ODBRANE DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA NA UNIVERZITETU PIM U JUNU I JULU 2022.

Tokom juna i jula mjeseca 2022. godine na Univerzitetu PIM u Banjoj Luci, završni diplomski ili master rad odbranili su sljedeći studenti:

MERIMA ALIĆ sa Filozofskog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Povezanost zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i nasilja u porodici“ 25.06.2022. godine pred Komisijom u sastavu:
 1. doc. dr Miroslav Đurić, predsjednik,
 2. doc. dr Mitra Mirković-Hajdukov, član i mentor,
 3. doc. dr Gordana Dukić, član,
 4. Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Brojne studije potvrđuju da upotreba supstanci često igra olakšavajuću ulogu u nasilnom ponašanju, i uvijek pogoršava postojeće obrasce zlostavljanja. Korištenje supstanci uključeno je u čak 92% prijavljenih slučajeva nasilja u porodici u Americi. Cilj ovog rada je bio utvrditi da li postoji povezanost između zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (PAS) i nasilja u porodici, koja supstanca je najviše zastupljena u slučajevima nasilja u porodici i koji spol je podložniji zloupotrebi psihoaktivnih supstanci pri činjenju nasilja u porodici. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 100 ispitanika koji su registrovani kao počinioci nasilja u Centru za socijalni rad Zenica, unazad dvije godine.

Istraživanje je obuhvatilo 100 ispitanika životne dobi od 21 do 72 godine, od kojih je 93% muškog spola i 7% ženskog spola. Budući da se u našoj kulturi rijetko prijavljuju slučajevi nasilja nad muškarcima, pogotovo od strane žena, možemo pretpostaviti da su ovi podaci rezultat toga i da je u stvarnosti broj žena kao počinilaca nasilja veći.

Od ukupno 100 ispitanika (nasilnih osoba) 78 (78%) je zloupotrebljavalo PAS (49% alkohol i 29% drogu), dok 22% nije koristilo PAS. Najčešće korištene vrste droga bile su speed (41% od ukupno 29 konzumenata), benzodiazepini (34%), marihuana (14%) i heroin (10%). Od ukupnog broja nasilnih osoba polovinu čine osobe sa zloupotrebom alkohola (49%). Od toga četvrtina (24%) ih je  počinila više oblika nasilja, a 15% ih je počinilo fizičko nasilje. Iz dobijenih podataka možemo zaključiti da je povezanost nasilja u porodici sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci vrlo značajna.

Ključne riječi: zloupotreba, psihoaktivne supstance, nasilje u porodici.

SUMMARY: Numerous studies confirm that substance use often plays a facilitating role in violent behavior, and always exacerbates existing patterns of abuse. Substance use is involved in as many as 92% of reported cases of domestic violence in the United States. The goal of this study was to determine whether there is a link between substance abuse (PAS) and domestic violence, which substance is most prevalent in domestic violence cases and which gender is more susceptible to the abuse of psychoactive substances in domestic violence.

The study was conducted on a sample of 100 respondents registered as perpetrators of violence in Center for Social Work Zenica, in the span of two years. The study included 100 respondents aged 21 to 72 years, of whom 93% were male and 7% female. Since cases of violence against men, especially by women, are rarely reported in our culture, we can assume that this data is a result of this and that in reality the number of women as perpetrators of violence is higher.

Out of a total of 100 respondents (violent persons), 78 (78%) abused PAS (49% alcohol and 29% drugs), while 22% did not use PAS. The most commonly used types of drugs were speed (41% of a total of 29 users), benzodiazepines (34%), marijuana (14%) and heroin (10%). Of the total number of violent persons, half are persons with alcohol abuse (49%). Of these, a quarter (24%) committed multiple forms of violence, and 15% committed physical violence. From the obtained data, we can conclude that the connection between domestic violence and the abuse of psychoactive substances is very significant.

Key words: abuse, psychoactive substances, domestic violence.
Merima Alić – završni diplomski rad

EMANUELA CVIJIĆ  sa Ekonomskog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Kreditiranje stanovništva“  30.06.2022. godine pred Komisijom u sastavu:
 1. prof. dr Mladen Ivić, predsjednik,
 2. prof. dr Marijana Žiravac Mladenović, mentor,
 3. prof. dr Nikola Vojvodić, član,
 4. Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Diplomski rad „Kreditiranje stanovništva“ ukazaće da  kredit omogućuje racionalno i efikasno korišćenje novčanih sredstava, koja su koncentrisana u bankama. To su novčana sredstva cjelokupne društvene reprodukcije, jer se cjelokupno poslovanje naših preduzeća i drugih privrednih organizacija vrši isključivo preko banaka. U bankama se koncentrišu i značajna sredstva koja su deponovana u vidu uloga na štednju. Time se stvara veliki novčani potencijal, koji može da se usmjeri u društveno najopravdanije svrhe i putem kojeg se mogu ostvarivati najrazličitiji privredni poduhvati.

Sve više banaka okreće se poslovanju sa stanovništvom kao najsigurnijem obliku plasmana kredita. Potrošačko kreditiranje nosi svoje vlastite značajne izazove za banke. Ovi krediti imaju više startne kamatne stope nego što ih imaju druge vrste kredita. Odobravanje kvalitetnih potrošačkih kredita zasniva se na procjeni karaktera i osjećaja odgovornosti zajmoprimca. Konkurencija izmedu ponuđača potrošačkih kredita je značajan faktor oblikovanja kamatnih stopa potrošačkih kredita.

Ključne riječi: kreditiranje stanovništva, Bosna i Hercegovina, bankarstvo.

SUMMARY: The diploma thesis “Retail lending” will indicate that the loan enables rational and efficient use of funds, which are concentrated in banks. These are the funds of the entire social reproduction, because the entire business of our companies and other economic organizations is done exclusively through banks. Significant funds deposited in the form of savings deposits are also concentrated in banks. This creates a great financial potential, which can be directed to the most socially justified purposes and through which a variety of economic ventures can be realized.

More and more banks are turning to retail banking as the safest form of loan placement. Consumer lending carries its own significant challenges for banks. These loans have higher starting interest rates than other types of loans. The granting of quality consumer loans is based on an assessment of the character and sense of responsibility of the borrower. Competition between consumer credit providers is a significant factor in shaping consumer credit interest rates.

Keywords: retail lending, Bosnia and Herzegovina, banking.
Emanuela Cvijić – – završni diplomski rad

JELENA TEPIĆ sa Filozofskog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Relacije između autoritarnosti u porodici i agresivnosti kod djece“ 17.06.2022. godine pred Komisijom u sastavu:
 1. prof. dr Simonida Vilić, predsjednik,
 2. prof. dr Jasna Bogdanović Čurić, mentor,
 3. prof. dr Dragana Milojković Čović, član,
 4. Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Svrha ovog rada je objasniti veze između autritarnog roditeljskog stila vaspitanja djece i agresivnosti djece, kao produkta takvog vaspitnog stila. Problemi agresivnosti javljaju se kod sve većeg broja djece, naročito adolescenata. Važno je uočiti ovakva ponašanja i upoznati roditelje sa problemom i rješavati ih, jer roditelj u nekim slučajevima može biti krivac za određeno ponašanje. Agresivnost je jedan od najčešćih problema koji pogađa djecu i to će biti jedna od  ključnih tema ovoga rada. Najvažnija je edukacija roditelja o takvim pojavama i problemima, kako da ih primjete i kako da im se pomogne da ih riješe, kako da se pomogne djeci i roditeljima da ih razumiju. Rezultati provedenog istraživanja su pokazali da je autoritarni roditeljski stil značajno povezan sa pojavom agresivnosti kod djece. Rezultati potvrđuju teorijske pretpostavke o važnosti porodičnih interakcija.

Ključne riječi: agresivnost, adolescencija, autoritarnost, roditeljski stilovi

SUMMARY: The purpose of this paper is to explain the relations between the authoritarian parenting style of raising children and the aggressiveness of children, as a product of such an upbringing style. Problems of aggression occur in an increasing number of children, especially adolescents.It is important to notice such behaviors and to acquaint the parents with the problem and solve them, because in some cases the parent may be the culprit for a certain behavior. Aggression is one of the most common problems affecting children and this will be one of the key topics of this paper.The most important thing is to educate parents about such phenomena and problems, how to notice them and how to help them solve them, how to help children and parents understand them.The results of the reaserch showed that authoritarian parenting style is significantly associated with the occurence of aggresion in children. The results confirm the theoretical assumptions about the importance of family interactions.

Key words: aggressiveness, adolescence, authoritarianism, parenting styles
Jelena Tepić – – završni diplomski rad

KRISTINA ĐAJIĆ sa Filozofskog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Značaj motivacije u ponašanju potrošača“ 17.06.2022. godine pred Komisijom u sastavu:
 1. prof. dr Jasna Bogdanović Čurić, predsjednik,
 2. prof. dr Dragana Milojković Čović, mentor,
 3. prof. dr Simonida Vilić, član,
 4. Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Značaj motivacije u ponašanju potrošača je tema brojnih istraživanja i baš kao u njima i u ovom radu bez ikakve dileme je potvrđeno da su motivacija i ponašanje potrošača međusobno neraskidivo povezane. Motivacija nastaje pod uticajem želja i potreba i zbog nje se postavljaju različiti ciljevi i kreće se u određenom pravcu. Kada se navedeno uvede u vezu sa ponašanjem potrošača znači da želja ili potreba za određenim proizvodom ili uslugom prerasta u motiv za njihovu kupovinu.

Ključne reči: želja, potreba, motivacija, potrošač, ponašanje.

SUMMARY: The importance of motivation in consumer behavior is the subject of numerous studies and just as in them and in this paper without any dilemma it is confirmed that consumer motivation and behavior are inextricably linked. Motivation arises under the influence of desires and needs, and because of that, different goals are set and it moves in a certain direction. When this is introduced in connection with consumer behavior, it means that the desire or need for a particular product or service grows into a motive for their purchase.

Key words: desire, need, motivation, consumer, behavior.
Kristina Đajić – – završni diplomski rad

ALEKSA MANOJLOVIĆ sa Ekonomskog fakulteta odbranio završni diplomski rad pod nazivom  „Marketing logistika“  30.06.2022. godine pred Komisijom u sastavu:
 1. prof. dr Mladen Ivić, predsjednik,
 2. prof. dr Nikola Vojvodić, mentor,
 3. prof. dr Željko Grublješić, član,
 4. Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Preduzetnici su oni ljudi koji poseduju sposobnost da vide šansu u okruženju i da je iskoriste. Preduzetnici su okarakterisani na drugi način, kao ljudi sa kreativnošću i vizijom, koji svoje snove pretvaraju u realnost. Bitno naglasiti da preduzetnici mogu biti i u velikim i u malim kompanijama, mada se često preduzetnici poistovećuju sa vlasnicima malih firmi.

Od početka razvoja civilizacije pa do današnjih dana prisutna je geografska podvojenost kupaca i prodavaca, koja uzrokuje kretanje dobara. Kretanje dobara omogućavaju aktivnosti logistike.Sa tog stanovišta, logistika je i vrlo stara i vrlo nova oblast biznisa, zavisno od toga šta se pod njom podrazumeva.

Ključne reči: marketing, marketing miks, logistika4

SUMMARY: Entrepreneurs are those people who have the ability to see the opportunity in the environment and to use it. Entrepreneurs are characterized in a different way, as people with creativity and vision, who turn their dreams into reality. It is important to emphasize that entrepreneurs can be in both large and small companies, although entrepreneurs often identify with the owners of small companies.

From the beginning of the development of civilization until today, there is a geographical dichotomy between buyers and sellers, which causes the movement of goods. The movement of goods is enabled by logistics activities. From that point of view, logistics is both a very old and a very new area of business, depending on what is meant by it.

Keywords: marketing, marketing mix, logistics
Aleksa Manojlović – – završni diplomski rad

MARIJANA VESOVIĆ sa Filozofskog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom „Psihološki faktori koji mogu uzrukovati da deca i mladi počine prekršajna i krivična dela“ 17.06.2022. godine pred Komisijom u sastavu:
 1. prof. dr Jasna Bogdanović Čurić, predsjednik,
 2. prof. dr Dragana Milojković Čović, mentor,
 3. prof. dr Simonida Vilić, član,
 4. Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Prestupničko ponašanje dece i mladih u sukobu sa zakonom jeste termin za nekadašnji termin maloletničke delinkvencije koja se u poslednje vreme izbegava zbog stigmatizacije dece i adolescenata. Faktori koji mogu dovesti decu i mlade u sukob sa zakonom su raznoliki. Možemo ih grupisati na endogene poput faktora ličnosti i karakternih osobina i egzogene kao što je uticaj porodice, školske sredine, socioekonomski status, uticaj medija, interneta, društvenih mreža i dr.

Istraživanja koja su prikazana u radu, kao i deo o preventivnim merama ukazuju na to da je proučavanje mogućnosti prevencije i delinkventnog ponašanja mladih veoma značajno. Kod mlade osobe koja krši zakonske norme mogu postojati potencijali za zdrav razvoj ličnosti, a društveno ponašanje može biti pod velikim uticajem razvojnih karakteristika adolescencije: unutrašnjih konflikata, razbuktavanja ranih razvojnih kriza, teškoća na intrapsihičkom planu koje se odnose na odvajanje od roditelja, krize identiteta i formiranja tzv. negativnog identiteta. Otuda  je  od  najvećeg  značaja  blagovremena psihološka pomoć i mladima i porodici, koja će im pomoći da ponovo uspostave narušenu ravnotežu.

Ključne reči: ponašanje, maloletnička delinkvencija, ličnost, psihološke teorije, porodični faktori

SUMMARY: The criminal behavior of children and young people in conflict with the law is a term for the former term of juvenile delinquency, which has recently been avoided due to the stigmatization of children and adolescents. Factors that can bring children and young people into conflict with the law are diverse. We can group them into endogenous such as personality factors and character traits and exogenous such as family influence, school environment, socioeconomic status, media influence.

The research presented in the paper, as well as the section on preventive measures, indicate that the study of the possibilities of prevention and delinquent behavior of young people is very important. A young person who violates legal norms may have potentials for healthy personality development, and social behavior can be greatly influenced by the developmental characteristics of adolescence: internal conflicts, flare-ups of early developmental crises, intrapsychic difficulties related to separation from parents, identity crises and formation of the so-called negative identity. Therefore, timely psychological help for young people and families is of the greatest importance, which will help them re-establish the disturbed balance.

Key words: behavior, juvenile delinquency, personality, psychological theories, family factors
Marijana Vesović – – završni diplomski rad

MILANKA TRUBARAC sa Filozofskog fakulteta odbranila završni master rad pod nazivom „Emocionalna sigurnost kao prediktor samopоuzdanja medicinskih tehničara“ 17.06.2022. godine pred Komisijom u sastavu:
 1. prof. dr Simonida Vilić, predsjednik,
 2. prof. dr Jasna Bogdanović Čurić, mentor,
 3. prof. dr Dragana Milojković Čović, član,
 4. Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Ljutnja je normalna i zdrava ljudska emocija, ali sve dok je pod kontrolom. U slučaju da izmakne kontroli, ona može djelovati destruktivno na pojedince i uzrokovati brojne probleme koji se mogu odraziti na sve aspekte pojedinčeva života. BIG 5 je baziran na leksičkom modelu po kome će najistaknutije crte biti  kodirane u terminima prirodnog govornog jezika.Međutim, uobičajeni ljudski problemi ne zahtijevaju agresivno ponašanje, a socijalne norme, zdrav razum i postojeći zakoni ograničavaju izražavanje agresije.

Cilj je istraživanja ispitati i analizirati nivo kontrole bijesa kod medicinskih radnika te na temelju dobivenih rezultata utvrditi postoji li razlika u  kontroli bijesa kod medicinskih radnika s obzirom na dob i s obzirom na pol ispitanika.Kada je u pitanju kontrola bijesa, nepostojanje statistički značajne razlike u stepenu kontrole bijesa među ispitanicima s obzirom na dob posve je očekivano. Nepostojanje statistički značajne razlike među ispitanicima s obzirom na pol je u skladu s očekivanjima jer se pretpostavljalo da neće postojati razlika između muških i ženskih ispitanika u stepenu kontrole bijesa. Iskustva ukazjuju da muškarci teže kontrolišu ljutnju i bijes od žena te često reagujuju agresivno, dok su žene sklonije potisnuti ljutnju ili je verbalizirati. Rezultati ovog istraživanja su ukazali da ne postoji statistički značajna razlika u kontroli bijesa između muških i ženskih ispitanika

Ključne riječi: Velikih 5, kontrola bijesa, medicinski radnici

SUMMARY: Anger is a normal and healthy human emotion, as long as it is under control. In case it goes out of control, it can become destructive for individuals and cause numerous problems that can be reflected on all aspects of an individual’s life. The BIG 5 is based on the lexical model by which the most prominent personality traits are coded in the terms of natural spoken language. However, common human problems do not require aggressive behavior, and social norms, common sense and existing laws limit the expression of aggression.

The goal of this research is to examine and analyze the level of anger management within medical workers and to determine if there is a difference, based on the obtained results, in anger management within medical workers considering the age and gender of the respondents. When it comes to anger management, non-existence of a statistically significant difference in the levels of anger management considering the respondents’ age is to be expected. Non-existence of a statistically significant difference between respondents considering their gender is expected, because it was assumed that there would not be a difference between male and female respondents in the levels of anger management. Experience shows that men have a harder time controlling their anger and rage than women, and they oftentimes react aggressively, while women are more prone to suppressing their anger or verbalizing it. The results of this research show that there are no statistical differences when it comes to anger management between male and female respondents.

Key words: BIG 5, anger management, medical workers
Milanka Trubarac – odbrana master rada

SRETEN RISTIĆ sa Filozofskog fakulteta odbranio završni diplomski rad pod nazivom „Školski uspjeh učenika kao prediktor efikasnosti nastavnika“ 17.06.2022. godine pred Komisijom u sastavu:
 1. prof. dr Simonida Vilić, predsjednik,
 2. prof. dr Jasna Bogdanović Čurić, mentor,
 3. prof. dr Dragana Milojković Čović, član,
 4. Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Pojam efikasnosti nastavnika je sagledavan iz perspektive dvije teorije: teorije kauzalnog atribuiranja, te Bandurine teorije socijalnog učenja, konkretno njegovog pojma samoefikasnosti. Najmoćniji izvor informacija o samoefikasnosti je sam uspjeh, odnosno iskustvo uspjeha. Međutim, svaki uspjeh ne utiče na doživljaj samoefikasnosti u istoj mjeri: Prilikom sagledavanja inteziteta percepcije  efikasnosti nastavnika moglo se primjetiti da najveći procenat anketiranih  učenika  ima ni pozitivnu ni negativnu percepciju  efikasnoti nastavnika. Jedan od najvećih problema u oblasti obrazovanja je vrijednovanje i ocjenjivanje znanja učenika. U ovom radu je uzet opšti školski uspjeh na krajuškolske godine.

Ključne riječi: školski uspjeh, percepcija efikasnosti nastavnika od strane učenika

SUMMARY: The term efficiency of a teacher was seen from the perspective of two theories: the theory of causal attribution and Bandura’s social learning theory, more specifically the term of self-efficacy. The most powerful source of information regarding self-efficacy is the accomplishment itself that is, the experience of success. However, not every success affects the experience of self-efficacy the same: as the intensity of perception was evaluated, it was noticed that the biggest percentage of interviewed students has neither positive nor negative perception of the teacher’s efficacy. One of the biggest issues in the field of education is the evaluation and assessment of a student’s knowledge. General school achievements from the end of the school year are used in this research.

Key words: school achievement, students’ perception of a teacher’s efficacy
Sreten Ristić – završni diplomski rad

SMILJANA RITAN sa Pravnog fakulteta odbranila završni diplomski rad pod nazivom “Prikriveni istražitelj kao posebna istražna radnja u krivično-procesnom zakonodavstu“ 06.07.2022. godine pred Komisijom u sastavu:
 1. doc. dr Mladen Dostanić, predsjednik,
 2. prof. dr Miro Katić, mentor,
 3. doc. dr Jelena Latinović, član,
 4. Gordana Marković, zapisničar.

SAŽETAK: Ubacivanju, odnosno infiltraciji prikrivenog istražitelja u određenu kriminalnu grupu prethodi dovoljno duga priprema, što znači da je to aktivnost koja mora biti pažljivo isplanirana, dobro „legendirana“ i izvedena tako da ne ostavlja ni najmanju mogućnost za otkrivanje od bilo kog člana kriminalne grupe.

Kako se iz prethodnog može konstatovati, zaštita prikrivenog istražitelja je veoma složen i odgovoran zadatak, tim prije što postoje razne mogućnosti njegovog ugrožavanja, što se ne mogu uvijek predvidjeti sve situacije i planirati shodno njima djelovanje prikrivenog istražitelja i što će u mnogim situacijama prikriveni istražitelj morati da sam donosi odluke i usmjerava svoju djelatnost, ne znajući za moguće opasnosti koje ugrožavaju njegovu bezbjednost. Zaštita prikrivenog istražitelja ne može biti samo problem nauke i prakse već i predmet zakonskog uređivanja.

Ključne riječi: istraga, prikriveni istražitelj, infiltriranje, krivično-procesno pravo

SUMMARY: The insertion or infiltration of an undercover investigator into a particular criminal group is preceded by a long enough preparation, which means that it is an activity that must be carefully planned, well “legendary” and performed so as not to leave any possibility of detection by any member of the criminal group.

As it can be stated from the previous, the protection of an undercover investigator is a very complex and responsible task, especially since there are various possibilities of endangering him, because not all situations can always be foreseen and planned and the undercover investigator will have to to make decisions and direct his own activities, unaware of the possible dangers that threaten his safety. The protection of the undercover investigator cannot be only a problem of science and practice, but also a subject of legal regulation.

Keywords: investigation, undercover investigator, infiltration, criminal procedure law
Smiljana Ritan - završni diplomski rad
Smiljana Ritan – – završni diplomski rad