PROFESOR CIKLUS PREDLOŽENE TEME
prof.dr Jasna Bogdanović PRVI CIKLUS RELACIJE IZMEĐU AUTORITARNOSTI U PORODICI I AGRESIVNOSTI KOD DJECE
OSPOSOBLJENOST NASTAVNIKA ZA OTKRIVANJE POREMEĆAJA U PONAŠANJU UČENIKA
PERCEPCIJA  UČENIKA O TRETMANU I POTRE4BI ZA PSIHOLOGOM
RELACIJE IZMEĐU NEUROTSKOG PERFEKCIONIZMA  I SPREMNOSTI NA RIZIK U POSLU
ASERTIVNOST DJECE U JEDNORODITELJSKIM PORODICAMA
doc.dr Snežana Samardžić PRVI CIKLUS Kognitivni razvoj dece sa mentalnom retardacijom
Poremećaji u ponašanju i emocijama kod dece sa lakom mentalnom retardacijom
Karakteristike porodične strukture kod dece sa mentalnom retardacijom
Ličnost deteta sa epilepsijom
Poremećaji autističkog spektra – sličnosti i razlike izmedju dečjeg autizma i Aspergerovog sindroma
Razvoj i karakteristike ličnosti autističnog deteta
Socijalni i emocionalni razvoj slepog deteta
Karakteristike razvoja govora kod dece sa različitom ometenošću
Deca sa posebnim potrebama i teškoće roditeljstva
Osobenosti porodične afektivne vezanosti dece sa telesnim oštećenjima
Komunikacija kroz istoriju
Komunikacija i konflikti
Govor i komunikacija
Veštine komunikacije
Transakcione igre u poslovnom svetu
Razvoj ličnog imidža
Interpersonalna komunikacija i njen značaj u relaciji psiholog-pacijent
Neverbalna komunikacija i kulturalne razlike
Specifičnosti komunikacije putem društvenih mreža
Sagorevanje zdravstvenog osoblja
doc.dr Miroslav Đurić PRVI I DRUGI CIKLUS Uticaj kondenzovanog iskustva riječi na reprodukciju materijala
Uticaj lične aktivnosti na pamćenje
Uticaj retroaktivne inhibicije na pamćenje
Uticaj svakodnevne okupljenosti porodice urbane sredine na  deidealizaciju roditelja adolescenata različitog uzrasta
Uticaj pola na bračnu usklađenost
Uticaj pola na bračni lokus kontrole
Uticaj kompleksnosti zadatka na percepciju vremena
Uticaj iskustva na percepciju
Uticaj socijalnog stave na percepciju
Uticaj pola na motivaciju za roditeljstvo
Motivacioni faktori za izbor profesionalnih zanimanja adolescenata različitog pola
Motivacioni faktori za izbor profesionalnih zanimanja adolescenata različitog uzrasta
Razvoj serijacije kod djece različitog uzrasta
Razvoj konzervacije kod djece različitog uzrasta
Razvoj klasifikacije kod djece različitog uzrasta
Razvoj prosocijalnog moralnog rasuđivanje
Uticaj pola na razvoj prosocijalnog ponašanja djece
Uticaj uzrasta na moralno rasuđivanje djece različitog uzrasta
Uticaj pola roditelja na privrženost djece
Moralni razvoj kod djece različitog pola
Moralni razvoj kod djece različitog uzrasta

Svi studenti imaju mogućnost da predlože sami temu završnog rada bilo kojem profesoru koji im je predavao neki od predmeta tokom studiranja. Predložene teme su orijentacione i podložne su modifikaciji.