POZIV STUDENTIMA UNIVERZITETA PIM ZA UČEŠĆE U STRUČNOJ OBUCI NA TEMU „KAKO NAPRAVITI BIZNIS PLAN?”

Sa ciljem dodatnog stručnog usavršavanja svojih studenata, Ekonomski fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci organizuje za sve studente Univerziteta stručnu obuku na temu „Kako napraviti biznis plan?“.

Cilj obuke je da polaznici, u interakciji sa kreativnim i zanimljivim pristupima  stručnih edukatora sa višegodišnjim praktičnim i teorijskim iskustvom, razumiju i upoznaju dodatne vještine i tehnike izrade biznis plana.

Poslovni plan je potreban kako biste dobili uvid u potencijal vaših ideja, kao i efikasno utvrđivanje ostvarivosti ideja. To je plan kojim vaš biznis treba da ide da biste ostvarili cilj.

U kojim situacijama je potreban biznis plan?

 • Pokretanje određenog biznisa;
 • Širenje poslovnih aktivnosti;
 • Uvođenje novih proizvoda/usluga;
 • Obezbjeđivanje finansijskih sredstava;
 • Pronalaženje potencijalnih partnera /investitora;
 • Donošenje kvalitetnih menadžment odluka;
 • Kontrola poslovanja.

Obuka se realizuje 21. maja 2021.  (cjelodnevna obuka) od 10.00 do 16.30 časova na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci.

Zainteresovani kandidati svoje prijave mogu dostaviti putem e-maila na adresu: dijana.mitrovic@univerzitetpim.com.

Prijava treba da sadrži podatke o studentu, broj indexa i broj mobilnog telefona. Prijave se dostavljaju najkasnije do 18. maja 2021. godine.

Obuka je besplatna sa sve studente Univerziteta PIM.

Po završetku obuke polaznici dobijaju sertifikat o učešću na obuci.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom obuke mogu se dobiti od Dijane Mitrović, kontaktom na broj telefona 051/378-300.

PROGRAM EDUKACIJE

(21.05.2021. godine)

9:30-10:00      REGISTRACIJA UČESNIKA

10:00 – 11:30 PREDAVANJE     (prof. Nikola Vojvodić)

OSNOVE BIZNIS PLANA

 • DESKRIPTIVNI DIO BIZNIS PLANA
 • SAŽETAK
 • OPIS PROIZVODA ILI USLUGE
 • FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE
 • KORISNOST ZA KRAJNJEG KORISNIKA
 • AKTUELNO STANJE – STEPEN RAZVOJA
 • OPIS TRŽIŠTA
 • TRŽIŠNI POTENCIJAL
 • TRŽIŠNE SILE I TRENDOVI
 • TRŽIŠTE PRODAJE
 • TRŽIŠTE NABAVKE

11:30-11:40     PAUZA

11:40-13:10     PREDAVANJE   (prof. Nikola Vojvodić)

 • TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI OPIS I ANALIZA LOKACIJE
 • TEHNIČKI ELEMENTI
 • TEHNOLOŠKI ELEMENTI
 • ELEMENTI ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA
 • RAZDOBLJE IZVOĐENJA
 • ANALIZA LOKACIJE
 • MARKETINŠKI PLAN
 • PROIZVOD ILI USLUGA
 • CIJENA
 • PLAN DISTRIBUCIJE
 • PLAN PROMOCIJE
 • PLAN VOĐENJA POSLOVNE DIJELATNOSTI
 • VIZIJA
 • MISIJA
 • ORGANIZACIJA POSLOVANJA

13:10-13:20        PAUZA

13:20 – 14:50  PREDAVANJE  (prof. Dijana Kremenović)

 • EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA
 • ULAZNI PARAMETRI
  • PROJEKCIJA KORISNIKA
  • PROJEKCIJA FIZIČKOG OBIMA USLUGA
  • PROJEKCIJA TARIFA
  • PROJEKCIJA PRIHODA
  • PROJEKCIJA OPEX-A
  • PROJEKCIJA CAPEX-A
  • PROJEKCIJA BILANSA USPJEHA (ARPU, EBITDA, EBIT…)
  • PROJEKCIJA BILANSA STANJA (OSNOVNA SREDSTVA, OBRTNA SEDSTVA, IZVORI FINANSIRANJA…)
  • PROJEKCIJA NOVČANIH TOKOVA
  • OCJENA UČINKOVITOSTI
  • FAKTORI RIZIKA
 • GREŠKE PRI IZRADI BIZNIS PLANA
 • MJERE ZAŠTITE PRI IZRADI BIZNIS PLANA

14:50- 15:00      PAUZA

15:00-16:30     PREDAVANJE   (prof. Dijana Kremenović)

 • STUDIJA SLUČAJA (CASE STUDY)

16:30                DODJELA CERTIFIKATA