POLITIKA ETIČNOSTI U IZDAVAŠTVU UNIVERZITETA PIM

Kao regionalni visokoobrazovni centar, Univerzitet PIM nastoji da prati svjetske standarde kako u obrazovanju tako i u naučnom, istraživačkom i izdavačkom radu. Etičnost u izdavaštvu na Univerzitetu PIM se reguliše pravilnicima kao što su Pravilnik o kodeksu ponašanja i poslovnoj etici (član 5, tačka 5) i Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

U svojim izdavačkim aktivnostima se vodimo osnovnim etičkim vrijednostima:

•          Princip autorstva i koautorstva (Svaki autor daje izjavu da je on autor rada ili da posjeduje autorska prava na predloženo djelo za štampu, te da su svi koautori korektno navedeni);

•          Korišteni podaci i citiranje (Svi autori su u obavezi da dostave rad za štampu sa listom referenci u kojoj su na odgovarajući način naznačeni sva korištena djela i izvori podataka);

•          Princip originalnosti (Svi radovi se testiraju antiplagijat softverima, a i recenzenti su u obavezi izraziti sumnju na plagijat ukoliko postoji).

•          Etičnost u istraživanju (U izjavama o autorstvu, autori navode da su navedeni istraživački podaci dobijeni na etički i zakonski prihvatljiv način, te da su podaci obrađeni i diskutovani poštujući principe objektivnosti i nepristrasnosti).

Banja Luka, novembar 2022.