linebgoverlay.png

Prof. dr Mirela Jokic,
vanredni profesor

Naučna oblast:

E-mail:

OBRAZOVANJE

 •  1.diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, septembar1986. godine – diplomirani pravnik
 • 2.magistrirala na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerzitetaAPEIRON u Banjoj Luci, u martu 2012. godine – magistar pravnih nauka
 • 3.doktorirala  na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerzitetaAPEIRON u Banjoj Luci, u maju 2014. godine – doktor pravnih nauka


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 •  1.Reference međunarodnog nivoa (publikacije u među-narodnimčasopisima, međunarode naučne konfe-rencije, međunarodne izložbe i umjetnički nastupi):
 • 1.1.Uzroci nastanka i načini suprotstavljanja nasilju i nedoličnom ponašanju na sportskim priredbama; naučni skup: Mladi i nasilje u sportu u RS – BiH i obezbjeđenje sportskih događaja, Zbornik radova, Banja Luka, 2011. godine;
 • 1.2.Neka razmatranja oko angažovanja fizičkih ili pravnih lica za vršenje poslova vještačenja u krivičnom postupku u RS; naučni skup: Pravo i forenzika, Zbornik radova, KPA, Kragujevac; 2011. godine;
 • 1.3.Doprinos kriminalističko-forenzičkih istraživanja u utvrđivanju vjerodostojnosti svjedoka prilikom vršenja prepoznavanja lica opaženih u traumatskim ratnim okolnostima; Međunarodna naučno-stručna konferencija: Kriminalističko forenzička istraživanja, Zbornik radova, Bijeljina, 2011. godine;
 • 1.4.Dječija pornografija kao oblik nasilja nad djecom i visokotehnološkog kriminala; Naučni skup: Suzbijanje kriminala i evropske integracije,  s osvrtom na visokotehnološki kriminal, Banja Luka, 2012. godine.
 • 1.5.Zakonit rad tužilaštva i policije u istrazi kao preduslov ostvarivanja prava na pravično suđenje u krivičnom postupku u BiH; naučni skup: Kultura ljudskih prava, Zbornik  radova, KPA Beograd, 2012. godine;
 • 1.6.Uloga policije u afirmaciji istine u krivičnom postupku u BiH,  Međunarodna-naučno-stručna konferencija: Kriminalističko-krivičnoprocesne karakteristike istrage prema ZKP, Zbornik radova, Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka, 2012. godine;
 • 1.7.Dokazi u postupku prijave-odjave prebivališta i boravišta u BiH, Međunarodna-naučno-stručna konferencija: Internacionalna asocijacija kriminalista: Kriminalistički i krivičnoprocesni aspekti  dokaza i dokazivanja, Zbornik radova, Sarajevo, 2013. godine;
 • 1.8.Implementation of international standard for identification document production in BiH Međunarodni godišnjak Fakulteta za bezbjednost Skopje za 2013. godinu, objavljeno – avgust 2014. godina.  
 • 1.9.The right on confrotation through the prism of new solution of criminal procedural legislation in Bosnia and Herzegovina, Archibal Reiss days, Beograd mart 2014. godina.
 • 1.10.Materijalni akti uprave u oblasti unutrašnjih poslova,  časopis MUP-RS „Bezbjednost, policija, građani“, Banja Luka, april 2014. godina.
 • 1.11.Nasilje u sportu i mogući načini i sredstva njegovog suzbijanja,  Međunarodni naučni skup, „Nasilje u Srbiji“, Kriminalističko-policijska akademija, Tara, oktobar 2014. godina.
 • 1.12.Materijalni akti uprave i njihove sličnosti i razlike sa pravnim aktima, Međunarodna naučna konferencija „Od krize prema razvoju“, Univerzitet za poslovne  studije Banja Luka, oktobar 2014. godina.  
 • 1.13.Identifikacija lica u postupku izdavanja ličnih dokumenata, časopis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske „Bezbjednost, policija, građani“, novembar 2014. godina.
 • 1.14.Pojam, vrste i oblici ispoljavanja nasilja sa posebnim osvrtom na problematiku nasilja u porodici, Naučno-stručni skup iz oblasti prava i kriminalistike, Internacionalni univerzitet Brčko, novembar 2014. godina.
 • 1.15.Implementation of rights of citizens on public assembly,International Scientific Conference 2015 titled “RESEARCHING SECURITY – APPROACHES, CONCEPTS AND POLICIES” Ohrid, juni 2015.
 • 1.16.Pravna država kao preduslov za ostvarivanje ljudskih prava i slobda, Naučno-stručni skup, Univerzitet za poslovne  studije Banja Luka, oktobar 2018. godina.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 •