ODBRANE DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA NA UNIVERZITETU PIM – MAJ, JUN 2022.

Tokom maja i juna mjeseca 2022. godine na Univerzitetu PIM u Banjoj Luci, završni diplomski ili master rad odbranili su sljedeći studenti:

 • BRANKO ANĐIĆ sa Filozofskog fakulteta odbranio završni master rad pod nazivom „Negativni aspekti nastavničkog zanimanja: uticaj inkluzije na sindrom izgaranja na radu“ 16.05.2022. godine pred Komisijom u sastavu:
  • doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik,
  • doc. dr Elvir Ibeljić, član i mentor,
  • doc. dr Gordana Dukić, član,
  • Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Osnovni cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi veza između stavova o inkluziji, osobina ličnosti i izgaranja na radu, što doprinosi razvijenju šire slike profesionalnog izgaranja nastavnika. Učestvovalo je 600 prosvjetnih radnika zaposlenih u osnovnim školama na području grada Prijedora (506 ili 84,3% žena i 94 ili 15,70% muškaraca).

Primijenjeni instrumenti su revidirana verzija upitnika stavova o inkluziji — SINKL 2.0, Kopenhagen inventar izgaranja (CBI), Skala sindroma izgaranja kod nastavnika (TBS), Inventar velikih pet (BFI) i upitnik socio-demografskih varijabli kojim je ispitan pol, dužina radnog staža i broj djece sa disabilitetima sa kojima radi nastavnik.

Dobijeni rezultati pokazuju da su osobine ličnosti i stavovi o inkluziji značajni prediktori nastavničkog izgaranja te da objašnjavanju između 19% i 23% varijanse u zavisnosti od kriterijuma, tj. mjere profesionalnog izgaranja. Značajni prediktori nastavničkog izgaranja su: Neuroticizam, Prijatnost i Ekstraverzija, a značajni stavovi su: Problemi u inkluzivnoj nastavi, Parcijalna inkluzija (Mejnstriming) i Stručna podrška.

Nastavnice u prosjeku doživljavaju više problema u inkluzivnoj nastavi, sklonije su parcijalnoj inkluziji, a nastavnici imaju više stručne podrške. Što nastavnik ima više radnog staža, to je u većem riziku profesionalnog izgaranja.

Na kraju, nastavnici koji rade sa djecom sa disabilitetima u razredu su skloniji profesionalnom izgaranju u poređenju sa nastavnicima koji nemaju djecu sa disabilitetima u svojim razredima.

Ključne riječi: Stavovi o inkluziji, profesionalno izgaranje, osobine ličnosti, nastavnici, djeca sa disabilitetom

SUMMARY: The main goal of this research was to determine the relation between attitudes towards inclusion personality traits and burnout at work, which contributes to the development of a broader picture of professional burnout of teachers. 600 educators employed in primary schools in the city of Prijedor participated (506 or 84.3% of women and 94 or 15.70% of men).

The instruments used are a revised version of the Inclusion Attitudes Questionnaire – SINKL 2.0, the Copenhagen Burnout Inventory (CBI), the Teacher Burnout Syndrome Scale (TBS), the Big Five Inventory (BFI), and a socio-demographic questionnaire examining gender, length of service, and the number of children with disabilities with whom the teacher works.

The obtained results show that personality traits and attitudes about inclusion are important predictors of teacher burnout, that explaining between 19% and 23% of the variance, depending on the criteria, ie. professional combustion measures. Significant predictors of teacher burnout are Neuroticism, Agreeableness, and Extraversion, and in terms of attitudes about inclusion, Problems in Inclusive Teaching, Partial Inclusion (Mainstreaming), and Professional Support.

Female teachers, on the average, experience more problems in inclusive teaching, are more inclined to partial inclusion, and male teachers have more professional support. The more length of service teachers have, the greater the risk of professional burnout.

Finally, teachers who work with children with disabilities in the classroom are more prone to professional burnout compared to teachers who do not have children with disabilities in their classrooms.

Keywords: Attitudes towards inclusion, professional burnout, personality traits, teachers, children with disabilities
Branko Anđić odbrana master rada

 • DŽENITA DŽAMOVIĆ sa Filozofskog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Podsticanje prosocijalnog ponašanja u cilju smanjenja vršnjačkog nasilja mladih“ 30.05.2022. godine pred Komisijom u sljedećem sastavu:
  • doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik,
  • doc. dr Elvir Ibeljić, mentor,
  • doc. dr Gordana Dukić, član,
  • Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Očigledno je da odnosi sa vršnjacima igraju centralnu ulogu u životu dece, ulogu koja može da pruži pozitivne ili negativne uticaje na socijalni i emocionalni razvoj dece. Iako su istraivači svesni i pozitivnih i negativnih aspekata odnosa među vršnjacima, većina istraživanja se i dalje fokusira na negativne uticaje i njegove neprilagođene efekte na razvoj deteta (npr. viktimizacija).

Iako je važno razumeti potencijalno negativne uticaje odnosa sa vršnjacima i njihov uticaj na razvoj dece, razumevanje ponašanja deteta koje može da se zaštiti od ovih negativnih efekata potencijalno je jednako istaknuto i važno.

Vršnjačko nasilje postaje danas, više nego ikada veći problem savremenog društva. Vršnjačko nasilje uzima nove oblike, prateći sam tehniči i tehnološki razvoj, te ga je nekada teško uočiti, primetiti i otkriti. Upravo je danas vršnjačko nasilje često ispitivano u svetlu negativnih posledica koje ona može izazvati u razvojnom procesu deteta.

Vršnjačka viktimizacija, odnosno vršnjačko nasilje definisano kao opetovane negativne akcije usmerene na dete od strane njegovih vršnjaka te je kao takva povezana sa porastom problema kratkoročnog i dugoročnog prilagođavanja ali i brojnih psiholoških i psihičkih problema žrtve u vidu anksioznosti, depresije, strahova.

Preciznije, vršnjačka viktimizacija povezana je sa povećanim internalizacijskim problemima poput depresije, anksioznosti i usamljenosti, zajedno sa eksternalizujućim problemima poput agresije.

Istraživači u polju vršnjačkog nasilja ukazali su da je od internalizirajućih simptoma viđenih kod viktimizirane dece, usamljenost najkonzistentniji korelacioni aspekt viktimizacije.

Ključne reči: vršnjako nasilje, viktimizacija, prosocijalno ponašanje.

SUMMARY: It is obvious that relationships with peers play a central role in children’s lives, a role that can have positive or negative effects on children’s social and emotional development. Although researchers are aware of both the positive and negative aspects of peer relationships, most research continues to focus on negative influences and its maladaptive effects on child development (e.g., victimization).

While it is important to understand the potentially negative impacts of peer relationships and their impact on children’s development. understanding a child’s behavior in which one can protect oneself from these negative effects is potentially equally prominent and important.

Peer violence is becoming. more and more a problem of modern society today than ever before. Peer violence takes new forms, following technical and technological development itself, and is sometimes difficult to spot. notice and detect. Today, peer violence is often examined in the light of the negative consequences it can cause in a child’s developmental process.

Peer victimization, ie peer violence, is defined as repeated negative actions directed at a child by his peers and as such is associated with an increase in short-term and long-term adjustment problems, but also numerous psychological and psychological problems of the victim in the form of anxiety, depression, fears.

More specifically, peer victimization is associated with increased internalization problems such as depression, anxiety and loneliness, along with externalizing problems such as aggression.

Researchers in the field of peer violence pointed out that of the internalizing symptoms seen in victimized children, loneliness is the most consistent correlation aspect of victimization.

Key words: peer violence, victimization, prosocial behavior.
Dženita Džamović diplomski rad

 • SABINA SADOVIĆ sa Filozofskog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Eksperimentalne tehnike koje se koriste u ispitivanju kognitivnih procesa“ 30.05.2022. godine pred Komisijom u sljedećem sastavu:
  • doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik,
  • doc. dr Elvir Ibeljić, mentor,
  • doc. dr Gordana Dukić, član,
  • Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Kognitivna psihologija (potiče od latinske reči cognitio što bi u prevodu značilo spoznaja ili prepoznavanje) predstavlja jedan novi strukturno i funkcionalno utemeljen pristup u psihologiji. Termin kognicija opisuje mentalne procese osobe kao što su pažnja, percepcija, razmišljanje, pamćenje, razumevanje i rešavanje problema. Centralna pretpostavka kognitivne psihologije je da na ljude mogu uticati nove informacije, odnosno ove, nove informacije se percipiraju, obrađuju i vrednuju.

Upravo kognitivna prishologija je napredovala kroz i sam razvoj čovečanstva i tehnologije, te je razvoj računara i tehnologije imalo uticaj na kognitvnu psihologiju. Kognitivni procesi su važan faktor ispitivanja u kognitivnoj psihologiji. Sa stanovišta ispitivanja ovih procesa eksperimentalne tehnike nekada igraju značajnu ulogu u njihovom ispitivanju i vredovanju.

Ključne reči: kognicija, kognitivna psihologija, kognitivni procesi, ispitivanje kognitivnih procesa.

SUMMARY: Cognitive psychology (derived from the Latin word cognitio which in translation would mean cognition or recognition) represents a new structurally and functionally based approach in psychology. The term cognition describes a person’s mental processes such as attention, perception, thinking, memory, understanding and problem solving. The central assumption of cognitive psychology is that new information can influence people, that is, new information is perceived, processed and evaluated.

It is cognitive psychology that has progressed through the very development of humanity and technology, and the development of computers and technology has had an impact on cognitive psychology. Cognitive processes are an important research factor in cognitive psychology. From the point of view of testing these processes, experimental techniques sometimes play a significant role in their testing and evaluation.

Key words: cognition, cognitive psychology, cognitive processes, examination of cognitive processe
Sabina Sadović - diplomski rad

 • SAVICA SARIĆ sa Pravnog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Vidovdanski ustav i njegove karakteristike“ 24.05.2022. godine pred Komisijom u sljedećem sastavu:
  • doc. dr Jelena Latinović, predsjednik,
  • prof. dr Predrag Raosavljević, mentor,
  • doc. dr Mladen Dostanić, član,
  • Gordana Marković, zapisničar.

Sažetak: Diplomski rad na temu „Vidovdanski ustav i njegove karakteristike“ autorke Savice Sarić ima za cilj analiziranje ustavnih odredaba prvog ustava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ustav je bitan zbog toga što je prvi doneti ustav u novoformiranoj, zajedničkoj državi južnoslovenskih naroda, ali i zbog diskutabilnog legitimiteta koji je uživao.

Vreme nakon Prvog svetskog rata bilo je veoma teško, što se odrazilo i na posleratne godine u kojima je donet navedeni ustav. Zbog toga je autorka u odeljcima pre samog analiziranja odredbi predstavila državnu i političku situaciju koja je vladala po završetku rata i uoči donošenja Vidovdanskog ustava. Takođe, autorka se osvrnula i na period koji je usledio nakon ukidanja Vidovdanskog ustava od strane tadašnjeg kralja Aleksandra Karađorđevića.

Ključne reči: ustav, kralj, država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.

Summary: The graduate thesis on the topic “Vidovdan Constitution and its characteristics” by Savica Sarić aims to analyze the constitutional provisions of the first constitution of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. This constitution is important because it was the first constitution adopted in the newly formed, common state of the South Slavic peoples, but also because of the questionable legitimacy it enjoyed.

The time after the First World War was very difficult, which was reflected in the post-war years in which Vidovdan constitution was adopted. Therefore, in the sections before analyzing the provisions, the author presented the state and political situation that prevailed after the end of the war and before the adoption of the Vidovdan Constitution. Also, the author referred to the period that followed the abolition of the Vidovdan Constitution by the then King Aleksandar Karadjordjevic.

Key words: constitution, king, state, Kingdom of Serbs, Croats and Slovens.
Sarić Savica - diplomski rad

 • SVETLANA SIMIĆ sa Tehničkog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Biorazgradivi polimerni materijali, struktura, svojstva i primena“ 16.05.2022. godine pred Komisijom u sljedećem sastavu:
  • prof. dr Veljko Vuković, predsjednik,
  • doc. dr Dejan Kojić, mentor,
  • prof. dr Novak Damjanović, član,
  • Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Biorazgradivi polimerni materijali su svuda oko nas već decenijama, a njihova intenzivnija komercijalna upotreba počinje 2000-tih godina. Primena biorazgradivih polimera je velika, koriste se za pakovanje hrane, proizvodnju kesa, u medicinske i u mnoge druge tržišne svrhe. U razvijenim zemljama zapada, primenjuju se zakoni radi smanjenja količine ambalaže koja završava na deponijama. Ostvaruju se povoljni uslovi za razvoj tržišta biorazgradivih polimernih materijala.

U poslednje vreme, došlo je do porasta potražnje biorazgradivih polimera zbog pada razlike u cenama biorazgradivih polimera i polimera proizvedenih na bazi petrohemije. Porast cena sirove nafte kao osnovne sirovine za proizvodnju polimernih materijala dovodi do povećanja cene polimera na bazi petrohemije, dok istovremeno zbog poboljšanja tehnologije proizvodnje biorazgradivih polimernih materijala, sve šireg i boljeg izvora materijala, kao i većeg obima proizvodnje dolazi do pada cena biorazgradivih polimera.

Cilj ovog rada je da se ukaže na potrebu primene biorazgradivih polimernih materijala, prikaže njihova strukutra, njihova svojstva i područje primene.

Ključne reči: polimeri, biorazgradivi polimeri, struktura, svojstva, primena.

ABSTRACT: Biodegradable polymeric materials have been all around us for decades, and their more intensive commercial use began in the 2000s. The use of biodegradable polymers is great, they are used for food packaging, bag production, for medical and many other market purposes. In developed western countries, laws are being applied to reduce the amount of packaging that ends up in landfills. Favorable conditions are being created for the development of the market of biodegradable polymeric materials.

Recently, there has been an increase in demand for biodegradable polymers due to the decline in the difference in prices of biodegradable polymers and polymers produced on the basis of petrochemistry. The increase in the price of crude oil as the basic raw material for the production of polymeric materials leads to an increase in the price of polymers based on petrochemistry, while at the same time due to improved technology of production of biodegradable polymeric materials, wider and better source of materials.

The aim of this paper is to point out the need for the use of biodegradable polymeric materials, to show their structure, their properties and area of ​​application.

Keywords: polymers, biodegradable polymers, structure, properties, application.
Svetlana Simić - diplomski rad

 • MILOŠ STAMENKOVIĆ sa Ekonomskog fakulteta odbranio završni diplomski rad pod nazivom „Akcionarsko društvo u Srbiji“ 24.05.2022. godine pred Komisijom u sljedećem sastavu:
  • prof. dr Željko Grublješić, predsjednik,
  • prof. dr Mladen Ivić, mentor,
  • prof. dr Nikola Vojvodić, član,
  • Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Diplomski rad na temu Akcionarska društva u Srbiji sa teorijskog apekta bavi se pregledom svih značajnih pojmova akcionarskog društva, dok sa praktičnog aspekta posmatra jedno od akcionarskih društva u Srbiji – Nis a.d. Prilikom istraživanja ove oblasti korišćen su sledeći metodi: istorijski, deskriptivna analiza, metod apstrakcije.

Istorijski metod prožima se kroz sve istorijske činjenice u ovom diplomskom radu, počevši od samog nastaka prvih akcionarskih društava, kroz pregled zakonskih regulativa a.d. kroz godine, te kroz praktičan primer odabranog NIS a.d. Deskriptivnom analizom težilo se ka pojašnjenju određenih pojmova kao što je razvoj a.d.-a, organi a.d.-a, akcija i osnovni kapital itd.

Metod apstrakcije primenjen je u težnji da se kroz rad da pristup od opšteg ka pojedinačnom, što se proižima kroz teorijski deo ka praktičnom primeru.

Svrha predmetnog diplomskog rada ogleda se u suštinskom pojašnjenju pojma akcionarsko društvo, njegove organe i pravnu formu koja se primenjuje na teritoriji naše zemlje. Cilj istraživanja ove oblasti jeste da se sagledaju glavne karakteristike akcionarskog društva, uz pregled privrednog društva Nis a.d. kako bi se teorijska postavka upotpunila praktičnim primerom. Najvažnije u ovom radu jeste posmatranje same pravne forme a.d.-a, od samog osnivanja pa do prava i obaveza akcionara, zatim, organi a.d.-a kao što su skuština akcionara, upravni i izvršni odbor i direktor, kao i vrste akcija koje mogu biti zatupljene kod ovakvog oblika kompanija.

Ključne reči: akcionarsko društvo, akcija, pravna forma, organi akcionarskog društva

SUMMARY: Thesis on the topic of joint stock companies in Serbia from a theoretical point of view deals with an overview of all important concepts of a joint stock company, while from a practical point of view observes one of the joint stock companies in Serbia – Nis a.d. The following methods were used in the research of this field: historical, descriptive analysis, abstraction method.

The historical method permeates through all the historical facts in this thesis, starting from the very beginning of the first joint stock companies, through a review of legal regulations a.d. through the years, and through a practical example of the selected NIS a.d. Descriptive analysis sought to clarify certain concepts such as the development of the JSC, the bodies of the JSC, shares and share capital, etc.

The method of abstraction was applied in an effort to give an approach from the general to the individual through the work, which extends through the theoretical part to the practical example. The purpose of the subject diploma thesis is reflected in the essential clarification of the concept of joint stock company, its bodies and the legal form that is applied on the territory of our country.

The aim of the research in this area is to consider the main characteristics of a joint stock company, with an overview of the company Nis a.d. in order to complete the theoretical setting with a practical example. The most important thing in this paper is to observe the legal form of the company, from the very beginning to the rights and obligations of shareholders, then the bodies of the company such as the shareholders’ assembly, board and executive board and director, as well as the types of actions can be blunted by this form of company.

Key words: joint stock company, action, legal form, bodies of a joint stock company
Miloš Stamenković - odbrana diplomskog rada

 • ANJA SUZIĆ sa Filozofskog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Odnosi osobina ličnosti, pola i emocionalnog jedenja“ 23.05.2022. godine pred Komisijom u sljedećem sastavu:
  • doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik,
  • doc. dr Elvir Ibeljić, mentor,
  • doc. dr Gordana Dukić, član,
  • Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Problem istraživanja bio je utvrđivanje odnosa osobina ličnosti i pola sa emocionalnim jedenjem sa eventualnom svrhom utvrđivanja i prediktivnih vrijednosti nekih od navedenih varijabli za skorove emocionalnog jedenja. Uzorak je obuhvatao 130 ispitanika (76,2% žena) sa prostora BiH. Za potrebe ovog istraživanja korišteni su TFEQ-R21, APS-R96 i BFI-44. Rezultati istraživanja nisu pokazali nikakvu statistički značajnu razliku među polovima kada su u pitanju skorovi emocionalnog jedenja. Zbog toga se može zaključiti da je za ovakvo istraživanje potreban veći reprezentativan uzorak, ali i strogo statističko kontrolisanje BMI varijable koja može itekako mijenjati polne razlike.

Ključne riječi: emocionalno jedenje, prejedanje, osobine ličnosti, polne razlike, BMI

SUMMARY: The problem of the research was to determine the relationships between personality traits and gender with emotional eating with the eventual purpose of determining the predictive values ​​of some of the mentioned variables for emotional eating scores. The sample included 130 respondents (76.2% women) from Bosnia and Herzegovina. TFEQ-R21, APS-R96 and BFI-44 were used for this research. The results of the research did not show any statistically significant difference between the sexes when it comes to emotional eating scores. Therefore, it can be concluded that such a study requires a larger representative sample, but also strict statistical control of the BMI variable, which can change gender differences.

Key words: emotional eating, overeating, personality traits, gender differences, BMI
Anja Suzić - diplomski rad

 • NATAŠA UROŠEVIĆ sa Filozofskog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Asertivno komuniciranje“ 21.05.2022. godine pred Komisijom u sljedećem sastavu:
  • doc. dr Mitra Mirković Hajdukov, predsjednik,
  • prof. dr Nermin Mulaosmanović, mentor,
  • prof. dr Dragana Milojković Čović, član,
  • Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Asertivno komuniciranje predstavlja jedan od relativno novijih trendova u psihologiji koji je vremenom sve više dobijao na značaju. Paralelno kako je dolazilo do evolucije različitih psiholoških pojava i problema poput depresije, anksioznosti, pitanje asertivnosti dobija sve više na značaju. Upravo različiti stilovi komuniciranja pojedinca opredeljuju njihov socijlani status, kvalitet života, utiču na njihove lične percepcije, ali percepcije od strane drugih. Takođe, pogrešni stilovi komunikacije mogu biti uzročnik brojnih psihofizičkih bolesti, poput: anksioznosti, usamljenosti, demotivisanosti, visokog krvnog pritiska, dijabetesa i slično.

Shodno tome, asertivnost pomaže pojedincima ali i okolini da putem odabira asertivnog načina komuniciranja minimiziraju posledice koje agresivni i pasivni stilovi komuniciranja reflektuju kako na pojedinca tako i na društvo u kom on egzistira. Konačno, asertivnom komunikacijom se stvaraju uslovi za maksimizaciju želja, ciljeva i realizaciju potreba pojedinaca, sticanje samopoštovanja i po toj osnovi poštovanja od strane drugih.

Ključne reči: asertivnost, komunikacija, psihologija

SUMMARY: Assertive communication is one of the relatively recent trends in psychology that has become increasingly important over time. In parallel with the evolution of various psychological phenomena and problems such as depression and anxiety, the issue of assertiveness has become increasingly important. It is the different styles of communication of an individual that determine their social status, quality of life, influence their personal perceptions, but perceptions by others. Also, wrong communication styles can be the cause of many psychophysical diseases, such as: anxiety, loneliness, demotivation, high blood pressure, diabetes and the like.

Accordingly, assertiveness helps individuals and the environment to minimize the consequences that aggressive and passive communication styles reflect on both the individual and the society in which he exists, by choosing an assertive way of communicating. Finally, assertive communication creates conditions for maximizing the desires, goals and realization of the needs of individuals, gaining self-esteem and on that basis respect from others.

Key words: assertiveness, communication, psychology
Nataša Urošević - diplomski rad

 • MILOŠ BLAGOJEVIĆ sa Ekonomskog fakulteta odbranio završni diplomski rad pod nazivom „Aktivnosti Međunarodnog monetarnog fonda sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ 06.06.2022. godine pred Komisijom u sljedećem sastavu:
  • prof. dr Mladen Ivić, predsjednik,
  • prof. dr Ilija Džombić, mentor,
  • prof. dr Nikola Vojvodić, član,
  • Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Tema ovog rada su aktivnosti Međunarodnog monetarnog fonda. Rad se sastoji od nekoliko cijelina u kojima su objašnjeni osnovni pojmovi, struktura te način djelovanja MMF-a. MMF je organizacija ko ja je usmjerena ka po moći svojim zemlja ma članicama, ali takođe i prema riješavanju globalne krize i problema svjetske monetarne politike. U ovom radu prikaz je i odnos MMF-a prema BIH.

Ključne riječi: MMF, uloga MMF-a, inflacija, nezaposlenost.

SUMMARY: The topic of this thesis is the role of the International Monetary Fund. The paper consists of several units which explain thebasic terms, structure of the IMF and their working methods. The IMF is an organization that is geared towards helping its member countries, but also solving the global financial crisis and monetary policy problems in the world. This paper presents the relationship of the IMF to BiH.

Keywords: IMF, Role o f the IMF,Inflation, Unemployment.
Miloš Blagojević - diplomski rad

 • KRISTIJAN ĆURIĆ sa Fakulteta računarskih nauka odbranio završni diplomski rad pod nazivom „Informacioni sistem za podršku nacionalnom programu vakcinacije/imunizacije“ 01.06.2022. godine pred Komisijom u sljedećem sastavu:
  • prof. dr Branko Latinović, predsjednik,
  • prof. dr Saša Salapura, mentor,
  • doc. dr Dejan Kojić, član,
  • Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Katastrofalna pandemija COVID-19 još početkom 2020. godine iznenadila je cijeli svijet i otkrila mnoge nedostatke i propuste u upravljačkim infrastrukturama, kako državnim tako i onim iz medicinske oblasti. Za probleme viralnih infekcija, poput ove, gdje su životi u pitanju, svaki alat koji može pridonijeti ubrzanju i efikasnijem rješavanju problema organizacije, distribucije vakcina te olakšanja njihove pristupačnosti građanima, važan je korak naprijed, ka uspješnijem odgovoru na virus i bržoj prevenciji njegovog širenja. U radu je obrađen razvoj elektronske usluge koja, koristeći internet i moderne tehnologije, pruža olakšicu i rješenje za spomenute probleme.

Ključne riječi: pandemija, zdravstveni informacioni sistem, vakcinacija, InertiaJS, MYSQL, Laravel, ORM model.

SUMMARY: The catastrophic pandemic of COVID-19, by the start of 2020, had already caught the whole world unprepared, revealing many flaws and holes in the managemental infrastructures, whether they be strictly medicinal or on a government-wide level. For viral infection problems, such as this one, where lives are at stake, every tool that can contribute to a quicker and more efficient solution to the problems of organization, vaccine distribution, and ease of access to information to the citizens, represents an important step forward to a successful response to the virus and a more efficient prevention of its spread. This work covers the development of an electronic service which, using the internet and modern technologies, eases and solves the aforementioned problems.

Keywords: pandemic, healthcare information system, vaccination, InertiaJS, MYSQL, Laravel, ORM model.
Kristijan Ćurić - diplomski rad

 • DRAGICA RAJOVIĆ sa Ekonomskog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Kvalitet usluga u okviru marketing koncepcije poslovanja“ 07.06.2022. godine pred Komisijom u sljedećem sastavu:
  • prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik,
  • prof. dr Željko Grublješić, mentor,
  • prof. dr Mladen član,
  • Gordana Marković, zapisničar.

Sažetak: U radu je akcenat stavljen na kvalitet usluge i unapređenje kvaliteta usluge. U početku je usmerenost na menadžent prodaje – kako privući  potrošače i kakvi modeli potrošača postoje i kako te iste potrošače zadržati na tržištu. Zatim se pojašnjava i marketing koncepcija kao novi kvalitet poslovanja i tržišno restrukturiranje u srpskim preduzećima. Izazovi i mogućnosti elektronskog poslovanja kao i pojašnjenje kako je elektronsko poslovanje donelo veliku uštedu kod papirnih dokumenata, zatim povećanje obima prodaje, dostupnost kupcima je neograničena, veliku uštedu u vremenu itd. U istraživačkom delu je prikazano ponašanje korisnika poštanskih usluga.

Ključne reči: kvalitet proizvoda, kvalitet usluga, marketing, elektronsko poslovanje, šest sigma;

SUMMARY: The paper emphasizes the quality of service and improving the quality of service. In the beginning, the focus is on the sales manager – how to attract consumers and what models of consumers exist and how to keep those same consumers on the market. Then the marketing concept is explained as a new quality of business and market restructuring in Serbian companies. Challenges and opportunities of e-business as well as an explanation of how e-business has brought great savings on paper documents, then increasing sales, availability to customers is unlimited, great time savings, etc. The research part shows the behavior of postal service users.

Key words: product quality, service quality, marketing, e-business, six sigma;
Dragica Rajović - diplomski rad