Miro Katić

Prof. dr Miro Katić,

vanredni profesor

Naučna oblast: Krivično pravo i Krivično procesno pravo

E-mail:
mirokatic.rs@gmail.com

OBRAZOVANJE 

 • 2015 – doktor nauka – pravne nauke, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Novi Sad, Republika Srbija
 • 2012 – master pravnik, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Republika Srbija
 • 2011 – diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku, Fakultet za bezbjednost i zaštitu u Banja Luci, BiH
 • 1993 – pravnik-kriminalist, Viša škola unutrašnjih poslova u Zemunu, Beograd, SFRJ


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • Miro Katić, 2012, Osnovne karakteristike važenja krivičnog zakona u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, Glasilo Matice Hrvatske, Motrišta, Časopis za kulturu, znanost i društvena pitanja, Mostar, br. 68, str. 66-77. (M-51)
 • Miro Katić, 2013, Uloga i značaj uviđaja i rekonstrukcije događaja u krivičnom postupku u Republici Srpskoj, Univerzitet u Sofiji, Policijska akademija, Sofija, Bilten br. 43, str. 167-181.
 • Zoran Pavlović, Miro Katić, 2014, Krajnja nužda kao jedna od općih osnova isključenja protupravnosti kaznenog djela, Glasilo Matice Hrvatske, Motrišta, Mostar, br. 75/76, str. 88-99. (M-51)
 • Miloš Stamenković, Miro Katić, 2015, Kriminalističko profilisanje kao metod otkrivanja nepoznatih izvršilaca krivičnih dela, U: Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa: XII tradicionalni naučni skup „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, Prilagođavanje pravne regulative aktuelnim trendovima u regionu, Novi Sad, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet privredna akademija, str. 705-727, (M-34)
 • Zoran Pavlović, Miro Katić, 2017, Kompenzacija i integralna reparacija žrtvama silovanja kao djela u osnovi krivičnog djela zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini, Medija Centar „Odbrana“, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd, Vojno delo,Vol 63, br. 03/2017, str. 86-98. (M-51)
 • Miro M. Katić, Ranko Mijić, 2018, Indikatori ugrožavanja bezbjednosti kao osnov valjanog odlučivanja, 10. Međunarodna naučna konferencija, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Dom Vojske Srbije, Beograd, Zbornik radova „Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru“, str. 287-305
 • Miro M. Katic, Ranko Mijic, 2018, Security threat indicators as a base for  proper decision-making, 10th  International Scientific Conference FREEDOM AND SECURITY IN REAL AND CYBER SPACE, Ministry of Defense Republic of Serbia, Belgrade, Procedings from the Conference, held on 08.06.2018., p.p. 287- 305, ISBN 978-86-86707-69-7, COBISS.SR-ID 275630860
 • Miro Katić, Gorana Marković, 2018, Karakteristike modela istrage sa akcentom na krivične istrage u Bosni i Hercegovini u periodu prije reforme pravosuđa iz 2003. godine, Banja Luka, Anali poslovne ekonomije, br. 19, str. 59-73 (M-52)
 • Miro Katić, 2019, Međunarodna regulacija otmica djece, Banja Luka, STED Journal of Social and Technological Development, No1/2019., str. 73- 84 (M-52)
 • Miro Katić, Jovan Miljković, 2019, Zagađivanje životne sredine opasnim materijama u krivičnom pravu Republike Srpske, 11. Međunarodna konferencija „Vraćanje planete ljudima i vraćanje čoveka planeti“, Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Republika Srbija, str. 559-595 (M-14). Pollution of the Environment by Dangerous Substances in the Criminal Law od the Rebublic of Srpska, 11th  International Scientific Conference „RETURING THE PLANET TO PEOPLE AND RETURING MAN TO THE PLANET“, Belgrade, Republic of Serbia, Collection of Papers, p.p. 559-595
 • Miro Katić, Iskra Katić, 2019, „THE BEST INTEREST OF THE CHILD” AS ONE OF BASIC    PRINCIPLES IN THE PROTECTION OF CHILDREN IN CASES INTERNATIONAL HIJACKINGS”,   YEARBOOK Human Right Protection, p.p. 413-429, 3rd International Scientific Conference “Protection of the right’s of the child – 30 years from adoption of the Convention on the rights of the child”, 29th  and 30th  of October 2019 in Rectorate of University of Novi Sad (dr. Zoran Djindjic 1)
 • Treća Međunarodna konferencija „Zaštita ljudskih prava – 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta“ u organizaciji Instituta za kriminološka i sociolška istraživanja-Beograd i  OMBUDSMAN-a AP Vojvodina, Republika Srbija, Novi Sad, 29. i 30. oktobar 2019., Rektorat Univerziteta u Novom Sadu. (dr Zorana Đinđića br. 1), Zbornik radova, str. 413-429.
 • Miro Katić, Zoran Pavlović, 2019, Uprošćene procesne forme u Krivično-procesnom pravu Republike Srpske, VIII Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, Trebinje, 08. i 09. novembar 2019. godine.
 • „SIMPLIFIED PROCEDURAL FORMS IN CRIMINAL PROCEDURAL LAW OF THE REPUBLIC OF SRPSKA“, 8rd International Conference on Social and Technological  Development, Trebinje, November 08-09, 2019.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Miro Katić, 2015, Zaštita žrtava zločina protiv čovečnosti, odbranjena doktorska disertacija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Republika Srbija