Nikša Grgurević

Prof. dr Nikša Grgurević,
vanredni profesor

Naučna oblast:
Međunarodna ekonomija

E-mail:
niksagrgurevic@t-com.me

OBRAZOVANJE 

 • 2012-2016 Fakultet za pomorstvo Kotor, Poslijediplomske doktorske studije – smjer Menadžment u pomorstvu
 • 2008-2010 Fakultet za pomorstvo Kotor, Akademske magistarske studije– smjer Menadžment u pomorstvu
 • 1996-2002 Fakultet za pomorstvo Kotor – smjer Menadžment u pomorstvu


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • Grgurević, N. (2008), „Crna Gora u kontekstu razvoja medijskog društva”, Medijski dijalozi, 1, No. 1, 221-228 (ISSN 1800-7074).
 • Grgurević, N. (2009), „Štampani mediji i tranzicija”, Medijski dijalozi 2, No. 3, 217-224.
 • Grgurević, N. (2010), „Globalnii mediji, nacionalna kultura i komercijalizacija elektronskih medija”, Medijski dijalozi, 3, No. 7, 167-174.
 • Grgurević, N. (2011), „Ekonomski i tehnički aspekti procesa digitalizacije u Crnoj Gori”, Medijski dijalozi, 4, No. 9, 145-152.
 • Grgurević, N. (2012), „Jabuka koja je promjenila svijet komunikacija”, Medijski dijalozi, 5, No. 11, 153-159.
 • Grgurević, N. (2012), „Reality show – prava zarada”, Medijski dijalozi 5, No. 12, 543-547.
 • Grgurević, N.(2012),„Koncentracija medija kao izazov pluralizmu i medijskoj raznolikosti”, Medijski dijalozi, Vol. 5, No. 13-14, 343-349.
 • Grgurević, N. (2013), „Analiza institucionalnih okvira korporativnog upravljanja”, Economics & Economy, 1, No. 1, 161-174 (ISSN 2336-9213).
 • Grgurević, N. (2013), „Ekonomski aspekti pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji“, u: Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju, Ekonomski fakultet I Pravni fakultet u Mostaru, 405-410 (ISBN 978-9958-604-78-2).
 • Grgurević, N. (2013), „Uticaj direktnih stranih investicija na zemlje u tranziciji”, Anali poslovne ekonomije, 5, No. 8, 17-25.
 • Grgurević,N.(2013)„Ekonomska institucionalizacija i konkurentnost privrede”, u: Istitucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, 151-161, Ekonomski fakultet u Kragujevcu (ISBN 978‐86‐6091‐043‐3).
 • Grgurević, N. (2013), “Foreign Direct Investment as a Factor of Economic Development”, In Marketing Management of Competitiveness, Alfred Nobel University Dnipropetrovs’k, 64-66 (ISBN 978-966-434-251-0).
 • Grgurević, N. (2013), „Uticaj ulaganja u naučnoistraživačku djelatnost na ekonomski rast i ekonomski razvoj s osvrtom na Crnu Goru”, u: Zbornik radova Internacionalnog univerziteta Travnik, 225-233 (ISSN 2232-8807).
 • Delibašić, M. i Grgurević, N. (2014), »Framework for Researching the Modelling Possibilities of Institutional Behavior«, Montenegrin Journal of Economics, Podgorica, Vol. 9, No. 4, 65-75 (ISSN 1800-5845).
 • Delibašić, M. i Grgurević, N. (2014a), »Institucionalno ponašanje kao osnova racionalne ekonomske politike«, god. 21, br. 2, Ekonomija /Economics, Zagreb (ISSN 1330-0636).
 • Delibašić, M. i Grgurević, N. (2014b), »Institucionalni pluralizam I ekonomski razvoj«, Ekonomske ideje i praksa, Beograd, br. 12 (ISSN 2217-6217).
 • Drašković, M., Pupavac, D. i Grgurević, N. (2014), „Institucionalni I organizacioni aspekti logističkih promjena u geografskoj orijentaciji terminalskih operatora”, Economics & Economy, 1, No. 2, 7-25 (ISSN 2336-9213).
 • Делибашич М., Гргуревич Н. (2014), „К моделированию институциональногоповедения”, Tеория и практика институциональных преобразований в России, Центральный экономико-математический институт РАН, Российская russianакадемия наук, 6-20, (ISBN 978-5-8211-0651-3).
 • Гргуревич Н. (2014), „ Характерные черты общества знаний”, Marketing Management of Competitiveness, Alfred Nobel University Dnipropetrovs’k, 91-93, (ISBN 978-966-434-308-1).
 • Grgurević, N. (2014), „Ne(zavisno) novinarstvo između političke moći I koncentracije medija”, Medijski dijalozi, 7, No. 19, 197-205, (ISSN 1800-7074).
 • Delibašić M., Grgurević N. (2014). „Institutional framework as a condition for corporate social responsibility”, Anali poslovne ekonomije, 6, No. 10, 57 ̶ 68.
 • Delibašić, M. i Grgurević, N. (2014), »K modelirovaniju institucional’nogo povedenija«, u: Teorija i praktika institucional’nih preobrazovanij v Rossii, Vip. 28, Moskva, CEMI RAN, (ISBN 978-5-8211-0668-1).
 • Zerznkzan, B., Delibasic, M. And Grgurevic, N. (2014), »Institucional’noe povedenie: teoretičeskie voprosi i praktičeskie povedenija«, Ekonomičeskie nauki sovremennoj Rossii, Vol. 67, No. 4, 19-30.
 • Grgurević, N. (2014), „Institucionalni faktori ekonomskog razvoja u državama Jugoistočne Evrope”, Zbornik radova, Međunarodna konferencija o društvenom I tehnološkom razvoju, (STED 2014), Banja Luka, 11. Oktobar, 3, No.3 ,119-124, (ISSN 2303- 498X).
 •   Grgurević, N. i Radović, D. (2014), „Institucionalni okviri korporativne društvene odgovornosti s osvrtom na morske luke”,Crnogorski časopis za ekologiju, Vol.1,No.1, Jul 2014, 63-73, (ISSN 2337-0149).
 • Grgurević, N. (2014), „Stvarnost i perspektive globalne ekonomske krize”, Zbornik radova, „Međunarodni naučni skup Ekonomija i kriza trebali nam novi odgovor”,Ekonomski fakultet Pale, Andrićgrad 12.septembar,ss. 501-507.
 • Grgurevic, N., Draskovic, M., Delibasic, M. (2015), „Institutional factors of economic development with in SEE6“,Аctual Problems Of Economics, №9 (171), 74-81 (ISSN 1993-6788).
 • Draskovic, M., Grgurevic, N., Delibasic, M. (2015), “Institutional Properties of the South East European Region,”Ekonomika regiona”, Moskva, (ISSN 2072-6414).
 • Grgurević, N. (2015), »Uzroci i posljedice reprodukovanja institucionalnog vakuuma u državama Jugoistočne Evrope«, Vol. 22, No. 1, Ekonomija /Economics, Zagreb,231-243, (ISSN 1330-0636).
 • Delibašić M., Grgurević, N. (2015), „Alternativne institucije i institucionalni monizam kao kočioni faktori ekonomskog razvoja”, u: Zbornik radova Internacionalnog univerziteta Travnik, 18-20 (ISSN 2232-8807).
 • Grgurević, N. (2015), „Osnovne institucije korporativnog upravljanja u razvijenim i naprednim morskim lukama”, Economics & Economy, 2, No. 5, 33-45 (ISSN 2336-9213).
 • Grgurević, N. (2018), „Institucionalni faktori reforme naprednih morskih luka”, Economics & Economy, 5, No. 9-10, 89-97.
 • Grgurević, N. (2018), „The relationship between politics and economy in the function of building sociocultural capital”, Book of abstract, Igalo.
 • Grgurević, N. (2019), „The models of quasi-institutional behavior in SEE countries”, Book of abstract, Herceg Novi.
 • Grgurevic, N., Petrušić,I. (2019), „Uticaj ekonomske institucionalizacije na konkurentnost privreda u državama Jugoistočne Evrope”, Zbornik radova,  Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, (STED 2019), Trebinje, 8. novembar, 194-198.
 • Grgurevic, N., (2020) , „Institucionalni aspekti prilagođavanja morskih luka geografskoj ekspanziji terminalskih operatora”, Zbornik radova, Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, (STED 2020), Trebinje, 9-10. novembar,s.35.
 • Grgurevic, N., (2020), „Digitalni marketing u funkciji razvoja ruralnog turizma”, Zbornik sažetaka – 1. međunarodna znanstveno-stručna konferencija za razvoj ruralnog turizma „Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu“ , (RRT-2020), Libertas međunarodno sveučilište i Vimal Akademija Zagreb,25.novembar, s.21.