžmenta za funkcioniranje javne uprave u Bosni i Hercegovini“, Kiseljak: Časopis za društvene i tehničke studije, broj: 1/2017, Visoka škola CEPS-Centar za poslovne studije. 
 • Purišević F., Hadžikadunić A., Borovina A., Ahić J., Senjak K., Novaković R., (2016), „Uloga lokalne zajednice u stvaranju sigurnih prostora za igru djece i mladih“, Mostar: Naučnostručnom časopisu „Sportski logos“ broj: 27/16., Univerziteta „Džemal Bijedić“. 
 • Purišević F., (2014), „Vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku“, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka, Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Travnik. 
 • Purišević F., (2013), „Dokazivanje i dokazna sredstva u parničnom i upravnom postupku“, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka, Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Travnik. 
 • Purišević F., (2012), „Stranke i njihovo zastupanje u parničnom i upravnom postupku“, Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka, Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Travnik. 
 • Purišević F., (2011), „O pokretanju prvostepenog upravnog postupka u Bosni i Hercegovini u svijetlu Zakona o opštem upravnom postupku bivše Jugoslavije“, Zbornik radova Međunarodne konferencije Pravnički dani „Prof. dr Slavko Carić“, Novi Sad. 
 • Purišević F., Rahić T., (2011), „Redovni pravni lijekovi u procesuiranju javnih nabavki u našem i komparativnom pravu“, Revizija za pravo i ekonomiju br.1, Mostar. 
 • Purišević F., (2011), „Načela parničnog i upravnog postupka“, Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta „Vitez“ u Travniku. 
 • Purišević F., (2010), „Prava boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine sa osnovama i razlozima integriranja prava u državi Bosni i Hercegovini“, Časopis za društvena pitanja „Pregled“ broj 3, Univerzitet u Sarajevu. 
 • Purišević, F., Omanović S. (2010) «Svjedočenje kao dokaz u FIKHU i njegov značaj u šerijatskom sudskom postupku u Bosni i Hercegovini», Sarajevo: Glasnik 5-6, [18] Purišević F., (2010), „Prava boraca u Republici Srpskoj sa uporednom analizom prava boraca u Federaciji Bosne i Hercegovine kao integrativnih prava“, Revija za pravo i ekonomiju 1, Mostar. 
 • Purišević F., (2010), „Razvoj i pravci integriranja boračke zaštite u Bosni i Hercegovini“, Zbornik radova Pravnog fakulteta Otvorenog univerziteta „Apeiron“ Travnik. 
 • Purišević F., Omanović S., (2010), „Neki aspekti građanskopravnih izvora i šerijatske sudske prakse u Bosni i Hercegovini“, Sarajevo: Glasnik 1-2. 3 
 • Purišević F., Omanović S., (2009), „O specifičnostima precedentnog CASE-LAW sistema u Sjedinjenim Američkim Državama“, Revija za pravo i ekonomiju, Mostar. 
 • Purišević F., Omanović S., (2009), „Common Law parnica“, Pravna misao 1-2, Sarajevo. 
 • Purišević F., (2009), „Postupak ostvarivanja prava boračke populacije u Bosni i Hercegovini“, Pravna misao 1-2, Sarajevo.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Purišević F., Dedić S., (2016) „Službeničko pravo u Bosni i Hercegovini“, Sarajevo: Službeni list Bosne i Hercegovine. 
 • Purišević F., (2012), Opći upravni postupak u Bosni i Hercegovini, (Upravno procesno pravo – Prvi dio), Službeni list Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Monografija
 • Purišević F., Rahić T., (2017), „Upravna i sudska zaštita javnih nabavki u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na Evropsku uniju i zemlje okruženja“, Sarajevo: Dobra knjiga.
 • Purišević F., (2011), „Fenomeni postupnog prava“, Sarajevo: Službeni list Bosne i Hercegovine.
 • Purišević F., (2010), „Boračka prava u Bosni i Hercegovini i državama okruženja“, Sarajevo: Službeni list Bosne i Hercegovine.
 • Purišević F., (2000), „Boračka zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine“, Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu.