Snežana Samardžić

Dr Snežana Samardžić,
vanredni profesor

Naučna oblast: Klinička psihologija

E-mail:
nenasok@yahoo.com

  • OBRAZOVANJE
  • 2016 – doktor psiholoških nauka, Filozofski fakultet Banja Luka
  • 2015 – specijalista medicinske psihologije, Medicinski fakultet Banja Luka
  • 2010 – magistar psiholoških nauka, Filozofski fakultet Banja Luka
  • 1987 – diplomirani psiholog, Filozofski fakultet Skoplje


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

Samardžić, S. (2005). Incest i seksualnost. Engrami, 27(3-4), 43-49.

Samardžić, S. (2006). Border-Line sindrom u kliničkoj praksi. Engrami, 28(3-4), 47-55.

Samardžić, S. (2008). Žene kao počinioci krivičnog dela ubistva i zločin čedomorstva. Engrami, 30(2), 15-20.

Samardžić, S. Nešković, B. (2009). Povezanost nekih modaliteta agresivnosti kod dece u ranoj adolescenciji i njihovih istopolnih roditelja. U Zborniku radova „1 Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem“, 98-107.

Samardžić, S. (2009). Analiza likovnog stvaralaštva shizofrenih bolesnika. U knjizi sažetaka „Sarajevski dani psihologije“, str. 37.

Ćeranić, S., Nešković, B., Samardžić, S. (2011). Obrasci afektivnog vezivanja kod shizofrenih počinilaca krvnih delikata. U Knjizi sažetaka „II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa medjunarodnim učešćem“, 64-65.

Samardžić, S. (2011). Agresivnost i attachment: doprinos razumevanju nasilnog ponašanja shizofrenih i poremećaja ličnosti. U Knjizi rezimea, ur. Todorović, J., Djigić, G. Niš: Filozofski fakultet, 33-34.

Samardžić, S. (2011). Likovna ekspresija u procjeni psihotičnog razvoja. U Zborniku radova „II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem“, str. 171-178.

Samardžić, S. (2012). Psihotični počinilac krvnog delikta i njegova žrtva – viktimološka analiza. U Knjizi sažetaka „Drugi sarajevski dani psihologije“, str.56.

Samardžić, S. (2013). Evaluation of psychotherapeutic effects on Borderline personality disorder: a case report. Psychiatria Danubina, 25(2), 179-181.

Samardžić, S. (2013). Psihopatološka obeležja na MMPI-profilu kod psihotičnih počinilaca i nepočinilaca krvnih delikata. U Zborniku radova sa naučnog skupa „Nauka i tradicija“, knjiga 7, tom 2/2, 939-952. 

Samardžić, S. (2020). Porodična afektivna vezanost kod suicidalnih pacijenata. STED Journal 2(1), 19-27.

Samardžić, S. (2021). Sociodemografske karakteristike psihotičnih pacijenata, počinilaca i nepočinilaca krvnih delikata. U Zborniku radova sa X međunarodne konferencije o društvenom i tehnološkom razvoju, ur.Kojić, D., str.666-678.

Samardžić, S. (2021). Porodično afektivno vezivanje i agresivnost kod nepsihotičnih počinilaca nasilnih krivičnih dela. STED Journal, 3(1), 1-11.

Samardžić, S. Novaković, M. (2019). Percepcija roditeljskog prihvatanja i odbacivanja i self-koncept alkoholičara. Akademski pregled, II(2), 78-93.

Samardžić, S. Novaković, M. (2019). Dimenzije afektivnog vezivanja kod adolescenata rođenih u ratu. U Zborniku radova  sa VI Kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem, ur.Radetić Lovrić, S., str.152-163.

Samardžić, S., Novaković, M. (2019). The relationship between script injunctions, life positions and defense mechanisms with people with schizophrenia. U Zborniku radova: „Modern aage and competencies of psychologists“,  14th Days of Applied Psychology, edd. Todorović, J., Hedrih, V., Đorić, S. Str. 321-335. (rad prezentovan 2018).

Samardžić, S., Ćeranić, S. (2021). Rane porodične interakcije kod izvršilaca seksualnih delikata. STED Journal 3(2), 20-30.

 
KNJIGE I UDŽBENICI
  • Snežana Samardžić. 2021. Porodična dinamika, psihopatologija i nasilni kriminalitet. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment.