linebgoverlay.png

Dr Milorad Đukić,
docent

Naučna oblast: Marketing

E-mail:
office@markway.org

OBRAZOVANJE 

  • 2007 – doktor ekonomskih nauka, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet “Braća Karić” u Beogradu
  • 2004 – magistar tehničkih nauka, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, smjer Tribologija
  • 1998 – diplomirani inženjer mašinstva, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

  • Đukić Milorad. 2014. Istraživanje zadovoljstva potrošača na primjeru motornih ulja. Zbornik radova sa Treće Konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2014Univerzitet PIM Banja Luka.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
  •  Đukić Milorad. 2014. Industrijski marketing. Univerzitet PIM Banja Luka.