Radovan Spremo

Prof. dr Radovan Spremo,
vanredni profesor

Naučna oblast:
Računovodstvo i revizija

E-mail:
rspremo@henatrebisnjici.com

OBRAZOVANJE 

 • 1988 – diplomirani ekonomist, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Ekonomski fakultet, Poslovni odsjek
 • magistar pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 
 • 2006 – doktor ekonomskih nauka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • Spremo, R. 2020. Računovodstveno planiranje u funkciji efikasnog upravljanja preduzećem, Zbornik radova sa IX Međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2020, str. 224–229.
 • Spremo, R. 2014. Analiza komisionih poslova sa posebnim osvrtom na ostvarivanje profita komitenta kod komisione prodaje robe. Naučna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2014, Zbornik radovabr. 3, godina 3, str. 155-158.
 • Spremo, R. 2014. Motivi i prednosti participacionih poslova. Anali poslovne ekonomije,. Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka,  vol. 6, br. 10.
 • Spremo, R. 2013. Obračun periodičnog rezultata po metodu troškova prodatih učinaka u funkciji sagledavanja specifičnosti u odnosu na metodu ukupnih troškova, br.8, god.5, str. 87-95. 
 • Spremo, R. 2012. Analiza uticaja ekonomskih promjena na bilans. Anali poslovne ekonomije, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, god. 4, br. 7, str. 120-127.
 • Spremo, R. 2009. Organizaciona struktura javnih preduzeća. Novi ekonomist, časopis za ekonomsku teoriju i praksu, dvobroj 5-6/2009, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet spoljne trgovine, Bijeljina. 
 • Spremo, R. 2009. Razlika između finansijskog i upravljačkog računovodstva kao faktora njihovog organizacijskog ustrojstva. Lider direktor, br. 12-13 (septembar-decembar 2009), Novi Sad. 
 • Spremo, R. 2009. Primjena metoda ostvarenih nabavnih cijena za obračun troškova utrošenog materijala i analiza uticaja na visinu troškova, zaliha i periodičnog rezultata. Anali poslovne ekonomije, časopis za poslovnu ekonomiju, biznis, menadžment i komunikologiju, god. 3, br. 4. Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka.
 • Spremo, R. 2008. Prestukturiranje infrastrukturnih sistema. Novi ekonomist, časopis za ekonomsku teoriju i praksu, br 3/2008, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet spoljne trgovine, Bijeljina.
 • Spremo, R. 2008. Model menadžmenta javnih preduzeća. Novi ekonomist, časopis za ekonomsku teoriju i praksu, br. 4/2008, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet spoljne trgovine, Bijeljina.
 • Spremo, R. 2007. Definicija i klasifikacija javnih preduzeća. Novi ekonomist, časopis za ekonomsku teoriju i praksu, br. 2/2007. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet spoljne trgovine, Bijeljina.
 • Spremo. R. 1997. Dug put do pravedne i efikasnije poreske politike. Značenja, časopis za nauku, kulturu i društveni život, Doboj.
 • Spremo, R. 1996. Najnoviji poreski sistem i pokušaj smanjenja evazije, Poslovne novine, Pale.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Radovan Spremo. 2013. Računovodstvo. Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment, Banja Luka.
 • Radovan Spremo. 2011. Računovodstvo. Visoka škola za turizam i hotelijerstvo, Trebinje.
 • Radovan Spremo. 2006. Poslovanje infrastrukturnih sistema u Republici Srpskoj. KIZ “Centar”, Beograd.