Stručna obuka na temu „Kancelarijsko poslovanje“ za studente u Trebinju

INFORMACIJA ZA STUDENTE U TREBINJU

Sa ciljem dodatnog stručnog usavršavanja svojih studenata, Ekonomski fakultet Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka organizuje za studente Odjeljenja Univerziteta u Trebinju stručnu obuku na temu „Kancelarijsko poslovanje“.

Ovakav oblik stručnog obrazovanja je sve više cijenjen i tražen u savremenom poslovnom okruženju, te postaje presudan faktor za postizanje uspjeha i sticanja konkurentske prednosti na tržištu rada.

Obuka će se realizovati 25. i 26. februara 2021. godine

1. dan 25.02.

15.00 – 18.30 časova

2. dan 26.02.

10.00 – 13.30 časova

PROGRAM OBUKE

UVOD

 • Definicija i pojam kancelarijskog poslovanja;
 • Osnovni pojmovi u kancelarijskom poslovanju – akt, predmet, dosije, fascikla, arhivska građa….
 • Korišćenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju – aparat za kopiranje, prijem i slanje faksova, prijem i slanje e –mail pošte….
 • Kancelarijska oprema,odgovornost za nabavku kancelarijske opreme i ostalih sredstava koji se troše na dnevnoj osnovi i periodično;

ORGANIZACIJA RADA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

 • Pravilno organizovanje radnog vremena i prostora u kancelarijskom poslovanju (time managament);
 • Značaj planiranja u organizaciji rada
 • Prijem stranki.

POSLOVNA DOKUMENTACIJA

 • Vrste poslovnih knjiga u kancelarijskom poslovanju;
 • Primanje i čuvanje pošte u kancelarijskom poslovanju;
 • Zavođenje akata- predmeta;
 • Arhiviranje akata i čuvanje arhivske građe;
 • Dostavljanje akata;
 • Otpremanje pošte;
 • Forme tekstova, poslovnih pisama, dopisa;
 • Praktično popunjavanje određenih obrazaca poslovne dokumentacije –
 • Ugovori sa kupcima, korisnicima usluga, zaposlenima.

OSNOVE KNJIŽENJA I KONTROLA POSLOVNE DOKUMENTACIJE

 • Priprema dokumentacije za knjiženje i saradnja sa knjigovođama;
 • Evidencija o dospjelim obavezama plaćanja troškova infrastrukture: grijanje, voda, struja, telefon, zakupnine;
 • Priprema i ispostavljanje kupcima ili korisnicima usluga predračuna, faktture na osnovu njihovih narudžbi;
 • Vođenje knjige ulaznih faktura, knjige izlaznih faktura,  protokola, matične knjige..

PEČAT U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

 • Važnost pečata , žigova i štambilja;
 • Način čuvanja pečata;
 • Korištenje pečata i ovjeravanje;
 • Odgovornost vezana za čuvanje i korišćenje pečata;

Obuka je besplatna sa sve studente Univerziteta PIM.

Po završetku obuke polaznici dobijaju Certifikat o učešću na obuci.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom obuke mogu se dobiti od Nataše Tofil, kontaktom na broj telefona 051/378-300.