Zorica Drljača

Prof. dr Zorica Drljača,
vanredni profesor

Naučna oblast: Finansijsko pravo

E-mail: zorica.drljaca@pravnifakultet.edu.ba

OBRAZOVANJE

 • 2011 – doktor pravnih nauka, Panevropski Univerzitet Apeiron, Finansijsko pravo
 • 2010 – magistar pravnih nauka, Panevropski Univerzitet Apeiron, Opšte pravna studijska prava
 • 1992 – diplomirani pravnik, Univerzitet u Banjaluci, Pravni fakultet, Opšti


OBJAVLJENI 
NAUČNI RADOVI

 • Zorica Drljača. 2011. Žalba kao redovno pravno sredstvo, časopis “Primus” Visoka škola Gradiška, septembar, 2011. godine
 • Zorica Drljača. Osnovna načela opšteg upravnog postupka , časopis “Primus” Visoka škola Gradiška, septembar, 2011. godine
 • Zorica Drljača. Osnovne karakteristike organizacije republičke uprave u Republici Srpskoj, časopis “Primus” Visoka škola Gradiška, septembar, 2011
 • Zorica Drljača, Poreskopravni odnos, karakteristike i sadržaj sa osvrtom na poreskopravni odnos u Bosni i Hercegovini, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, časopis Moderna uprava, 2010. godine
 • Zorica Drljača, Ustavni principi oporezivanja u Republici Srpskoj sa osvrtom na osnovu uređenaj i strukturu poreskog sistema , Agencija za državnu upravu Republike Srpske, časopis Moderna uprava, 2009. godine
 • Zorica Drljača, Osnova uređivanaj i ustavna načela poreskog sistema Republike Srpske, Firkon, d.o.o. Mostar, Finansijski propisi i praksa, 7/08
 • Zorica Drljača, Fiskalni suverenitet u Bosni i Hercegovini, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, časopis Moderna uprava, 2008. godina
 • Zorica Drljača, Radnje otkrivanja poreskih krivičnih djela i poreskih prekršaja u okviru kontrolne funkcije poreskih organa u Bosni i Hercegovini,, Udruženje pravnika Srbije, Pravni život, 2008.godina
 • Zorica Drljača, Prinudna naplata indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini, Udruženje pravnika Srbije, Pravni život, 2007. god
 • Zorica Drljača, Reforma indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini, Udruženje pravnika Srbije, Pravni život, 2006. godine, Beograd
 
KNJIGE I UDŽBENICI
 • Zorica Drljača. 2018. Javne finansije i finansijsko pravo, Pravni fakultet PIM Univerziteta u Lukavici, Istočno Sarajevo, ISBN 978-99938-52-44-0218.
 • Zorica Drljača. 2016. Finansijsko i poresko pravo, Univerzitet za poslovne studije Banjaluka, ISBN 978-99955-95-03-6.
 • Zorica Drljača. 2016. Poreski sistem i primjena, Visoka poslovna škola Doboj.
 • Zorica Drljača. 2015. Hartije od vrijednosti i ugovori robnog prometa, Univerzitet „ Apeiron”, ISBN 978-99955-91-76-2.