Nermin Mulaosmanović

Prof. dr Nermin Mulaosmanović,
vanredni profesor

Naučna oblast: Socijalna psihologija

E-mail:
nerminmulaosmanovic1@gmail.com 

OBRAZOVANJE

 • 2014 – doktor nauka iz oblasti psihologije, Univerzitet „Dežmal Bijedić“, Mostar, BiH, oblast Psihologija
 • 2012 – magistar društvenih nauka iz područja psihologije, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Psihologija
 • 2005 – diplomirani pedagog-psiholog, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet u Tuzli, Pedagogija i psihologija

OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

 • Radeljić, M., Selimović, H., Opić, S., Mulaosmanović, N. i Selimović, Z. (2020). Utjecaj kreativnoga pristupa na smanjenje dosade u nastavi. Croatian Journal of Education, 22 (1), 143-173. https://doi.org/10.15516/cje.v22i1.3553
 • Mulaosmanović, N., Karić, E, Selimović, H. (2020). Problemi u ponašanju mladih u školskom okruženju. Zbornik radova sa XIII Međunarodne naučne konferencije, Brčko.
 • Mulaosmanović, N. Prelić, N. (2019). Povezanost virtuelnog ponašanja na društvenim mrežama sa depresivnosti mladih. Konferencija hrvatskih psihologa, Osijek. Zbornik sažetaka.
 • Mulaosmanović, N., Prelić, N. Hajder, M. (2019). Povezanost samopoštovanja i samoefikasnosti sa motivom postignuća adolescenata, 67. Kongres psihologa Srbije, Zlatibor.
 • Mulaosmanović, N. Karić, E., Selimović, H. (2019). Stavovi mladih o uticaju medijskih sadržaja na međuetničke odnose. Modeli razvoja, iskustva drugih i naše mogućnosti. Zbornik radova, Brčko, UDK 323.1:316.774-053.2. str. 92-105
 • Mulaosmanović, N. Prelić (2019). Osobine ličnosti i perfekcionizam kao prediktori prokrastinacije kod adolesecenata. VI Kongres psihologa BiH sa međunarodnim učešćem. Banja Luka
 • Mulaosmanović, N., Hajder, M., Selimović, H, Selimović Z., Mulaosmanović M. (2019). Faktori neopravdanog izostajanja učenika iz škole. Tematski zbornik radova I dio. VIII Međunarodna naučnostručna konferencija: „Unapređenje kvaliteta života djece i mladih“, Tuzla, ISSN 1986-9886., 279-293.
 • Selimović, H, Selimović Z., Mulaosmanović, N. (2019). Efekti kooperativnog učenja na razvijanje interpersonalnih sposobnosti učenika. Tematski zbornik radova I dio. VIII Međunarodna naučnostručna konferencija: „Unapređenje kvaliteta života djece i mladih“, Tuzla, ISSN 1986-9886., 531-541.
 • Mulaosmanović, N. (2019). Primjena KBT tretmana kod eskternaliziranih problema adolescenata: studija slučaja. VI Kongres psihologa BiH sa međunarodnim učešćem. Banja Luka
 • Selimović, H., Mulaosmanović, N., Selimović, Z. (2019). Stilovi učenja kod srednoškolaca. Prozor u svijet obrazovanja: Naučna konferencija. Pedagoški fakultet Sarajevo, Zbornik radova. ISBN 978- 9926-448-07-3, str. 280-285
 • Ahmić, D., Gajić, I., Mulaosmanović, N. (2019). Analiza kadrovskih resursa u sistemu organizacionih parametara u nogometnim klubovma. Zbornik radova, 5. Međunarodna naučna konferencija. Sport, zdravlje i životna sredina. Beograd
 • Macanović, N., Mulaosmanović, N. (2019). Društvo znanja i digitalne generacije učenika. Međunarodna naučna konferencija. Nauka i društvo. Banja Luka. Zbornik radova. ISSN 2566-3704., str. 54-66.
 • Mulaosmanović, N. (2018). Uključenost mladih u društvene aktivnosti. Evropska revija, 2(8), 73-82. UDK 37.018:316.66-053.6
 • Mulaosmanović, N. Selimović, H., Ahmić, D. (2018). Stavovi sportista o psihološkoj pripremi i njenoj primjeni u sportu. Zbornik radova, 11. Međunarodni kongres: Sport and Health. Tuzla, ISSN 2303-8551., 113-118.
 • Džibrić, Dž., Bilić, M., Ahmić, D., Hrnjić, J., Mulaosmanović N. (2018). Morfološka diferencijacija između učenika viših razreda osnovne škole. Zbornik radova, 11. Međunarodni kongres: Sport and Health. Tuzla, ISSN 2303-8551.,118-123.
 • Mulaosmanović, N. (2018). Percepcija inkluzivne prakse u srednjoj školi. Promjene u načinu obrazovanja nastavnika-praksa i potreba u Bosni i Hercegovini. OSCE, Zenica.
 • Mulaosmanović, N., Selimović. H. (2018). Delinkventno ponašanje učenika. III naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „ Izazovi i perspektive pomagačkih profesija“. Pedagoški fakultet u Bihaću.
 • Mulaosmanović, N., Prelić, N (2018). Rizično ponašanje mladih. 66. Kongres psihologa Srbije. Zlatibor.
 • Omerović, M.; Mulaosmanović, N. (2018). Risk factors for the violence emersion in high school students. Scientific Monograph. VI Međunarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe. Maribor
 • Kravić-Prelić, N., Prelić, N,, Mulaosmanović, N. (2018). Socijalna podrška i anksioznost. XXI dani psihologije u Zadru. Međunarodna konferencija. Zadar.
 • Mulaosmanović, N., Prelić, N. (2018). Altruizam kod srednjoškolaca. Naučno-stručni skup „Nauka i stvarnost“ Univerzitet Istočno Sarajevo.
 • Kravić-Prelić, N., Prelić, N,, Mulaosmanović, N. (2018). Izostanak socijalne podrške kao faktor razvoja depresivnosti. Prva naučna konferencija sa međunarodnim učešćem“ Mentalno zdravlje psihijatriski, psihoterapiski i psihološki aspekti“. Fakultet za psihologiju. Bijeljina.
 • Selimović, H., Mulaosmanović, N. Selimović, Z. (2018). Interpersonalni odnosi u nastavi. 7. međunarodni naučno-stručni skup – Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi. Univerzitet u Zenici. Zbornik radova.
 • Mulaosmanović, N. Aleksovska L. et al., Selimović, H., Hajder, M. (2018). Apekti samopouzdanja kod mladih uključenih u sportske aktivnosti. ASPECTS OF SELF-ASSOCIATION OF YOUNG PEOPLE INCLUDED IN SPORTS ACTIVITIES. 3th International Scientific Conference. Research in Physical Education, Sport and Health, Macedonia. Zbornik radova.
 • Mulaosmanović, N. Prelić, N (2018). Percepcija kvalitete školske klime i nasilno ponašanje učenika. Treći kongres pedagoga Hrvatske. Zbornik sažetaka.
 • Bajić. E., Mulaosmanović, N., Hamidović, N. (2018). Mobing-uzroci i posljedice. Treća međunarodna konferencija „ Društvene devijacije“ Banja Luka. Zbornik radova.
 • Mulaosmanović, N. Prelić, N.(2018). Konformizam kod mladih. Međunarodna konferencija Tuzla, Zbonik sažetaka.
 • Mulaosmanović, Šljivić, Selimović, H. (2018). Kvalitet visokog obrazovanja iz perspektive studenata. VI Međunarodno stručni skup. „Aktuelni problemi visokog obrazovanja“. Zbornik radova.
 • Mulaosmanović, N., Prelić, N. (2018). Prepoznavanje snaga i teškoća u kontekstu očuvanja mentalnog zdravlja mladih. Prva naučna konferencija sa međunarodnim učešćem“ Mentalno zdravlje psihijatriski, psihoterapiski i psihološki aspekti“. Fakultet za psihologiju. Bijeljina.
 • Mulaosmanović, N., Prelić, N. (2018). Korelati usamljenosti kod mladih. Empiriska istraživanja u psihologiji, Zbornik radova. Filozofski fakultet u Beogradu.
 • Omerović, M., Bajić, E., Mulaosmanović, N. Bošnjaković, E. (2018). Globalizacija i obrazovanje. Zbornik radova, „Humanizacija Društva“ Banja Luka.
 • Mulaosmanović , N. i dr. (2018). Prevencija stresa i profesionlanog sagorijevanja kod penološkog osoblja. Zbornik radova,“ Perspektive i postignuća nauke u XXI vijeku”. Banja Luka.
 • Džibrić, Dž, Hrnjić, J., Pejić, J., Preljević, A., Mulaosmanović, N. (2017). Differences of Self-Evaluation Attitudes Related to the Schoolbag Between Pupils Attending Urban and Suburban Schools. Internacional scientific journal of kinesiology , 10 (2), 92-97.
 • Mulaosmanović, N., Prelić, N. (2017). Zadovoljstvo životom kod mladih. Zbornik radova. Niš.
 • Mulaosmanović, N., Selimović, A. (2017). Međupredmetni pristup u razvoju interpersonalne i građanske kompetencije kod učenika, Civitas. Neum.
 • Mulaosmanović, N. Ahmić, D. i dr. (2017). Socijalna distanca mladih u međugrupnim odnosima. Lukavac. Publikacija Naučnoistraživački kamp za mlade. 31-49.
 • Omerović, M., Porobić, S., Macanović, N., Mulaosmanović, N (2017). Devijantno ponašanje učenika u osnovnim i srednjim školama. Aktuelnosti u nauci i društvu. Banja Luka, Zbornik radova, s7-21.
 • Poljić, A., Mulaosmanović, N., Gadžić, R. (2017). Škola po mjeri učenika. Nauka i društvo, Banja Luka. Zbornik Radova, 21-29.
 • Džibrić, Dž., Preljević, A., Ahmić, D. , Mulaosmanović, N., Dučević, A. (2017). Samoprocjena motoričkih sposobnosti i sklonost prema tjelesnoj aktivnosti učenika u primarnoj edukaciji. Zbornik radova, 10. Međunarodni kongres: Sport and Halth. Tuzla, ISSN 2303-8551., 55-59.
 • Selimović, H., Selimović Z., Mulaosmanović, N. (2017). Oblici i načini komunikacije između učenika i nastavnika. Tematski zbornik radova I dio. VIII Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Unapređenje kvaliteta života djece i mladih“, Tuzla, ISSN 1986- 9886., 651-663.
 • Mulaosmanović, N., Selimović, H. (2017). Atribucije i motiv postignuća srednjoškolaca. Međunarodna konferencija. Mostar, Zbornik radova.
 • Mulaosmanović, N, Selimović, H. (2017). Interakcionistička koncepcija u nastavi. Zbornik radova 2. Međunarodna konferencija iz oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja. Travnik. ISSN 2490- 323X , 1-13.
 • Mulaosmanović, N. (2017). Strah od negativne evaluacije kod mladih. V kongres psihologa BiH sa međunarodnim učešćem. Sarajevo, Zbornik sažetaka.
 • Selimović, H., Mulaosmanović, N, (2017). Samoprocjena učenika o razvijenosti emocionalnih kompetencija. Međunarodna konferencija. Mostar, Zbornik radova.
 • Mulaosmanović, N. (2017). Izazovi i rizici mladih u traganju za identitetom.Tuzla, Zbornik sažetaka.
 • Mulaosmanović, N. (2017). Samopoštovanje i sociodemografske karakteristike kod adolescenata. Tuzla, Zbornik sažetaka
 • Prelić, N., Mulaosmanović, N. (2017). Školski uspjeh u kontekstu kauzalnih atribucija. Tuzla, Zbornik sažetaka
 • Selimović, H., Selimović Z., Mulaosmanović, N. (2017). Oblici i načini komunikacije između učenika i nastavnika. Tematski zbornik radova I dio. VIII Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Unapređenje kvaliteta života djece i mladih“, Tuzla, ISSN 1986- 9886., 651-663.
 • Ahmić, D., Savičić, M., Mulaosmanović, N., Hajdarević, I. (2016). Menadžment rizika uticaja aktivizma mladih i mediskih sadržaja na međuetničke odnose u BiH. Lukavac. Publikacija Naučnoistraživački kamp za mlade, 65-73.
 • Mulaosmanović, N. (2016). Uloga i manifestacija emocija u sportu. Zbornik radova, 9. Međunarodni kongres: Sport and Health. Tuzla, ISSN 2303-8551., 150-156.
 • Mulaosmanović, N., Mujkić, I. (2016). Rodne razlike u dimenzijama perfekcionizma kod mladih. Educa: Nastavnički fakultet Mostar, 9, 138-149.
 • Mulaosmanović, N., Ahmić, D., Preljević, A. (2016). Self-koncept sportista. Menadžment u sportu. Beograd, 7. ISSN 2217-2343.
 • Mulaosmanović, N. (2016). Samoefikasnost kod adolescenata. Međunarodni naučno-stručni skup „Otvoreni dani psihologije“ Univerzitet u Banja Luci. Zbornik sažetaka.
 • Mulaosmanović, N., Selimovic, H. (2016) Stress and Sports activities. Internacional scientific journal of kinesiology, 9 (2), 64- 72.
 • Mulaosmanović, N., Mujkić, I. et. al. (2016). Perfekcionist tendencies in Athletes. Internacional scientific journal of kinesiology 9 (2), 28-34, ISSN 1840-3662
 • Mulaosmanović, N. (2016). Interaktivna nastava u funkciji demokratskog obrazovanja. Godišnja konferencija Civitas u Neumu
 • Mulaosmanović, N. (2016). Uzroci školskog neuspjeha kod učenika. Međunarodni naučno-stručni skup „ Inovacije u obrazovanju i efikasnost nastave“ Cazin.
 • Mulaosmanović, N., Selimovic, H. et. al. (2016) Motiv uspjeha kod sportista. Internacional scientific journal of kinesiology, 9 (1), 84-88, ISSN 1840-3662
 • Mujkić, I, Mulaosmanović, N, Selimović, H (2016). Perfekcionizam i neke sociodemografske karakteristike. Tematski zbornik radova I dio. VII Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Unapređenje kvaliteta života djece i mladih“, Tuzla, ISSN 1986-9886., 287-299.
 • Mulaosmanović, N, Prelić, N. (2015). Tjelesna aktivnost i školski uspjeh. Sportski logos: Nastavnički fakultet Mostar, 24.
 • Mulaosmanović, N. (2015). Značaj stila rada nastavnika za radnu klimu u razredu. Naša škola, 73/243, 45-62.
 • Mulaosmanović, N. (2015). Značaj poučavanja psiholoških vještina u sportu. Zbornik radova, 8. Međunarodni kongres: Sport and Halth. Tuzla, ISSN 2303-8551. str. 130-136.
 • Mulaosmanović, N. (2015). Škola kao generator ključnih kompetencija kod učenika. Regionalna konferencija. Banjaluka.
 • Mulaosmanović, N, Selimović, H. (2015). Lokus kontrole kod sportista. Knjiga sažetaka: Međunarodna konferencija iz oblasti sporta, nauke, edukacije i razvoja. Vlašić: Edukacijski fakultet Travnik, Olimpijski komitet BiH.
 • Mulaosmanović, N (2015). Nastavnik kao faktor motivacije u nastavi. Educa: Nastavnički fakultet Mostar, br. 8. str.143-159.
 • Ostojić, B., Đukić, M., Malcic, B., Mulaosmanović, N. (2014). Motivacija zaposlenih. Univerzitet u Travniku SPORT SCIENCE, Vol.7, Issue 2, 142-155. ISSN 1840-3662.
 • Mulaosmanović, N., Musić H., Kajtaz, E. (2014). Relacije između lokusa kontrole i aspekata self-koncepta kod adolescenata. Educa. Nastavnički fakultet Mostar, 7, 53-65.
 • Musić H., Mulaosmanović, N., Kajtaz, E. (2014). Spolne razlike u samopoimanju kod srednjoškolaca. Educa. Nastavnički fakultet Mostar, 7, 65-77.
 • Mulaosmanović, N., Mehić, B. (2013). Povezanost anksioznosti i postignuća kod adolescenata. Didaktički putokazi, 66.
 • Mulaosmanović, N. (2013). Stilovi objašnjavanja loših događaja kod adolescenata. Naša škola, 65/235.
 • Mehić, B., Mulaosmanović, N. (2013). Praćenje stručnog razvoja nastavnika. Naša škola.63/233, 169-185.
 • Mulaosmanović, N. (2012). Povezanost internalne/eksternalne kontrole sa dijelom sociodemografski varijabli kod učenika. Didaktički putokazi, 62, 81-86.
 • Mulaosmanović, N. (2012). Motiv postignuća kod srednjoškolaca završnih razreda. Naša škola, 59/229, 13- 29.
 • Mulaosmanović, N. (2012). Interpretiranje uzroka uspjeha i neuspjeha kod učenika. Naša škola, 60/230, 53-67. Posebne publikacije Mulaosmanović, N. (2018). Razvoj socijalnih i građanskih kompetencija kod učenika u srednjoj školi.Tuzla: Off-set. ISBN 978-9958-31-350-9Mulaosmanović, N. et.al. (2015). Dvadeset godina postojanja Mješovite srednje škole Teočak. Tuzla: Off-set. ISBN 978-9958-31-207-6
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Mulaosmanović, N. (2018). Razvoj socijalnih i građanskih kompetencija kod učenika u srednjoj školi.Tuzla: Off-set. ISBN 978-9958-31-350-9