O fakultetu

Uprkos opštoj lošoj situaciji u privredi i društvu stepen naših zaposlenih diplomiranih studenata stalno se povećava i prelazi 80%. Razlog za to je već stečeno povjerenje poslodavaca u jačinu diplome koju studenti nose, a na osnovu dosadašnjih iskustava sa prethodnim generacijama uspješnih diplomaca. Vjerovatnoća da ćete biti zaposleni nakon završetka studija je izuzetno velika.

Za malo vještina u pravnom svijetu možemo reći da su potpuno nove, ali svakako sve one vremenom trpe transformacije, opunjavanje i dodavanje novih područja rada.

Vaše životno opredjeljenje je pravo.

Naučite sve što morate znati da biste bili uspješan advokat, pravozastupnik, notar, sudija, tužilac ili pravobranilac. Pripremite se na pravi način za Vašu buduću profesiju i budite uspješni.

Na Pravnom fakultetu PIM univerziteta izvodi se studijski program Pravo u trajanju od 4 godine (240 ECTS) na prvom ciklusu studija. U toku je licenciranje i drugog ciklusa studija Prava.

Pravo 240 ECTS

Cilj studijskog programa

Cilj studija je prenošenje pravnih znanja koje će diplomirani pravnik trebati u različitim radnim sredinama u privredi, pravosuđu, javnim službama i privatnom sektoru.

Ishod procesa učenja

Studenti će po završetku studija steći široku paletu znanja iz različitih područja pravnih nauka koju diktiraju potrebe radne sredine u koju će se uključiti diplomirani pravnici ali i uključivanje u međunarodne, pogotovo evropske privredne tokove. Diplomirani pravnik je osposobljen ne samo za upotrebu i tumačenje pravnih normi nego sve više za kreativno oblikovanje i stvaranje u domeni prava.

Specifični ishodi učenja određuju se u okviru svakog nastavnog predmeta.

Dužina trajanja studija

Za sticanje kvalifikacije stepena prvog ciklusa studija, potrebno je studirati i raditi po ekvivalentu vrednovanom sa 240 ECTS bodova, što odgovara periodu od četiri (4) godine (ili osam semestara) redovnog studiranja.

Po završetku prvog ciklusa studija student stiče zvanje završenog dodiplomskog studija.
Uslovi za upis na studijski program

Završena četverogodišnja srednja škola, po mjestu na rang listi u okviru odobrene upisne kvote. Odluku o broju studenata za upis donosi Upravni odbor Univerziteta.

Način izvođenja studija

Rad studenata prati se kontinuirano tokom čitavog semestra na sljedeći način:

  • redovno prisustvovanje na nastavi,
  • procjena aktivnog učestvovanja na nastavi,
  • ulazni/izlazni kolokvijum,
  • izrada seminarskog/praktičnog rada,
  • tematske provjere,
  • procjenjivanje urađenih planskih zadataka prema programu predmeta, itd.

Kroz ove sadržaje student prikuplja bodove koji su predviđeni za pojedine aktivnosti, u skladu sa nastavnim programom za svaki pojedini predmet.

Za pokazano znanje i aktivnost studenti se ocjenjuju prema Zakonu, Statutu i Pravilniku o organizaciji obrazovnog rada. Na početku školske godine predmetni nastavnik upoznaje studente sa pravilima: načinom i oblicima rada, brojem bodova koje donose pojedine aktivnosti.

Uspjeh studenta na ispitu označava se i izražava ocjenama od 10 do 5, prema sljedećim kriterijima: 10 – 91 do 100 bodova; 9 – 81 do 90 bodova; 8 – 71 do 80 bodova; 7 – 61 do 70 bodova; 6 – 51 do 60 bodova.; 5 – 50 bodova i manje.

Potrebno vrijeme za izvođenje studija

Potrebno vrijeme za studijski program prvog ciklusa studija je četiri akademske godine ili osam semestara. Student je dužan da završi sve nastavne obaveze, položi sve ispite i ostvari 240 ECTS bodova. Nakon toga stiče diplomu prvog ciklusa studija i akademski naziv diplomirani pravnik.

Bodovna vrijednost studijskog programa iskazana u skladu sa ECTS

Za studij prava student ostvaruje za svaki semestar 30 ECTS bodova, što znači 60 ECTS bodova za akademsku godinu i ukupno 240 ECTS bodova za prvi ciklus studija.

ECTS bodovi za svaki predmet su računani po metodi njegovog učešća u cjelokupnom opterećenju date akademske godine. Opterećenje se računa kao broj cjelokupnih sati predavanja i vježbi za predmet. Evropski sistem prenosa bodova ispostavlja da je ukupno opterećenje studenta u školskoj godini oko 1.600 radnih sati (sve aktivnosti).

Predviđeni broj sati za pojedine predmete

Sedmični fond časova nastave iznosi minimalno 20 časova a maksimalno 25 časova. Predviđeni broj časova nastave za svaki predmet naveden je u Nastavnom planu i programu.

Ostala pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa

Nastavnim planom i programom za premete studija regulisani su preduslovi za upis pojedinih predmeta.

Na prvom ciklusu studija je predviđen završni rad (nosi 0 ECTS bodova). Svrha završnog rada je da student cjelovito prikaže sintezu usvojenog znanja na studijskom programu. Završni rad se prezentuje nakon položenih svih ispita sa prvog ciklusa studija. Nakon prezentacije završnog rada student je ispunio sve nastavne obaveze iz prvog ciklusa studija.