urić-Miroslav-ob7fize68ytti3pwjgjh5lgqggsh9ki9vujsipql6g

Dr Miroslav Đurić,
docent 

Naučna oblast:
Opšta psihologija i Razvojna psihologija

E-mail:
miroslavdjuric@gmail.com

OBRAZOVANJE 

 • 2015 – doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • 2008 – magistar psihologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • 2004 – diplomirani psiholog, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

 • Đurić, M. (2016). Zastupljenost psihološkog nasilja među adolescentima, u: Bezbjednost, policija, građani 1-2/16 (pp. 73-87). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
 • Đurić, M. (2015). Zastupljenost elektronskog nasilja među adolescentima (Socijalno-psihološko istraživanje), u: Zbornik radova: Kriminalističko-kriminološka istraživanja – stanje i perspektive, Vol. 8, Br. 1, (pp. 193-203). Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista i Uprava za policijsko obrazovanje.
 • Đurić, M. (2015). Zastupljenost fizičkog nasilja među adolescentima (Socijalno-psihološko istraživanje), u: Bezbjednost, policija, građani 34/15 (pp. 133-144). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
 • Đurić, M. (2013). Uloga djece i mladih – svjedoka nasilja u sprečavanju nasilja među svojim vršnjacima, u: Zbornik radova: Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva) (Međunarodna naučnostručna konferencija) (pp. 383-396). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova.
 • Đurić, M. (2013). Socijalno-psihološki pristup fenomenologiji maloljetničke delinkvencije na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka, u: Bezbjednost, policija, građani 1-2/13 (pp. 91-101). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
 • Đurić, M. (2008). Egzogeni i endogeni faktori maloljetničke delinkvencije, u Mitrović, Lj. (Ur.) Maloljetnička delinkvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja (Tematski naučni skup) (pp. 421-434). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Đurić, M. (2016). Reagovanje adolescenata na vršnjačko nasilje (socijalno-psihološki pristup). Laktaši: Grafomark.
 • Grbić-Pavlović, N., Đurić, M., Bijelić, S. i Bukara, S. (2016). Priručnik za primjenu policijskog upozorenja prema maloljetnicima. Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.
 • Đurić, M. (2012). Aktivnosti u prevenciji maloljetničke delinkvencije (socijalno-psihološki pristup). Laktaši: Grafomark.
 • Đurić, M. (2008). Profesionalne preferencije mladih. Laktaši: Grafomark.