snjezana

Dr Snježana Radošević,
docent

Naučna oblast:
Građansko pravo

E-mail:
radosevicsnjezana@gmail.com

OBRAZOVANJE

  • 2017 – doktor pravnih nauka, Opšte pravo, Pravni fakultet, Internacionalni univerzitet  Brčko distrikt, BIH
  • 2012 – master pravnih nauka, Opšte pravo, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Republika Srbija
  • 2010 – diplomirani pravnik – specijalista opšteg prava, Opšte pravo, Pravni fakultet, Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka, BIH
  • 2008 – diplomirani pravnik, Pravni fakultet, Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka, BIH

OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI

  • Radošević, S. Savremeni oblici kompjuterskog kriminaliteta i njihova prevencija. Edukator, 3(4), decembar 2016, str.110-117.
  • Radošević, S. Izvršenje krivičnih sankcija prema maloljetnicima u Republici Srpskoj. (ogled) Izbor sudske prakse, Glosarijum, Beograd, 9, septembar 2015.
  • Radošević, S. Zaštita rasne, verske i polne diskriminacije u pravu Republike Srpske – BIH, Vještak, septembar 2015, str. 544-548.
  • Radošević, S. Mogućnost kriminoloških istraživanja u oblasti maloljetničke delinkvencije, Zbornik radova, 2015 .