IZABERI STUDIJSKI PROGRAM PO SVOJOJ MJERI

EKONOMSKA DIPLOMATIJA

Studijski program EKONOMSKA DIPLOMATIJA

Spoj diplomatije i diplomatskih vještina, ekonomskog znanja, poznavanja vještina menadžmenta kao što su organizacija i upravljanje, metoda i tehnika pregovaranja i komuniciranja s javnošću, mehanizama i metoda prikupljanja i analize ekonomskih podataka preduslov su za uspješnog menadžera.

Izazovi vremena u kojem živimo proizveli su deficit kadrova sposobnih za efikasno i uspješno obavljanje složenih posredničko-pregovaračkih, koordinatorsko-usmjeravajućih i obavještajno-istraživačkih poslova potrebnih za poslovni uspjeh kompanija.

Studijski program Ekonomska diplomatija omogućava studentima izučavanje: preduzetničke ekonomije, međunarodne ekonomije, međunarodnog poslovanja, finansijskog upravljanja, međunarodnih odnosa i geopolitike, digitalne ekonomije, savremenih privrednih sistema, digitalnog marketinga, osiguranja, korporativnog upravljanja, merdžera i akvizicija, poslovnog prava, ekonomskih integracionih procesa, ekonomske diplomatije, lobiranja, izrade biznis plana i slično.

Ekonomska diplomatija se izvodi u okviru Ekonomskog fakulteta UNIVERZITETA PIM kao jedinstven studijski program u BiH i regionu.

Studij traje IV godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS.

Zvanje koje se stiče završetkom studija je diplomirani ekonomista – 240 ECTS.

Intelektualni kapital je savremeno oružje u borbi za osvajanje novih tržišnih postora i zaštite konkurentske sposobnosti.

Nastavni plan sa knjigom predmeta za studijski program EKONOMSKA DIPLOMATIJA.

DIGITALNA EKONOMIJA

Studijski program DIGITALNA EKONOMIJA

Ušli smo u eru u kojoj poslovni uspjeh zavisi od intelektualnog kapitala i digitalizacije poslovanja.

Digitalizacija poslovanja je postala savremena privredna tema i izazov u poslovnom svijetu i poslovnim procesima.

UĐITE I VI SPREMNI U NOVI DIGITALNI SVIJET TRŽIŠTA RADA!

Savladajte savremene digitalne vještine potrebne za uspjeh poslovnog procesa i naučite nove poslovne modele kroz izučavanje: digitalne ekonomije, e-poslovanja, kibernetičkog poslovanja, e-trgovine, informatičkih alata u vizuelnoj komunikaciji, društvenih medija i društvenih mreža, razvoja digitalnih projekata i upravljanja razvojnim timom, e-uprave, e-bankarstva, organizacije digitalne agencije, e-marketinga, poslovne inteligencije, preduzetništva, ekonomske diplomatije, izrade biznis plana i sličnih oblasti!

Sudijski program Digitalna ekonomija na Ekonomskom fakultetu  UNIVERZITETA PIM je jedinstven studijski program u BiH i regionu. 

Studij traje IV godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova.

Završetkom studija stičete zvanje diplomirani ekonomista – 240 ECTS bodova.

Nastavni plan sa knjigom predmeta za studijski program DIGITALNA EKONOMIJA.

 

 

 

Studijski program Trening-Tuzla-CAHR-1

MENADŽMENT

Studijski program MENADŽMENT

Studijski program Menadžment je namijenjen studentima koji žele izučavati kombinovanje analitičkih znanja ekonomije sa primijenjenim znanjima i vještinama menadžmenta.

Studij obučava kadrove koji će biti menadžeri, ali i poslovni analitičari sa razumijevanjem logike poslovnih procesa.

Nastavni kadar tokom studija podstiče kod studenata traženje i razvoj ličnog karijernog puta. Završetkom studija studenti ovog studijskog programa osposobljeni su za rad na upravljanju, projektovanju i dizajniranju organizacije preduzeća, menadžmenta na svim organizacionim nivoima, upravljanju kadrovskim resursima, proizvodnim procesima, kriznim procesima i konsultantskim poslovima.

Tokom studija studenti, između ostalog, izučavaju: Digitalnu ekonomiju, Preduzetničku ekonomiju, Menadžmet, Menadžment ljudskih resursa, Strategijski menadžment, Korporativno upravljanje, Menadžment informacionih sistema, Finansijski menadžment, Strategijsko upravljanje, Preduzetnički menadžmet, Menadžment usluga, Upravljanje projektima, Menadžment neprofitnih organizacija, Digitalni marketing, Menadžment u zdravstvu, Poslovno pravo, Merdžere i akvizicije, Ekonomsku diplomatiju i Izradu biznis plana.

Studijski program: MENADŽMENT se izvodi u okviru Ekonomskog fakulteta UNIVERZITETA PIM.

Studij traje IV godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS.

Zvanje koje se stiče završetkom studija je diplomirani ekonomista – 240 ECTS.

Nastavni plan sa knjigom predmeta za studijski program MENADŽMENT.

MARKETING

Studijski program MARKETING

Upravljati marketingom je poslovni izazov XXI vijeka. To je proces koji zahtijeva proaktivne, kreativne i stručnim znanjem i dgitalnim alatima oplemenjene marketinške stručnjake koji su sposobni razumjeti horizontalne i vertikalne aspekte marketinga.

Brzina  i dinamika promjena oko nas zahtijevaju ličnu sposobnost istraživanja i analize okruženja, razvoj proizvoda i usluga prihvatljivih potrošaču uz uspostavljanje i razvijanje novih oblika i modela komunikacije sa krajnjim konzumentom proizvoda i usluga.

Studijski program Marketing je koncipiran tako da podstiče inovativnost, inventivnost, kreativnost i vještine komunikacije i timskog rada. Ovi ciljevi se ostvaruju u saradnji sa poslovnom zajednicom i neprofitnim sektorom, a tokom redovne nastave studenti dobijaju mogućnost izrade konkretnog marketinškog projekta.

Tokom studija, između ostalog, studenti imaju priliku da izučavaju sljedeće oblasti i da pohađaju naredne predmete: Poslovnu etiku i komunikaciju, Preduzetničku ekonomiju, Digitalnu ekonomiju, Marketing, Istraživanje tržišta, Marketinško komuniciranje, Upravljanje marketingom, Ponašanje potrošača, Međunarodni marketing, Digitalni marketing, Odnose s javnošću, Marketing logistiku, Izradu biznis plana i slično.

Studijski program MARKETING se izvodi u okviru Ekonomskog fakulteta UNIVERZITETA PIM. 

Studij traje IV godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS.

Zvanje koje se stiče završetkom studija je diplomirani ekonomista – 240 ECTS.

Nastavni plan sa knjigom predmeta za studijski program MARKETING.

Tarik Šarić odbrana diplomskog rada 2022

FINANSIJE I BANKARSTVO

Studijski program FINANSIJE I BANKARSTVO

Studijski program Finansije i bankarstvo je namijenjen studentima čije je opredeljenje izučavanje teoretsko-praktičnih aspekata funkcionisanja finansijskih bankarskih procesa i finansijskog upravljanja.

Nastavnim planom i programom studijskog programa predviđeno je izučavanje tri primarna finansijska područja: poslovne, monetarne i javne finansije. Studenti uče o ulozi i značaju finansijskih tržišta, institucija i instrumenata, njihovim strukturama i mehanizmima i okvirima djelovanja savremenih finansijskih uslova. Stiču se znanja o faktorima unutar i izvan preduzeća koji mogu uticati na globalna finansijska tržišta i poslovanje finansijskih institucija.

Znanja iz bankarstva, osiguranja i finansija su složena i podložna stalnim promjenama. Praćenje poslovnih operacija iz ove oblasti zahtijeva veliki obim opštih i specijaliziranih znanja.

Tokom studija student imaju priliku da izučavaju: Menadžment, Poslovne finansije, Preduzetničku ekonomiju, Finansijski menadžment, Monetarne i javne finansije, Reviziju, Digitalnu ekonomiju, Bankarski menadžment, Procjenu vrijednosti preduzeća, Upravljanje projektima, Korporativno upravljanje, Digitalni marketing, Osiguranje, Menadžment finansijskih rizika, Međunarodno bankarstvo i Izradu biznis plana.

Studijski program: FINANSIJE I BANKARSTVO se izvodi u okviru Ekonomskog fakulteta UNIVERZITETA PIM.

Studij traje IV godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova.

Zvanje koje se stiče završetkom studija je diplomirani ekonomista – 240 ECTS bodova.

Nastavni plan sa knjigom predmeta za studijski program FINANSIJE I BANKARSTVO.

ENERGETSKA EFIKASNOST

Studijski program INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT – ENERGETSKA EFIKASNOST I ZELENA ENERGIJA

okviru studijskog programa Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija osposobljavaju se kadrovi za razvijanje i primjenu savremenih modela unapređenja energetske efikasnosti.

Studijski program koji izučava Energetsku efikasnost nastao je kao odgovor na potrebe tržišta i zahtjeve koje postavlja privredna zajednica i institucije koje regulišu privredna kretanja i tržišna dešavanja. Koncipiran je kao interdisciplinarni program koji kombinuje oblast mašinskog inženjerstva i inženjerstva zaštite životne sredine.

Moduli programa prate savremena svjetska dostignuća iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, projektovanja energetske efikasnosti i pravne regulative koja prati ovu oblast.

Neki od predmeta koji se izučavaju su: Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom, Tehnička mehanika, Materijali, Tehnološke osnove proizvodnje, Termotehnika sa energetikom, Energetska efikasnost i zaštita životne sredine, Ekološko inženjerstvo, Računarsko projektovanje, Tehnička dijagnostika, Modelovanje, simulacija i optimizacija, Energetski procesi i okruženje.

Studirajući ovaj studijski program, student razvija svijest o problemima životne sredine, savladava metode i modele konverzije energije, izučava matematičko modelovanje i simulaciju energetskih sistema.

U završnoj godini studija, na bazi prethodno stečenog znanja u prve tri godine studija, student će imati mogućnost da stekne saznanja o samostalnoj izradi kompletnog projekta i idejnog rješenja male elektrane koja koristi energiju vode, sunca ili vjetra, da se pripremi za rad u projektnom birou, kao i za ostale poslove iz svoje oblasti.

Studijski program INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT – ENERGETSKA EFIKASNOST I ZELENA ENERGIJA se izvodi u okviru Tehničkog fakulteta UNIVERZITETA PIM, kao jedinstven studijski program u BiH i regionu.

Studij traje IV godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova.

Zvanje koje se stiče završetkom studija je diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – energetska efikasnost i zelena energija – 240 ECTS bodova.

Nastavni plan sa knjigom predmeta za studijski program INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT – ENERGETSKA EFIKASNOST I ZELENA ENERGIJA.

 

eduakcija, Efektivna poslovna komunikacija, razvoj karijere

GRAFIČKI DIZAJN

Studijski program GRAFIČKI INŽENJERING I DIZAJN

Grafički inženjering i dizajn je studijski program u okviru kojeg se obrazuju kadrovi u interdisciplinarnom polju tehničko-tehnoloških nauka, računarsko-grafičkog inženjerstva, primijenjene umjetnosti, dizajna, fotografije i novih vizuelnih medija.

Ovaj studijski program je razvijen u skladu s potrebama grafičke industrije i informacionih tehnologija za kadrovima koji će biti u stanju da prate brze i intenzivne promjene u razvoju informacionih tehnologija kao osnove grafičkih vizuelnih i proizvodnih procesa.

Koncept studijskog programa Grafičkog inženjeringa i dizajna je osmišljen tako da omogućava studentu da ovlada savremenim grafičkim i informacionim tehnologijama koje donose dinamične promjene i nove uslove koji mijenjaju svijet komunikacija i naše svakodnevne navike.

Struktura ovog studijskog programa je osmišljena tako da zadovolji zahtjeve i kreativnost grafičke industrije, industrije informacionih tehnologija i drugih industrija kojima su neophodni proizvodi grafičke industrije, kroz predmete kao što su: Grafičke aplikacije, Grafički materijali, Grafičke tehnologije, Likovna i grafička kultura, Fotografija, Multimediji, Dizajn, Vizuelne komunikacije, Digitalni marketing, Animirana grafika, Osnove kompjuterskih igara, Napredne web tehnologije i druge.

Tokom studija Grafičkog inženjeringa i dizajna studenti stiču znanja za samostalno oblikovanje i projektovanje grafičkih proizvoda, pripremu, štampanje i reprodukciju knjiga, brošura, novina, časopisa i sličnih periodičnih izdanja, za povezivanje umjetničkih procesa sa inženjerskom izradom, web dizajn, razvoj, dizajn i izradu kompjuterskih igara, dizajn pokreta, razvoj elektronskih multimedijalnih sistema i organizaciju i rukovođenje preduzećima u okviru grafičke industrije.

Studijski program GRAFIČKI INŽENJERING I DIZAJN se izvodi na Tehničkom fakultetu UNIVERZITETA PIM kao afirmativni multidisciplinarni studijski program.

Zvanje koje se stiče završetkom studija je diplomirani inženjer grafike i dizajna – 240 ECTS.

Nastavni plan sa knjigom predmeta za studijski program GRAFIČKI INŽENJERING I DIZAJN.

PRAVO

Studijski program PRAVO

Studijski program Pravo namijenjen je studentima koji žele razvijati lične kreativne sposobnosti i spremi su za savladavanje akademskih i praktičnih vještina i metoda za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti pravosuđa, uprave, lokalne samouprave i kriminalističko-bezbjednosne djelatnosti.

Poseban naglasak se stavlja na praktični rad sa studentima, kroz obavljanje stručne prakse, organizaciju stručnih edukacija, kroz “simulirane sudnice” i pravne procese i slično.

Tokom studija student, između ostalog, izučavaju predmete kao što su: Uvod u pravo, Rimsko Pravo, Nacionalnu istoriju države i prava, Ustavno pravo, Međunarodno-javno pravo,  Nasljedno pravo, Kriminologiju sa penologijom, Građanko pravo, Krivično pravo, Porodično pravo, Pravo EU, Krivično-procesno pravo, Poslovno pravo, Obligaciono pravo, Upravno pravo, Međunarodno-krivično pravo, Ljudska prava, Građansko-procesno pravo, Kriminalistiku, Međunarodno privatno pravo, Ustavno-procesno pravo, Međunarodno-poslovno pravo i Finansijsko pravo.

Studijski program Pravo izvodi se u okviru Pravnog fakulteta  UNIVERZITETA PIM.

Studij traje IV godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova.

Zvanje koje se stiče završetkom studija je diplomirani pravnik – 240 ECTS bodova.

Nastavni plan sa knjigom predmeta za studijski program PRAVO.

 

 

 

 

dukacija - Efektivna poslovna komunikacija, razvoj karijere

RAČUNARSKE NAUKE

Studijski program RAČUNARSKE NAUKE

Studijski program Računarske nauke je namijenjen studentima koji žele teorijski i praktično izučavati računarske koncepte koji obuhvataju softver, mrežnu infrastrukturu i hardver.

Studij stavlja poseban naglasak na programiranje, razvoj softvera, proučavanje operativnog sistema i praktični rad sa studentima. Studijski program je usmjeren i na pročavanje kompajlera, aplikativnog softvera koji obezbjeđuje primjenu računara u svakodnevnom obavljanju posla, savremenih koncepata i alata u domenu vještačke inteligencije, rudarenja i analize podataka.

Tokom studija studenti, između ostalog, izučavaju predmete kao što su: Uvod u www, Objektno-orijentisano programiranje, Arhitektura računara, Operativni sistem, Računarske mreže, Baze podataka, Digitalna ekonomija, Web dizajn, Poslovna inteligencija, Digitalni marketing, Dizajn softvera, Programski jezici, Vizuelne komunikacije, Digitalna tehnika, Kompjuterska grafika, Programiranje internet aplikacija, Kriptografija, Funkcionalno programiranje i Razvoj softvera.

Studijski program RAČUNARSKE NAUKE izvodi se u okviru Fakulteta računarskih nauka UNIVERZITETA PIM.

Studij traje IV godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova.

Zvanje koje se stiče završetkom studija je diplomirani inženjer računarstva i informatike – 240 ECTS bodova.

Nastavni plan sa knjigom predmeta za studijski program RAČUNARSKE NAUKE.

 

PSIHOLOGIJA

Studijski program PSIHOLOGIJA

Studijski program Psihologija namijenjen je studentima koji žele savladati osnovna znanja iz područja psihologije za samostalan profesionalni rad ili za nastavak profesionalnog obrazovanja u pravcu osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova u različitim područjima privrede, zdravstva, obrazovno-vaspitnog rada.

Nastavni process je organizovan kao spoj teorijskog nastavnog procesa, naučno-istraživačkog rada i aktuelnih istraživanja. Svakodnevna potreba za razumijevanjem društvenih procesa i identifikovanjem uzroka koji dovode do takvih procesa, iznalazeći odgovore na takva ponašanja postaju imperativ ljudskog djelovanja.

Stečeno znanje i kompetencije koje će ponijeti sa sobom studirajući psihologiju na Univerzitetu PIM, omogućavaju studentima zaposlenje u različitim djeloatnostima i institucijama kao što su škole, centri za socijalni rad, terapijska zajednica, proizvodne organizacije, finansijske i pravosudne institucije, javne uprave i slično.

Studijski program Psihologija zasnovan je na naučnim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Neki od predmeta koji se izučavaju tokom studija su: Uvod u psihologiju, Metodologija psiholoških istraživanja, Psihologija opažanja, Psihologija nastave i učenja, Psihometrija, Razvojna psihologija, Motivacija i emocije, Psihologija ličnosti, Kognitivna psihologija, Psihologija pamćenja i mišljenja, Psihologija individualnih razlika, Socijalna percepcija i interakcija, Klinička psihologija, Pedagoška psihologija, Psihologija rada i Psihologija sporta.

Studijski program Psihologija izvodi se u okviru Filozofskog fakulteta UNIVERZITETA PIM.

Studij traje IV godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS bodova.

Zvanje koje se stiče završetkom studija je diplomirani psiholog – 240 ECTS bodova.

Nastavni plan sa knjigom predmeta za studijski program PSIHOLOGIJA.

 

INFORMIŠI SE!

ADRESA: 

Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka

E-MAIL: info@fakultetpim.com

TELEFONSKI BROJEVI ZA KONTAKT

Viber broj: +387 66 587 638

Tel/Fax centrale: 051/378-300

Studentska služba: 051/378-303

Koordinator nastave: 051/378-305

Prorektor za nastavu: 051/371-481

Biblioteka: 051/378-304

Računovodstvo: 051/378-306

RADNO VRIJEME

Radnim danima: 8:30 – 18:00 časova

Subota: 8:45 – 12:00 časova

KONTAKTI ZA UPIS

prof. dr Mladen Ivić, rektor 

e-mail: mladen.ivic@univerzitetpim.edu.ba

broj telefona: 051/371-481

Igor Šabić, sekretar

e-mail: igor.sabic@univerzitetpim.edu.ba

broj telefona: 051/378-305

Jelena Jovović, koordinator nastave

e-mail: jelena.jovovich@univerzitetpim.edu.ba

STUDENTSKA SLUŽBA

Bojan Miličević, šef studentske službe

broj telefona: 051/378-303 

e-mail: bojan.milicevic@univerzitetpim.edu.ba

Gordana Marković, referent Studentske službe

broj telefona: 051/378-303 i 051/378-300

e-mail: gordana.markovic@univerzitetpim.edu.ba

BIBLIOTEKA

Darko Barunović, referent biblioteke

broj telefona: 051/378-304

e-mail: pimbiblioteka@univerzitetpim.edu.ba

RAČUNOVODSTVO

Nataša Tofil, referent računovodstva

broj telefona: 051/378-306

e-mail: natasa.tofil@univerzitetpim.edu.ba

Edukacija WordPress i SEO, Trebinje, mart 2022
Dani studenata 2022
Maribor, Erasmus, 2021