Mladen Milić

Prof. dr Mladen Milić,
vanredni profesor

Naučna oblast: Marketing

E-mail:
mladen.milic@fondpiors.org

OBRAZOVANJE 

 • 2014 – doktorirao na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, Menadžment,“Unapređenje  procesa odlučivanja primenom sistema poslovne inteligencije“
 • 2007 – magistrirao na Fakultetu za uslužni biznis Univerziteta EDUCONS Sremska Kamenica, Međunarodne finansije, „Uticaj globalizacije na privatizaciju banaka u zemljama tranzicije“
 • 2004 – diplomirao na Fakultetu za uslužni biznis, Novi Sad


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • Mladen Milić, Dražen Vrhovac, Jelena Vitomir, Uticaj digitalnog marketinga na ponašanje potrošača, Međunarodna konferencija o društvenom i ekonomskom razvoju STED 2022, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2022.
 • Radoslav V. Baltezarović, Mladen V. Milić, Uloga nostalgije u emocionalnom povezivanju potrošača sa brendovima, Glasnik Baština, volumen 31, sveska 65, Institut za srpsku kulturu, Priština-Leposavić, 2021.
 • Radoslav Baltezarović, Mladen Milić, Digitalna nostalgija-marketinška strategija pretvaranja novog u staro, Megatrend revija, br. 18(2) 2021.
 • Mladen Milić, Jelena Vitomir, Dražen Vrhovac, Uticaj korona virusa na ponašanje potrošača, Međunarodna konferencija o društvenom i ekonomskom razvoju STED 2021, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2021.
 • Mladen Milić, Dražen Vrhovac, Uticaj prodajnog osoblja na ponašanje kupaca, Međunarodna konferencija o društvenom i ekonomskom razvoju STED 2020, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2020.
 • Milić, M., Gračanac, A., 2019., Uticaj unapređenja prodaje na ponašanje potrošača, STED JOURNAL br. 1, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.
 • Mladen Milić, Dragan Đuranović, Mladen Ivić, Internet promocija, ANALI POSLOVNE EKONOMIJE br. 17, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2017.
 • Mladen Milić PhD, 2017., The Impact of the ISO 9001:2008 Application on the Business Ability Improvement and Development in the Pension and Disability Insurance Fund of the Republic of Srpska, XVII International Scientific Conference on Industrial Systems (IS’17) Novi Sad, Serbia, October 4.-6. 2017. University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management
 • Milić, M., Vrhovac, D., 2016., Mjerenje zadovoljstva osiguranika i korisnika prava uslugama Fonda PIO RS, Časopis Anali poslovne ekonomije br. 11, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.
 • Milić, M. Uticaj poslovnog izveštavanja na povećanje ažurnostii i poboljšanje kvaliteta u radu, FINIZ 2016, Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum, „Rizici u savremenim uslovima poslovanja”. Beograd decembar 2016.
 • Milić, M., Milovanov, O., Međuzavisnost domaćih brendova i nacionalnog brendiranja, XXI Internacionalni naučni skup SM 2016, Ekonomski fakultet Subotica, 2016.
 • Milić, M., Uticaj onlajn marketinga na ponašanje potrošača, Međunarodna konferencija o društvenom i ekonomskom razvoju STED 2015, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2015.
 • Milić, M., Kompozitna analiza tehničke infrastrukture modela SPI_PIO_RS, Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum, Uticaj interneta na poslovanje u Srbiji i svetu, Sinteza 2014, Beograd, 2014.
 • Milić, M., Uticaj TV reklame na donošenje odluke o kupovini, Časopis Anali poslovne ekonomije br. 8, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2013.
 • Milić, M., Uvođenje sistema poslovne inteligencije u Fond PIO RS, 8. Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Sinergija 2011, Bijeljina, 2011.
 • Milić, M., Menadžment odlučivanja-grupno odlučivanje, Argumenti, časopis za društvena i politička pitanja, br. 10, Banja Luka, 2010.
 • Milić, M., Donošenje odluka, 6. Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Sinergija 2010, Bijeljina, 2010.
 • Milić, M., Lalić, N., Značaj sistema poslovne inteligencije za proces poslovnog idlučivanja, SYM-OP-IS-2008, Soko Banja, 2008.
 • Milić, M., Lalić, N., Uloga i značaj poslovne inteligencije u savremenom menadžmentu, Sym-Org-2008, Beograd, 2008.
 • Milić, M., Grupno odlučivanje-pojam i značaj, Časopis Lider, Banja Luka, 2008.
 • Milić, M., Transnacionalne korporacije u funkciji globalizacije, Žurnal za sociologiju VSA br.2, Novi Sad, 2004.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Milić, M., 2018., Ponašanje potrošača Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka
 • Milić, M., 2017., Marketing, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka
 • Milić, M., 2014., Odlučivanje i poslovna inteligencija, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment B. Luka