Simonida Vilić

Prof. dr Simonida Vilić,
redovni profesor

Naučna oblast:
Menadžment

E-mail:
svilic26@yahoo.com

OBRAZOVANJE

 • 2011 – doktor ekonomskih nauka, smjer opšti menadžment, Univerzitet za poslovne studije,  Banja Luka
 • 2007 – magistar nauka internacionalnog menadžmenta i biznisa, Fakultet za
  internacionalni menadžment i biznis,  Evropski univerzitet, Beograd
 • 2002 – menadžer internacionalnog biznisa, Fakultet za
  internacionalni menadžment i biznis, Beograd

OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

 • Vilić S., Dujaković T., Percepcija i stavovi građana BiH o korupciji na radnom mestu. Journal of Social and Tehnological Development – STED Journal Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2022.

 • Miličević M., Mašović A., Vilić S., Six sigma – primjer moderne metodologije za postizanje poslovne izvrsnosti u menadžmentu upravljanja kvalitetom. Zbornik radova sa XI međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Trebinje, 2022.

 • Vilić S., Đokić S., Internet potrošači i njihova uloga u savremenom marketing, Zbornik radova Visoke škole ITEP,broj 1, Banja Luka, 2019.

 • Vilić S., Dujaković T., Inovativni menadžment kao paradigma za ostvarivanje konkurentske prednosti. Zbornik radova sa XI međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju – STED, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Trebinje, 2022.

 • Dujaković T., Grahovac D., Vilić S., Značaj, uloga i perspektiva digitalnog marketinga u turizmu. Zbornik radova međunarodnog značaja: Savremeni menadžment alati i ekonomija turističkog sektora današnjice. Beograd: Udruženje ekonomista i menadžera Balkana, 2017.
 • Vilić S., Dujaković T., Tourist experience as the basis of competitiveness destination: A case study of Ohrid. Conference Proceedings of The Second International Scientific Conference in the field of Tourism and Hospitality – „SITCON 2016“. Belgrade: Singidunum University, 2016.
 • Vilić S., Dujaković T., „Upravljanje razvojem turističke destinacije na primeru banja Srpske Toplice“, Zbornik radova sa I međunarodne naučne konferencije SITCON 2015, Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Beograd, 2015.
 • Vilić S., Dujaković T., „Istraživanje ponašanja turista kao polazna osnova za brendiranje turističke destinacije grada Rijeke“, Časopis „Poslovne studije“ Univerziteta za poslovne studije, Banja Luka, 2015.
 • Vilić S., Dujaković T., Kulturni turizam kao generator ekonomskog razvoja, IV međunarodna naučna konferencija „Od krize prema razvoju“, Zbornik radova, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2014.
 • Radivojević M., Lolić S., Vilić S., “Use of ontolgy for efficient serving  and raving automation of admissions in citizenship”, Asian Academic Research Associates Journal of Multidisciplinary, Volume 1 Issue 20 ISSN 2319-2801 (ISSN 2278-859X), strana 649-670,april, 2014., Impact factor  2.015
 • Vilić S., “Uticaj strategije na kulturni milje”, Časopis Poslovne studije, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2014.
 • Rađenović-Kozić B., Vilić S., “Uticaj integrisanih marketing komunikacija na poziciju turističke destinacije ”, Ekonomski fakultet Pale, Zbornik radova ZREFIS, 2014.
 • Vilić S., Lolić S., Dujaković T.,  „ Interkulturni  menadžment “, Zbornik radova sa V naučnog skupa USPON 2013  na temu “Preduzetništvo kao šansa”, Univerzitet Singidunum, Poslovni Fakultet Valjevo, novembar, 2013.
 • Grahovac D., Vilić S., “Globalna ekonomska kriza – uzroci i posledice ”, Poslovne studije, br. 9 – 10, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2013.
 • Grahovac D., Vilić S., “Analiza učinka zone slobodne trgovine CEFTA 2006 ”, Ekonomski fakultet Pale, Zbornik radova, 2013.
 • Vilić S.,  „Ekološki marketing i njegova zloupotreba“, Zbornik radova sa međunarodne konferencije na temu “Ekološki spektar”, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, april, 2012.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Đokić, S., Vilić, S.. Marketing i internet marketing. Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, Laktaši, 2019.