POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA UNIVERZITETOM POLTAVA POLYTECHNIC

Potpisan sporazum o saradnji između Univerziteta PIM i Nacionalnog univerziteta “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

Univerzitet PIM Banja Luka i Nacionalni univerzitet “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Ukrajina, potpisali su sporazum o saradnji potvrđujući svoju posvećenost unaprjeđenju obrazovanja i naučne saradnje.

Primarni cilj ovog sporazuma je obezbjeđivanje visokog nivoa naučnih i metodoloških dostignuća, kao i kvaliteta obrazovanja u skladu sa državnim zahtjevima, kroz efikasno korišćenje pedagoškog, metodološkog i naučnog potencijala obje visokoobrazovne institucije.

Ključne oblasti saradnje su:

  • Razvijanje kurikuluma za osnovne, specijalističke, master i doktorske studije.
  • Saradnja u nastavi i istraživanjima, kao i razvijanje zajedničkih studijskih programa.
  • Razvijanje novih metoda podučavanja putem e-učenja, m-učenja i distance learning.
  • Razmjena studenata, nastavnika i osoblja u okviru formalnih programa mobilnosti.
  • Objavljivanje tema od zajedničkog interesa, pisanje udžbenika i organizovanje naučnih konferencija, seminara, simpozijuma i okruglih stolova.
  • Organizacija i sprovođenje zajedničkih istraživačkih projekata i razmjena informacija o rezultatima istraživanja.
  • Razvijanje institucionalnih odnosa za poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja.
  • Saradnja studenata i studentskih organizacija u oblasti akademskih i kulturnih aktivnosti.