images

Dr Mirko Miličević,
docent

Naučna oblast: 
Menadžment

E-mail:
milicevicmirko1@gmail.com

OBRAZOVANJE

 • 2020 – doktor ekonomskih nauka, Fakultet poslovne ekonomije, Panevropski univerzitete APEIRON, Banja Luka, RS, oblast Menadžment
 • 2012 – magistar ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet Banja Luka, RS, oblast Svjetska trgovina
 • 2006 – diplomirani ekonomista, FABUS Novi Sad, EDUCONS BeogradSrbija, oblast Finansijski menadžment

OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

 • Mario Karadža, Krstan Borojević, Mirko Miličević. 2021. Uvođenje sistema kvaliteta u visokom obrazovanju kadrova institucija i službi bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Međunarodna naučna konferencija „BiH u različitim izazovima prava, ekonomije, sigurnosti, zdravstva, turizma, prometa i sporta, Mostar, 11.06.2021. ISBN 978-99976-22-71-6 COBISS.RS-ID 134933761. Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka.
 • Mirko Miličević, Milorad Đukić. 2021. Osnova novog koncepta socijalne ekonomije, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021. ISBN 978-99955-40-55-5 COBISS.RS-ID 134338049, UNIVERZITET PIM BANJA LUKA.
 • Mario Karadža, Vladimir Stojanović, Duško Vejnović, Mirko Miličević. 2020. Društveno-ekonomski aspekti sporta, Zbornik radova Razvoj sporta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Banja Luka, 2020. ISBN 978-99976-22-56-3 COBISS.RS-ID 128185857 Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka.
 • Mirko Miličević. 2019. Globalizacija svijeta kao pretpostavka ekonomskog imperijalizma. Zbornik radova sa VIII International Conference on Social and Technological Development – STED 2019. ISBN 978-99955-40-44-9 COBISS.RS-ID 8568856, UNIVERZITET PIM BANJA LUKA.
 • Mario Karadža, Mirko Miličević, Saša Čolić. 2019. Finansijska kontrola i nadzor u funkciji jačanja sistema bezbjednosti BiH. Zborniku radova BiH na balkanskom raskršću tranzicije, Banja Luka, 2019. ISBN 978-99976-22-49-5 COBISS.RS-ID 84330360 Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka.
 • Mirko Miličević, Zoran Lukić. 2017. HUMAN RESOURCES PLANNING IN THE FUNCTION OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF HIRING PROCESS. Zbornik radova REDETE 2016, Beograd. REDETE 5th Conference 2016 Belgrade. ISBN 978-99938-46-54-3 Ekonomski fakultet, Univerziteta Banja Luka.
 • Mirko Miličević, Zoran Lukić. 2017. THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES PLANNING FOR THE FUNCTIONING OF THE PUBLIC AUTHORITY IN REPUBLIC OF SRPSKA. Zbornik radova REDETE 2016, Beograd. REDETE 5th Conference 2016 Belgrade. ISBN 978-99938-46-54-3 Ekonomski fakultet, Univerziteta Banja Luka. 
 • Latinović Bojana, Mario Karadža, Duško Vejnović, Sivonjić Mirko, Mirko Miličević. 2017. Uticaj stranih direktnih investicija na ekonomski sistem i sistem bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Zbornik radova povodom 20 godina Defendologije u organizaciji Evropskog defendologija centra, Banja Luka, 2017. ISBN 978-99976-22-21-1 COBISS.RS-ID 6372888 Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.
 • Željko Kuzmanović, Mario Karadža, Mirko Miličević, Sivonjić Mirko, Duško Vejnović, Darko Matijašević. 2016. Kriptografija u funkciji upravljanja zaštitom tajnosti podataka na primjeru softverskog alata „CRYPTOOL,“ Zbornik radova povodom 20 godina Defendologije u organizaciji Evropskog defendologija centra, Banja Luka. ISBN 978-99976-22-14-3 COBISS.RS-ID 623380 Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.
 • Duško Vejnović, Mario Karadža, Mirko Miličević, Sivonjić Mirko, Zdravko Milojević. 2016. Kadrovi kao element organizacije bezbjednosnog menadžmenta. Zborniku radova povodom 20 godina Defendologije u organizaciji Evropskog defendologija centra, Banja Luka. ISBN 978-99976-22-14-3 COBISS.RS-ID 623380 Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.
 • Mirko Miličević  2012. Uticaj globalizacije na proces ekonomske decentralizacije. Ekonomske ideje i praksa, broj 5. Ekonomski fakultet, Beograd. ISSN 2217-6217 ekonomske ideje i praksa coBIss.sR-Id 184934668 Ekonomski fakultet u Beogradu.
 • Mirko Miličević. 2012. Evropska unija u krizi – otežavajuća okolnost za pristupanje Evropskoj uniji. Zbornik radova sa konferencije održane 5. maja 2012. godine u Beogradu, u organizaciji Naučnog društva ekonomista Srbije sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomskog fakulteta Beograd, 2012). ISBN: 978-86-403-1231-8 Ekonomski fakultet u Beogradu.
KNJIGE, MONOGRAFIJE, UDŽBENICI
 • Miličević, Mirko. 2021. New concept of social economy in the world of global imperialism: The social economy is a light at the end of the tunnel of this century. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-3-92869-3
 • Miličević, Mirko. 2019. The importance of planning of human resources of the public authority RS. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-0-31290-7