ODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA NA STUDIJSKOM PROGRAMU PSIHOLOGIJA

Naše koleginice Mersiha Mašović i Meliha Halilović, studentkinje studijskog programa Psihologija odbranile završne diplomske radove

NAŠA KOLEGINICA MERSIHA MAŠOVIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU „PSIHOLOŠKE TEORIJE I ŠKOLSKO UČENJE”

Mersiha Mašović, studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, studijski program Psihologija, odbranila je diplomski rad na temu „Psihološke teorije i školsko učenje” 7.3.2022. godine pod mentorstvom doc. dr Elvira Ibeljića.

Čestitamo na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku prvog ciklusa studija i stečenom zvanju diplomiranog psihologa.

SAŽETAK: Sve ono u ljudskom ponašanju što nije određeno nasleđem stečeno je učenjem. Bez učenja, čovek bi imao samo reflekse i fiziološke potrebe, a i ne bi znao kako i koje predmete da odabere da bi zadovoljio fiziološke potrebe. Sa svrhom identifikovanja faktora koji utiču na uspešnost učenja, a time i razumevanja procesa učenja, razvijene su brojne teorije. Na osnovu teorija i istraživanja o tome kako čovek uči i kako individualne razlike utiču na učenje, možemo da zaključimo kako bi najbolje trebalo raditi sa snagama svake pojedine osobe i kako obezbediti obrazovanje koje je svim ljudima potrebno da bi se razvijali i učili do svog maksimuma. Teorije učenja, kao i iskustvo prethodnog obrazovanja, proizvode vladajući diskurs iz koga reaguju kako edukatori, tako i sami učesnici, zauzimajući uloge koje su im unapred propisane i definisane. U ovom radu sam pokušala da objasnim ovaj zanimljiv i aktuelan pojam, u čemu se nadam da sam donekle uspela.

Ključne reči: učenje, psihologija, teorije, transformatorsko učenje, kognitivna teorija, metakognitivno znanje.

ABSTRACT: Everything in human behavior that is not determined by heritage is acquired through learning. Without learning, a person would have only reflexes and physiological needs, and he would not know how and which subjects to choose in order to satisfy physiological needs. Numerous theories have been developed for the purpose of identifying factors that affect learning success, and thus understanding the learning process. Based on theories and research on how man learns and how individual differences affect learning, we can conclude that it is best to work with the strengths of each individual and how to provide the education that all people need to develop and learn to their maximum.  Learning theories, as well as the experience of previous education, produce a dominant discourse from which both educators and participants themselves react, taking on roles that are pre-prescribed and defined. In this paper, I have tried to explain this interesting and current concept, in which I hope I have succeeded to some extent.

Key words: learning, psychology, theories, transformer learning, cognitive theory, metacognitive knowledge.

Mersiha Mašović, odbrana diplomskog rada, 2022

KOLEGINICA MELIHA HALILOVIĆ ODBRANILA DIPLOMSKI RAD NA TEMU  „PROCES I FUNKCIJA KOJIMA SE BAVI KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA“

Meliha Halilović, studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, studijski program Psihologija, odbranila je diplomski rad na temu „Proces i funkcija kojima se bavi kognitivna psihologija” dana 7.3.2022. godine pod mentorstvom doc. dr Elvira Ibeljića.

Čestitamo na uspješno odbranjenom diplomskom radu, završetku prvog ciklusa studija i stečenom zvanju diplomiranog psihologa.

SAŽETAK: Kognitivna psihologija kao nauka bavi se proučavanjem kako ljudi dobijaju određene informacije o samom svetu kojem su okruženi i kako same te informacije čuvaju u memoriji, ali i pretvaraju u znanje i to znanje upravo utiče na ljudsku pažnju, ali i na ponašanje. Kognitivna psihologija pokriva i bavi se širokim dijapazonom psiholoških procesa, od senzacije do percepcije, do učenja, pažnje, pamćenja, mašte, jezika, emocija, prepozavanje obrazaca, mišljenja, ali i razvojnih procesa. Ujedno kognitivna psihologija pokriva sve tipove oblasti ponašanja. Procesi i funkcije kojima se bavi kognitivna psihologija su jako važni za razumevanje same ljudske psihe i procesa koji su neophodni i koji se odigravaju u ljudskom mozgu. Upravo ovaj rad je fokusiran na predstavljanje same kognitivne psihologije, ali i procesa i funkcije kojima se bavi kognitivna psihologija.

Ključne reči: kognitivna psihologija, procesi, funkcije.

ABSTRACT: Cognitive psychology as a science deals with the study of how people get certain information about the world around them and how they store that information in memory, but also turn it into knowledge and that knowledge affects human attention and behavior. Cognitive psychology covers and deals with a wide range of psychological processes, from sensation to perception, to learning, attention, memory, imagination, language, emotions, pattern recognition, thinking, but also developmental processes. At the same time, cognitive psychology covers all types of behaviors. The processes and functions that cognitive psychology deals with are very important for understanding the human psyche itself and the processes that are necessary and that take place in the human brain. This paper is focused on the presentation of cognitive psychology itself, but also the processes and functions that cognitive psychology deals with.

Key words: cognitive psychology, processes, functions.
Meliha Halilović, odbrana diplomskog 2022