Saša Mičić

Dr Saša Mičić,
vanredni profesor

Naučna oblast: Matematička analiza i primjene i Statistika i vjerovatnoća

E-mail:
sasa.micic@satwork.net

OBRAZOVANJE

 • 2012 – doktor ekonomskih nauka, Banjaluka, Univerzitet za poslovne studije, 
 • 2010 – magistar aktuarstva, Beograd, Ekonomski fakultet u Beogradu, 
 • 2000 – osnovne studije završio na Vojnotehničkoj Akademiji u Beogradu


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Mičić,S. (2008).„Novi proizvodi na tržištu osiguranja“, VI Međunarodni simpozijum iz aktuarstva, Zbornik radova, Udruženje aktuara Srbije Čugura print, Beograd, ISBN: 978-86-84309-22-0
 • Mičić,S. (2010).„Problemi poslovanja osiguravajućih kompanija u uslovima krize“, VIII Međunarodni simpozijum iz osiguranja, Zbornik radova, Institut za osiguranje i aktuarstvo, Čuruga print, Beograd, ISBN: 978-86-84309-26-8
 • Mičić,S. (2017). „Ocena investicionog projekta u uslovima neizvesnosti“, 5. Međunarodni naučni skup: „ Nauka i praksa poslovnih studija“, Zbornik radova, godina I, broj 1. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije. ISBN 978-99955-95-08-1, UDK 339.727.2:330.322, DOI 10.7251/ NPPS1705068M
 • Mičić,S. (2017). „Dinamičke metode za ocenu investicionih projekata u poslovnoj praksi“, 5. Međunarodni naučni skup: „ Nauka i praksa poslovnih studija“, Zbornik radova, godina I, broj 1. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije. ISBN 978-99955-95-08-1, UDK 330.322:336.143, DOI 10.7251/NPPS1705140M
 • Mičić, S., Pekez, A. (2009). „Praktična primjena MRS 19 – primanja zaposlenih“, FINRAR, broj 01/09, FINRAR d.o.o., Banjaluka, januar 2009. ISSN 1512-9373
 • Mičić, S., Pekez, A. (2013). „Analiza metoda za ocjenu efektivnosti investicija sa osvrtom na Republiku Srpsku“, Financing – naučni časopis za ekonomiju, broj 3, godina IV, Banja Luka, ISSN 1986-812X
 • Mičić, S., Trtić, M. (2015). „Metode za ocjenu efektivnosti investicija sa osvrtom na softverske alate“, Vještak – naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja, broj 4, Banja Luka, ISSN 2303-6893
 • Mičić, S. (2017). „Komparativna analiza nekih najznačajnijih matematičkih metoda za ocenu stepena prihvatljibosti investicionih projekata sa aspekta konzistentnosti i rezultata“, Poslovne studije – časopis za poslovnu teoriju i praksu, godina 9, broj 17-18, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, ISSN 2235-8157
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Mičić, S., Stefanović, S. (2017). „Ocena efektivnosti investicionih projekata primenom savremenih kvantitativnih metoda“, autori Saša Mičić i Saša Stefanović, godina izdanja 2017., izdavač Data Status, Beograd, ISBN 978-86-7478-485-3, COBISS.SR-ID 239839500