Saša-Mitrić-prepravljeno-ob7fize68ytti3pwjgjh5lgqggsh9ki9vujsipql6g

Dr Saša Mitrić,
vanredni profesor

Naučna oblast: Marketing

E-mail:
sasamitric.bl@gmail.com

 • OBRAZOVANJE 
 • 2015 – doktor ekonomskih nauka,  Ekonomski fakultet Zenica, Marketing
 • 2005 – magistar ekonomskih nauka,  Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 • 1996 – diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet Banja Luka, Poslovna ekonomija


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

SPISAK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA NACIONALNOG KARAKTERA:

 • Mitrić S.: Lokalne zajednice, dubioze finansiranja i nezaposlenosti, časopis Finrar“ Banja Luka, broj 10/2006, str.13-17.
 • Mitrić S.: Lokalni ekonomski razvoj – postulati i naše perspektive, časopis „Privredne informacije“ Banja Luka, broj 75-76/2006, Dodatak str. 1-4.
 • Mitrić S.: Uslovi i modaliteti kreiranja lokalnog poslovnog ambijenta, časopis „Finrar“ Banja Luka, broj 2/2007, str.15-21.
 • Mitrić S.: Atraktivnost investicione lokacije u funkciji privlačenja stranih ulaganja, časopis „Finrar“ Banja Luka, broj 5/2007, str.14-20.
 • Mitrić S.: Atraktivni poslovni ambijent – mogućnost koju zaobilazimo, časopis “Lokalna samouprava” Sarajevo, broj 4/2006, str.68-71.
 • Mitrić S.: Mikrolokacija – od komparativne do efektivne prednosti, časopis “Lokalna samouprava” Sarajevo, broj 5/2006, str.37-40.
 • Mitrić S.: Preduzetništvo i mali biznis – važan zamajac razvoja lokalne zajednice, časopis “Lokalna samouprava“ Sarajevo, broj 6-7/2006, str.19-23.
 • Mitrić S., Gajić M.: Kontrolni aspekt policijskog rada u funkciji razvijanja odnosa policije i javnosti, časopis Visoke škole unutrašnjih poslova u Banja Luci  “Bezbjednost – policija – građani“, broj 1 – 2/11, str.85-96. 

SPISAK NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA INTERNACIONALNOG KARAKTERA:

 • Mitrić S., Tihi B.: Marketing policijskih agencija u funkciji veće bezbjednosti i boljeg društva, 7. Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “KVALITET 2011“, Neum, BiH, 01. – 04. juni 2011.g., Zbornik radova str.1059-1065.
 • Mitrić S.: Marketing modeli rješavanja problema bezbjednosti, 7. Naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “KVALITET 2011“, Neum, BiH, 01. – 04. juni 2011.g., Zbornik radova str.1053-1058.
 • Mitrić S.: Marketing koncept strategije policijskog djelovanja, 9. Međunarodna naučno – stručna konferencija “NA PUTU KA DOBU ZNANJA“, Novi Sad, Sremski Karlovci, Republika Srbija, 23.–24. septembar 2011.g., Zbornik radova str.45.
 • Mitrić S.: Refleksije marketinga na efikasnost bezbjednosnih agencija u Bosni i Hercegovini, VII Međunarodna naučno – stručna konferencija „Razvoj poslovanja 2015“, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, str.165-176. 
 • Mitrić S.: Marketing bezbjednosnih agencija – benefiti koncepta integralne primjene, 7th  International Scientific Conference „GLOBALISATION CHALLENGES AND THE SOCIAL-ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE EU“, Novo Mesto Slovenija, 17 May 2018,  Zbornik radova Fakulteta za ekonomijo in informatiko” str.316 – 328.
 • Mitrić S.: Marketing bezbjednosti, kao pojavni oblik i faza institucionalnog razvoja, X Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, Trebinje BiH, 03-06.juni
  2021.g., Zbornik radova str.256 – 263.
 • Grgurević N., Mitrić S.: Konstitucija kao stimulacioni faktor izgradnje sociokulturnog kapitala,
  Sted Journal, 3(2), Novembar 2021, str.95 -101, Univerzitet PIM Banja Luka.
 • Mitrić S.: Stanje marketinga bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i reperkusije na poslovni ambijent, imidž i stakeholdere, Sted Journal, 3(2), Novembar 2021, str.73 – 82, Univerzitet PIM Banja Luka.
 • Mitrić S.: Implikacije marketinga bezbjednosti na poslovni ambijent i multiplikovanje tržišnih aktivnosti, X Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, Trebinje BiH, 03-06.juni 2021.g., Zbornik radova str.248 – 255.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Mitrić S.: Marketing i bezbjednost: sa stanjem u Bosni i Hercegovini, Banja Luka, 2020 godina.