ODBRANA DIPLOMSKOG RADA, SRĐAN DREČ

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA “MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE TRŽIŠTA ŽIVOTNOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRPSKOJ”, SRĐAN DREČ

Stipendista Univerziteta PIM Srđan Dreč, student Ekonomskog fakulteta, odbranio je završni rad pod nazivom “Mogućnosti i perspektive tržišta životnog osiguranja u Republici Srpskoj” i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Odbrana diplomskog rada održana je 25. septembra 2023. godine u Odjeljenju Univerziteta PIM u Trebinju.

Komisiju za odbranu završnog rada činili su:
– prof. dr Radovan Spremo, predsjednik,
– doc. dr Dragan Popović, mentor,
– prof. dr Mladen Ivić, član.
– Zapisnik je vodila mr Nada Banović.

Čestitamo kolegi Srđanu i želimo mu mnogo uspjeha u profesiji.

Izvod iz sažetka diplomskog rada:

Osiguranje ima dugu istoriju razvoja, a osiguranje života jedan je od najstarijih oblika osiguranja. Danas se osiguranje života koristi za osiguranje od rizika smrti, odnosno osiguranje porodice u slučaju smrti osiguranika, osiguranje od nezgode ili invalidnosti, to jest osiguranje od privremene ili trajne nesposobnosti za rad, kao i štednja za budućnost. Osiguranje života ima više oblika i kao neobavezna vrsta osiguranja mora se boriti s brojnim preprekama kako bi zaživjelo na jednom području. Tržište osiguranja života u Republici Srpskoj još je nedovoljno razvijeno, a razlozi tome su brojni, od političkih, preko privrednih, do socijalnih, a i sama osiguravajuća društva moraju više poraditi na popularizaciji ove vrste osiguranja. U ovom diplomskom radu donosimo pregled ključnih pokazatelja tržišta osiguranja života u Republici Srpskoj i neke preporuke za njegov dalji razvoj i napredak.

Ključne riječi: osiguranjc, osiguranje života, renta, premija, štednja, polisa, ugovor

Summary:

Insurance has a long history of development, and life insurance is one of the oldest forms of insurance. Today, life insurance is used to insure against the risk of death, that is to insure the family in case of death of the insured, to insure against accident or disability, that is to insure against temporary or permanent incapacity for work, as well as to save for the future. Life insurance has several forms and as a voluntary type of insurance, it has to overcome many obstacles to thrive in one area. The life insurance market in the Republic of Srpska is still insufficiently developed, and the reasons for this are numerous, from political, economic, to social, and the insurance companies themselves have to work more on popularizing this type of insurance. In this thesis, we present an overview of the key indicators of the life insurance market in the Republic of Srpska and some recommendations for its further development and progress.

Keywords: insurance, life insurance, annuity, premium, savings, policy, contract