zeljko-todorović-prepravljeno.fw_.png

Prof. dr Željko Todorović,
vanredni profesor

Naučna oblast:

E-mail:
zeljko.t@univerzitetpim.com

OBRAZOVANJE

 • 2014 – Doktorat – Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet pravnih nauka, Teorija države I prava i ustavno pravo
 • 1990 – Diploma – Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Sociologija
 • 2019 – Izbor u zvanje – PIM Univerzitet, Teorija države i prava, Ustavno pravo.


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI 

 • Da li je moguće jačanje suverenosti BiH putem promjene njenog Ustava, Časopis za društvena pitanja, Gradiški zbornik, 13 Gradiška
 • Oblik državnog uređenja kome je najbliža BiH, Časopis za društvena pitanja, Gradiški zbornik, 13 Gradiška
 • Pravna priroda Brčko distrikta BiH, Časopis za društvena pitanja, Gradiški zbornik, 14-15 Gradiška
 • Sociološki metod u pravu, Časopis Godišnjak, Fakultet pravnih nauka Apeiron, Banja Luka, broj 4, 2014
 • Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici-analiza zakonodavne regulative, Centar za promociju evropskih vrijednosti Europlus, Doboj, Projekat Evropske unije, 2013
 • Teorije o suverenosti državne vlasti, Izbor sudske prakse broj 1/2014, Beograd
 • Pravna priroda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Časopis za društvena pitanja, „Gradiški zbornik“ broj 14-15, Gradiška.
 • Sociološki metod u pravu, Časopis „Godišnjak“ Fakultet pravnih nauka „Apeiron“, Banja Luka, juli 2014.
 • Nadležnosti federacije i federalnih jedinica i njihovo učešće u vršenju vlasti u Federaciji, Časopis „Godišnjak“ „ Fakultet pravnih nauka „Apeiron“ Banja Luka, juli 2015.
 • Položaj Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i njegove karakteristike, Časopis „Anali poslovne ekonomije“ Univerzitet PIM, Banja Luka, broj 16, april 2017.
 • Referendum kao oblik neposredne demokratije, Časopis „Anali poslovne ekonomije“ Univerzitet PIM, Banja Luka, broj 16, april 2017.
 • Specifičnosti Ustava Bosne i Hercegovine i oblik njenog državnog uređenja, Časopis „Anali poslovne ekonomije“ Univerzitet PIM, Banja Luka, broj:17
 • Radovi internacionalog karaktera:
 • Ljudska prava i zaštita manjina
 • Rad je prezentovan i objavljen na Međunarodnoj konferenciji o društvenom i tehnološkom razvoju STED 2015. godine, održanoj 01. i 02.10. 2015. godine u organizaciji PIM Univerziteta Banja Luka.
 • Ljudska prava u Ustavu Bosne i Hercegovine
 • Rad je prezentovan i objavljen na Međunarodnoj konferenciji, održanoj dana 10-11. 11. 2016. godine u Baia Mare (Rumunija)
 • Moderna država i njene karakteristike, sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
 • Rad je prezentovan na Međunarodnoj konferenciji o društvenom i tehnološkom razvoju 2017. održanoj dana 02.i 03.11.2017. na PIM Univerzitetu u Banja Luci. Rad je objavljen u sklopu svih podnesenih radova na konferenciji.
 • Monografije :
 • 1. Oblici državnog uređenja sa posebnim osvrtom na Bosne i hercegovinu, Visoka poslovno-tehnicka škola Doboj, 2016.
 • 2. Suverenost državne vlasti s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, Visoka poslovno- tehnička škola Doboj, 2017.
 • 3. Poltronizam u teoriji i praksi, PIM Univerzitet, Banja Luka, 2017.
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 •