Strategija razvoja univerziteta i sistem kvaliteta

Strategija razvoja Univerziteta PIM 2012-2017

 

 

 

Izvještaji

Izvještaj o samovrednovanju_Univerzitet PIM – 2021-2022

Izvještaj o samovrednovanju_Univerzitet PIM – 2020-2021

Izvještaj o samovrednovanju – Univerzitet PIM – 2019/2020

Izvještaj o prolaznosti studenata – Univerzitet PIM – 2021/2022

Izvještaj o prolaznosti studenata – Univerzitet PIM – 2020/2021

Izvještaj o prolaznosti studenata – Univerzitet PIM – 2019/2020


 

Procedure upravljanja

 
 
 
Statuti
 

Statut Univerziteta PIM

Statut Univerziteta PIM od 30.08.2011. godine

Statut Ekonomskog fakulteta 2020 

Statut Filozofskog fakulteta 2020

Statut Pravnog fakulteta 2020

Statut Fakulteta računarskih nauka 2020

Statut Tehničkog fakulteta 2020

Statut Fakulteta zdravstvenih nauka 2020

Statut Fakulteta bezbjedonosnih nauka 2020

Statut Studentskog parlamenta

Statut Instituta za istraživanje i razvoj

Poslovnici

Poslovnik o radu Senata Univerziteta

Poslovnik o radu Skupštine Univerziteta

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Poslovnik o radu NNV Ekonomskog fakulteta – 2020

Poslovnik o radu NNV Filozofskog fakulteta – 2020

Poslovnik o radu NNV Pravnog fakulteta – 2020

Poslovnik o radu NNV Fakulteta računarskih nauka – 2020

Poslovnik o radu NNV Tehničkog fakulteta – 2020

Poslovnik o radu NNV Fakulteta zdravstvenih nauka – 2020

Poslovnik o radu NNV Fakulteta bezbjedonosnih nauka – 2020

Poslovnik o radu Skupštine Studentskog parlamenta

Poslovnik o radu studentske službe

Pravilnici

Pravilnik o izradi, predlaganju i usvajanju studijskih programa

Pravilnik o organizaciji obrazovnog rada

Pravila studiranja

Pravilnik o doktorskim studijama

Pravilnik o sprječavanju korupcije

Pravilnik o izborima u Studentski parlament

Pravilnik o poslovnoj etici i kodeksu ponašanja

Pravilnik o klasifikaciji predmeta prema UNO

Pravilnik o radu Alumni asocijacije

Pravilnik o standardima i postupcima za obezbjeđenje kvaliteta nastavnika i saradnika

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu PIM


 

Obrasci za diplomske, magistarske i doktorske studije

Pravilnik o izradi i odbrani završnih radova 2021

Odluka o uslovima za upis na drugi ciklus

Izjava o originalosti

Molba za odobrenje teme magistarskog rada

Obrazac za prijavu teme završnog diplomskog rada

Potvrda o ispunjenosti uslova za odbranu diplomskog/master rada

Pravilnik o izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih radova – tehnička uputstva

Primjer zapisnika sa odbrane diplomskog rada

Rješenje o imenovanju komisije za odbranu diplomskih radova


 

Obrasci za praktičnu nastavu

Dnevnik studentske prakse

Potvrda o obavljenoj studentskoj praksi

Ugovor o obavljanju studentske prakse

Uputstvo za pisanje izvještaja o obavljenoj studentskoj praksi


 

Studenti

Pravilnik o ocjenjivanju studenata 2022

Pravilnik o mobilnosti studenata i prenosu ECTS bodova

Pravilnik o izboru teme, izradi i odbrani doktorske disertacije 2022


 

Nastavno osoblje

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika

Pravilnik o imenovanju i sticanju zvanja nastavnika i saradnika na Univerzitetu PIM 2022

Pravilnik o sticanju naučnog stepena doktora nauka

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja počasnog doktorata

Pravilnik o pristupnom predavanju za izbor u zvanje docenta na Univerzitetu PIM

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus


 

Izdavačka djelatnost, resursi za učenje i naučno-istraživački rad

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o sadržaju naučnih publikacija

Pravilnik o radu biblioteke


 

Komuniciranje sa javnošću

Politika komunikacije s javnošću

Pravilnik o objavljivanju informacija na web stranici


 

Međunarodna saradnja

Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava 2011

Pravilnik o međunarodnoj saradnji


 

Međunarodni pravni okvir za osiguranje kvaliteta

Bergenski komunike

Berlinski komunike

Bolonjska deklaracija

Budimpeštansko-bečka deklaracija

Bečka deklaracija

Bukureštanski komunike

Jerevanski komunike

Komunike iz Leuvena

Lisabonska konvencija

Londonski komunike

Magna Charta Universitatum

Praški komunike

Revidirani ESG za osiguranje kvaliteta

Salamanska konvencija

Sorbonska deklaracija

Standardi i smjernice za očuvanje kvaliteta ENQA

Sporazum o međusobnom priznavanju diploma između Republike Srpske i Srbije


 

Ostalo

Licencirane VŠU i studijski  programi I ciklusa 2017

Licencirane VŠU i studijski programi II ciklusa 2017