KONKURS ZA ANGAŽOVANJE NASTAVNOG OSOBLJA U AKADEMSKOJ 2022/23.

Izbor i angažovanje nastavnog osoblja u akademskoj 2022/23. godini

U skladu sa Statutom Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Zakonom o visokom obrazovanju  Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 67/20) Univerzitet PIM raspisuje:

KONKURS

Za izbor i angažovanje nastavnog osoblja u akademskoj 2022/23. godini

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka raspisuje konkurs za izbor i angažovanje nastavnog osoblja sa sledećim zvanjima:

  1. Doktor pravnih nauka………………………………………………. 2 izvršioca;
  2. Doktor ekonomskih nauka…………………………………………… 2 izvršioca;
  3. Doktor psiholoških nauka ………………………………………….. 2 izvršioca;
  4. Doktor računarskih ili informacionih nauka……………………… 3 izvršioca;
  5. Doktor tehničkih ili mašinskih nauka……………………………… 2 izvršioca;

Pravo na prijavu imaju kadidati koji imaju zvanje doktora nauka iz oblasti za koju se vrši izbor u zvanje, uslove za izbor u nastavno zvanje definisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju RS („Službeni glasnik RS“, broj: 67/20) ili važeći izbor u nastavničko zvanje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju RS („Službeni glasnik RS“, broj: 67/20). 

Uz prijavu, kandidati su obavezni dostaviti biografiju, bibliografiju, dokaze o završenom I, II i III ciklusu obrazovanja, dokaz o nostrifikacij diplome/a o završenom studiju ukoliko studij nije završen na teritoriji BiH ili Srbije, kao i odluku o izboru u zvanje sa Izvještajem Komisije za izbor u zvanje ako kandidat posjeduje važeći izbor u zvanje.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objave na Oglasnoj tabli i službenoj web stranici Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Prijave slati na adresu:

„Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka“, Despota Stefana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava na konkurs za angažovanje nastavnog osoblјa“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Univerzitet ne vraća dostavljenu dokumentaciju kandidatima.

Prof. dr Dragan Đuranović, rektor Univerziteta

konkurs za angažovanje nastavnog osoblja 22-23