Ilvana Halilagić – Osnovne teorijske postavke dizajna korisničkog interfejsa i korisničkog iskustva u mobilnim aplikacijama sa praktičnim primjerima

Haris Velić – Grafički dizajn u funkciji marketinga – metode, tehnike i grafički prinicipi

Tarik Velić – Vještačka inteligencija u grafičkom dizajnu

Ilda Hadžalić – Osnove optimizacije veb sadržaja za pretraživače – primer sajta „Turistički vodič kroz Prijepolje“

Ivana Kovačević – Vizuelni identitet i brendiranje kompanije (primjer malog biznisa “Jodis”)

Anida Pečenković: Teorijski i praktični aspekti i proces izrade vizuelnog identiteta za cvjećaru „Hadžiahmić Zineta“ 

Stefan Despotović: Veb dizajn i funkcionalni dodaci s ciljem poboljšanja korisničkog iskustva – primjer veb stranice za restoran First Steak

Meseldžija Miloš – Uticaj štamparske podloge na kvalitet otiska

Izrada web aplikacije E-broj korištenjem Spring boot i React-a-Bunčić Dejan-2021

Strane direktne investicije kao potencijal razvoja-Ivanka Vranić-2019

Reforma-penzijskog-osiguranja-u-Republici-Srpskoj-i-zemljama-iz-okruženja

Revizija-pozicija-finansijskog-izvještaja

Savremene-tendencije-u-domenu-elektronskog-bankarstva

Savremeni-trendovi-u-oblasti-integralnog-transporta

Sistem-deviznih-kurseva

Spoljnotrgovinska-razmjena-Republike-Srpske-sa-instranstvom-sa-posebnim-osvrtom-na-Srbiju

Strane-direktne-investicije-i-uticaj-stranih-direktnih-investicija-na-privredni-rast-i-razvoj-Republike-Srpske

STRATEGIJA-I-IMPLEMENTACIJA-POLITIČKOG-MARKETINGA

Suština-monetarne-politike-sa-osvrtom-na-obaveznu-rezervu-CBBIH-sa-sadryajem

Trošenje-novca-sa-osvrtom-na-tržište-novca-u-Republici-Srpskoj

Ugovor-o-međunarodnoj-prodaji-robe

Uloga-privrednih-predstavništava-u-Razvoju-Republike-Srpske

Uloga-promocije-u-međunarodnom-poslovanju

Upravaljanje-kampanjom-marketing-komuniciranja

Uticaj-poslovnog-okruženja-na-ekonomiju-Bosne-i-Hercegovine

Uticaj-stope-poreza-na-dobit-u-RS-na-privlačenju-stranih-direktnih-investicija

Zaštita-potrošača-u-Bosni-i-Hercegovini

Analiza-finansijskih-položaja-i-stanja-preduzeća-Mljekara-A.D.-Planinsko-Dobro-Nevesinje-i-A.D.-Mlekara-Subotica

Devizni-kurs-i-izloženost-preduzeća-valutnom-riziku

Ekonomska-diplomatija-Sjedinjenih-Američkih-Država

Elementi-biznis-plana-i-praktičan-primjer

Finansijska-kriza-globalne-ekonomije

Finansijski-izvještaj-Savremeni-zdravstveni-sistemi

Finansijski-položaj-preduzeća

Finansijski-potencijal-banke

Finanskijski-položaj-preduzeća

Instrumenti-spoljnotrgovinske-politike-sa-osvrtom-na-Bosnu-i-Hercegovinu

Integrisane-marketinške-komunikacije-pozicioniranju-na-tržištu

Internacionalizacija-klastera-u-funkciji-internacionalizacije-MSP

Izvršenje-krivičnog-djela-razbojništva-na-štetu-banaka-pošta-kladionica-i-kazina-sa-osvrtom-na-preventivni-značaj-kriminalističke-analitike-i-preduzimanja-mera-obezbeđenja-objekata

Likvidacija-i-stečaj-privrednih-društava

Medjunarodna-ekonomska-propagnda-i-faktori-kumonukacije-u-domenu-promocije

Međunarodni-sporazumi-u-oblasti-trgovine

Metode-uzrokovanja-u-revizijskoj-praksi

Ocjena-efikasnosti-upravljanja-finasnijskim-rizicima-pomoću-finansijskih-derivata

Osiguranje-imovine

Planiranje-organizacija-i-izvođenje-edukacije-prodajnog-osoblja-u-osiguravajućoj-kući

Poreksa-konkurentnost

Poreska-revizija

Porez-na-dohodak-fizičkih-lica-u-Republici-Sprskoj-i-Bosni-i-Hercegovini-u-poređenju-sa-okruženjem-i-zemljama-Evropske-Unije

Potrošački-krediti

Racionalizacija-transportnih-troškova-u-logistici