Jelena Latinović

Dr Jelena Latinović,
vanredni profesor

Naučna oblast:
Međunarodno pravo

E-mail:
jelenamuzej@gmail.com

OBRAZOVANJE 

  • 2015 – Doktor pravnih nauka – Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, Pravne nauke
  • 1996 – diplomirani pravnik – Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

  • Carinska unija u uporednoj praksi. u: Zbornik radova sa IX međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2020, Trebinje, 9-10. oktobra 2020,  318-324.

  • Monitoring zaštite ljudskih prava djece u BiH. u: Zbornik radova sa IX međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2020, Trebinje, 9-10. oktobra 2020,  312-317.

  • Ostvarivanje prava na obrazovanje kroz cjeloživotno učenje u bibliotečkoj djelatnosti u BiH. Godišnjak fakulteta pravnih nauka, • Godina 4 • Broj 4 • Banja Luka, jul 2014 • pp. 227-237 UDC: 37.014.12:02(497.6) DOI: 10.7251/GFP1404227L. 

  • Menadžment ljudskih resursa u matičnim muzejima Republike Srpske – stanje i perspektive. Glasnik udruženja muzejskih radnika Republike Srpske, Banja Luka, broj 8, 2009.

KNJIGE/UDŽEBNICI/MONOGRAFIJE
  • Ljudska prava u Republici Srpskoj. Univerzitet PIM, Banja Luka, 2023.