Prof. dr Ljiljana Jović,
redovni profesor

Naučna oblast:
Fiskalna ekonomija

E-mail:
ljiljana09@hotmail.com

OBRAZOVANJE
  • 2008 – Doktorat – Ekonomski Fakultet Univerziteta u Beogradu, Fiskalna ekonomija
  • 2013 – Diploma – Ekonomski Fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu, Spoljna trgovina i finansije
  • 2002 – Izbor u zvanje – Slobomir P Univerzitet, Fiskalna ekonomija
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI
  • Jović Lj, Kosanović, N, Vukadinović, P, Analsis of subventions for Agriculture in Republic of Serbia and Republic of Srpska , Ekonomika poljoprivrede br. 62, Naučno društvo agrarnih ekonomista Beograd, Akademija ekonomskih nauka Bukurešt, Beograd, decembar 2015, str.963-975.
  • Jović, Lj, Maksimović, Lj, Perspektive EU u uslovima nepostojanja fiskalne unije, Ekonomske ideje i praksa, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, decembar 2012.g., str.,101-113.g.
  • Jović Lj, Bomeštar, N, Stanetić,V, Fiscal implication of State Intervention of Labour Market, Challenges in Changing Labour Markets – Thematic Monograph, Institute of Economic Sciences, Belgrade 2012.g.
  • Jović, Lj, Poreska utočišta prije i nakon globalne krize, Pravni život –časopis za pravnu teoriju i praksu, br.11, Udruženje pravnika Srbije, Beograd 2010. Str. 725-735.
  • Jović, Lj, Fiskalna decentralizacija u nekim od zemlja sukcesora SFRJ, Zbornik Matice srpske za društvene nauke br.122, Novi Sad, 2007.g., str.133-151.
  • Jović, Lj, Poreska utočišta prije i nakon globalne krize, Pravni život –časopis za pravnu teoriju i praksu, br.11, Udruženje pravnika Srbije, Beograd 2010. Str. 725-735.
 
KNJIGE I UDŽBENICI