ORGANIZACIONO-UPRAVLJAČKA STRUKTURA UNIVERZITETA PIM

PIM - Organizaciona struktura fakulteti i studijski programi
UNIVERZITET S JASNOM VIZIJOM

Globalizacija svjetskog poslovanja donosi nove profile i zanimanja i zahtijeva obrazovanje koje je usmjereno ne samo ka akademskim i teorijskim znanjima nego i ka praktičnom znanju, neposredno primjenjivom u svakodnevnim poslovnim situacijama. Ovo je primarni cilj našeg Univerziteta.

Promjene u poslovnim uzancama, načinu rada i formama poslovanja privrednih subjekata moraju da budu praćene promjenama ili, bolje rečeno, adaptacijom sistema visokoškolskog obrazovanja.

Za malo vještina u poslovnom svijetu možemo reći da su potpuno nove, ali svakako sve one vremenom trpe transformacije, dopunjavanje i dodavanje novih područja rada. Jedno je sigurno, rigidan i tradicionalan proces obrazovanja ne može zadovoljiti profilisanje kadrova koji su potrebni tržištu rada. Vizija Univerziteta je istkana iz potreba tržišta rada i mogućnosti prilagođavanja tim potrebama.

VIZIJA UNIVERZITETA

Univerzitet dostiže svjetske standarde dajući doprinos ukupnom razvoju znanja okupljajući, nadopunjavajući i razvijajući ljude, ideje i kulture, koji će kroz naučni, istraživački, inovativni i internacionalni rad unapređivati obrazovni proces podstičući time budući ekonomski razvoj društva.

Univerzitet svoj rast i razvoj zasniva na sljedećim načelima:

 • načelo akademskog integriteta,
 • načelo transparentnosti,
 • načelo izvrsnosti,
 • načelo integrisanosti,
 • načelo samoodrživosti,
 • načelo društvene odgovornosti,
 • načelo interdisciplinarnosti.
MISIJA UNIVERZITETA

Misija Univerziteta PIM je da kreira inspirativno mjesto i okruženje za učenje sa primjenom najviših akademskih standarda u okviru kojeg će se obrazovati međunarodno kvalitetni kadrovi, sposobni da svojim stečenim kompetencijama odgovore privrednim i društvenim zahtjevima i projektovanim politikama nacionalnog razvoja.

Pored obrazovne djelatnosti, Univerzitet sprovodi i naučno-istraživačku djelatnost. Misija Univerziteta u ovom okviru temelji se na:

 • praćenju razvoja nauke i implementiranju naučnih dostignuća u obrazovni proces i studijske programe koje univerzitet izvodi;
 • podsticanju i podršci studentskog naučno-istraživačkog rada;
 • uspostavljanju naučne saradnje sa visokoškoskim ustanovama u zemlji i inostranstvu;
 • organizovanju naučnih skupova međunarodnog karaktera.

Vrijednosti svog rada Univerzitet zasniva na:

 • akademskoj odličnosti, odnosno osiguranju što većeg kvaliteta;
 • akademskoj slobodi zaposlenih i studenata, sa posebnim akcentom na slobodi kreativnosti;
 • autonomiji u odnosu na državu, političke stranke, vjeroispovijesti i organizacije;
 • otvorenosti u domaćem i inostranom akademskom prostoru.
20 GODINA USPJEŠNOG RADA

Univerzitet PIM je visokoškolska obrazovna ustanova u okviru koje su prve obrazovne institucije nastale u junu 2003. godine. Ovaj Univerzitet je bio pionir u BiH u razvoju obrazovanja u području menadžmenta i poslovne ekonomije. Od osnivanja, Univerzitet PIM se kontinuirano mijenja prateći svjetske akademske tokove, ali i potrebe poslovnog svijeta. Posebna pažnja se poklanja integraciji sa okruženjem kroz ugovore o saradnji sa srodnim visokoškolskim ustanovama i uspostavljanjem kvalitetne poslovne saradnje sa uspješnim poslovnim kompanijama. Takav pristup radu rezultuje sticanjem kvalitetnijeg akademskog znanja naših studenata, te brži i efikasniji ulazak u poslovni svijet.

Univerzitet je prvu generaciju studenata upisao u školskoj 2003/2004. godine, nakon dobijanja dozvole za rad, sa studijskim programima Opšti menadžment i Finansijski menadžment. Od 2005/2006. izvodimo studijske programe Menadžment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija. Svi pripadaju naučnoj oblasti društvenih nauka.

U školskoj 2006/2007. su licencirani i studijski programi Andragogija i Grafički inženjering i dizajn, koji su počeli sa izvođenjem u školskoj 2009/2010. U trenutku licenciranja oblast andragogije je spadala u naučnu oblast humanističkih nauka, a od jula 2007. godine spada u naučnu oblast društvenih nauka. Oblast grafičkog inženjeringa i dizajna pripada naučnoj oblasti tehničkih nauka.

Od školske 2009/2010. licenciran je i izvodi se i studijski program Pravo. Program pripada naučnoj oblasti društvenih nauka.

U školskoj 2010/2011. licencirani su i studijski programi Psihologija i Računarske nauke, koji počinju sa izvođenjem u školskoj 2011/2012. Program psihologija spada u naučnu oblast društvenih nauka, a program računarske nauke u naučnu oblast prirodnih nauka.

U školskoj 2012/2013. počeo je sa izvođenjem studij drugog ciklusa na Ekonomskom fakultetu.

U školskoj 2013/2014. počeo je sa izvođenjem studij drugog ciklusa na Pravnom fakultetu.

U školskoj 2014/2015. počeo je sa izvođenjem studij drugog ciklusa na Filozofskom fakultetu (programi Psihologija i Andragogija).

Školske 2017/2018. godine, počinje izvođenje nastave na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija na Tehničkom fakultetu.

KVALITET RAZVOJA

O kvalitetu razvoja Univerzitetu u ovih 20 godina svjedoče naredni podaci:

Isto tako, kvalitet razvoja postižemo kontinuiranim:

 • ulaganjem u stvaranje savremenih prostornih i tehnoloških uslova rada,
 • ulaganjem u stručno usavršavanje nastavnika i saradnika Univerziteta PIM i unapređivanje njihovog naučnog i istraživačkog rada;
 • stvaranjem uslova za pristup studentima modernoj udžbeničkoj literaturi;
 • podsticanjem i motivacijom studenata za rad dodjeljivanjem stipendija najuspješnijim studentima;
 • zapošljavanjem naboljih studenata i srednjoškolaca iz organizacionih jedinica Univerziteta u nastavnom procesu;
 • podsticanjem studentskog organizovanja, studentskih putovanja i studentskih ekskurzija;
 • organizovanjem postdiplomskog stručnog usavršavanja kroz koncept cjeloživotnog obrazovanja.