KOJA ZVANJA SE MOGU STEĆI NA PIM UNIVERZITETU?

Završetkom jednog od četverogodišnjih akademskih studija prvog ciklusa studenti mogu steći zvanje diplomirani ekonomista sa naznakom studijskog programa, diplomirani psiholog, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer računarstva i informatike, diplomirani inženjer grafike i dizajna. Pored zvanja koja se stiču završetkom četvorogodišnjih akademskih studija prvog ciklusa, studenti mogu steći i zvanje diplomiranog andragoga na trogodišnjem akademskom studiju prvog ciklusa.

Po završetku studija prvog ciklusa, student može da nastavi obrazo-vanje na jednogodišnjim studijama drugog ciklusa ili dvogodišnjem studiju drugog ciklusa studijskog programa Andragogija. Nakon završetka studija drugog ciklusa stiče se zvanje master ekonomije, master psihologije, master prava, master računarstva i informatike, master andragogije.

KOJA SREDNJA ŠKOLA OMOGUĆUJE UPIS NA FAKULTET?

Pravo da upišu jedan od fakulteta PIM univerziteta imaju sva lica sa završenom srednjom školom četverogodišnjeg trajanja.
KOJE STUDIJSKE PROGRAME STUDENTI MOGU DA UPIŠU NA PIM UNIVERZITETU?

Studenti na PIM univerzitetu mogu da upišu jedan od devet studijskih programa i to:

studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

Ekonomska diplomatija

Finansije i bankarstvo

Marketing

Menadžment

studijski program na Pravnom fakultetu:

Pravo

studijski programi na Filozofskom fakultetu:

Psihologija

Andragogija

studijski program na Tehničkom fakultetu:

Grafički inženjering i dizajn

studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

Računarske nauke

ČIME SE ODLIKUJE STUDIRANJE NA PIM UNIVERZITETU?

Na Univerzitetu se primjenjuje model studiranja koji njeguje kvalitet nastave, ali i podstiče i afirmiše kreativnost studenata i njihovu kompetentnost. Nastavni oblici koji se primjenjuju na PIM univerzitetu su predavanja, vježbe, radionice, seminari, simulacije studija slučaja, stručna praksa, igra uloga i sl. Ovakvi vidovi nastave nadopunjuju se individualnim konsultativnim radom nastavnik – student, asistent – student. Svim studentima PIM univerziteta obezbjeđena je profesionalna praksa u referentnim ustanovama.

KO IZVODI NASTAVU NA PIM UNIVERZITETU?

Nastavu realizuje tim nastavnika i saradnika kod kojih se prepliće teorijsko znanje i praktično iskustvo. Studenti su često u prilici da slušaju i predavanja gostujućih profesora sa drugih visokoškolskih ustanova, ali i predavanja uspješnih stručnjaka iz prakse.

Pored toga, studenti PIM univerziteta imaju priliku da u toku studija prisustvuju i predavanjima javnih ličnosti i predstavnika diplomatskog kora u BiH.

KAKO SE PRELAZI SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA NA PIM UNIVERZITET?

Sa svih domaćih i inostranih visokoškolskih ustanova moguće je preći na odgovarajući studijski program PIM univerziteta bez polaganja prijemnog ispita. Položeni ispiti na drugoj visokoškolskoj ustanovi se priznaju ukoliko odgovaraju izabranom studijskom programu.

ŠTA JE ALUMNI KLUB?

Alumni klub je asocijacija diplomiranih studenata PIM univerziteta, koji vrši okupljanje diplomiranih studenata, inicira  njihovo stručno usavršavanje i druge oblike saradnje.

MOGU LI NASTAVITI ŠKOLOVANJE NA DRUGOM UNIVERZITETU?

Mnogi studenti koji su završili prvi ili drugi ciklus akademskih studija na PIM univerzitetu svoje školovanje su nastavili na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu, gdje su sticali zvanje mastera ili doktora nauka. Par od tih institucija su: Irish National Framework of Qualifications (NFQ),  Univerzitet u Bratislavi, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.

DA LI JE DIPLOMA MEĐUNARODNO PRIZNATA?

U potvrdi međunarodnog priznanja diplome PIM univerziteta svjedoče studenti koji su završili drugi ili treći ciklus studija na nekoj od inostranih visokoškolskih ustanova ili brojna zaposlenja koja su ostvarili u inostranstvu.