TREĆI SASTANAK EKSPERTSKE RADNE GRUPE CAHR PROJEKTA

Dana 24.06.2022. godine, u Etno selu Stanišići u Bijeljini, održan je treći sastanak eskpertske radne grupe projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini ‒ CAHR.

Predmet ovog sastanka bio je upoznavanje članova ekspertske radne grupe sa sadržinom ,,Smjernica za upotrebu sredstava sile prema učiniocima prekršaja iz oblasti javnog reda i mira”, ,,Smjernica za primjenu policijskih ovlašćenja u slučajevima mirnog okupljanja”, kao i sa sadržinom ,,Izvještaja o borbi  za ljudska prava u Bosni i Hercegovni”, koji su izrađeni u sklopu projektnih aktivnosti. Nakon upoznavanja sa sadržinom navedenih dokumenata kroz diskusije i multidisciplinarnu analizu, dati su određeni prijedlozi i sugestije za izmjene i dopune istih prije izrade finalnih verzija koje će biti upućene organima vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

MSc Aleksandar Miladinović, autor ,,Smjernica za upotrebu sredstava sile prema učiniocima prekršaja iz oblasti javnog reda i mira”, upoznao je članove ekspertske radne grupe sa sadržinom radne verzije ove publikacije koja ima za cilj da policijskim službenicima da jasna i precizna uputstva za zakonitu primjenu sile prema učiniocima prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, uz ukazivanje na međunarodne standarde u ovoj oblasti sa posebnim akcentom na zaštitu ljudskog prava na slobodu mišljenja i izražavanja i slobode kretanja. Ova publikacija sadrži i primjere neadekvatnog postupanja iz prakse, kao i analizu grešaka i uputstava u smislu kako bi u datom slučaju trebalo da se postupi.

Prof. dr Aleksandar Ivanović, autor ,,Izvještaja o borbi  za ljudska prava u Bosni i Hercegovni”,predstavio je identifikovane nedostatke prekršajno pravne oblasti javni red i mir, te oblasti materijalnog i procesnog krivičnog prava Bosne i Hercegovine u smislu odredaba koje imaju ograničavajući efekat na ostvarenje prava na slobodu mišljenja i izražavanja, kao i prijedloge rješenja za otklanjanje istih. Takođe, predstavio je i identifikovane odredbe prekršajno pravne oblasti javna/mirna okupljanja koje imaju ograničavajući efekat na ostvarenje prava na slobodu mirnog okupljanja, te prijedloge za izmjene i dopune istih, a u cilju kreiranja pravnog okvira koji će u mnogome olakšavati ostvarivanje ovog prava.

U drugom dijelu sastanka MSc Aleksandar Miladinović, u svojstu autora ,,Smjernica za primjenu policijskih ovlašćenja u slučajevima mirnog okupljanja”, prisutnima je predstavio publikaciju, koja ima za cilj da policijske službenike upozna sa evropskim standardima u smislu postupanja tokom održavanja javnih okupljanja, sa posebnim fokusom na adekvatno i zakonito reagovanje u situacijama poput održavanja spontanih okupljanja, okupljanja koja nisu prijavljena, pojave sporadičnih incidenata na javnim okupljanjima i sličnih problemskih situacija.

CAHR projekat je finansiran od strane Evropske komisije u BiH.

THIRD MEETING OF THE CAHR PROJECT EXPERT WORKING GROUP

On June 24, 2022 the third meeting of the expert working group of the project “Contribution of the Academic Community to the Protection of Human Rights in Bosnia and Herzegovina – CAHR” was held in the Ethno Village Stanišići in Bijeljina.

            The subject of this meeting was to acquaint the members of the expert working group with the content of the “Guidelines for the use of force against perpetrators of violations of public order and peace”, “Guidelines for the use of police power in cases of peaceful assembly”, as well as with the content of the “Report on the Fight for Human Rights in Bosnia and Herzegovina”, which were prepared as part of project activities. After getting acquainted with the content of these documents through discussions and multidisciplinary analysis, certain proposals and suggestions for their amendments were given before the final versions will be sent to the authorities at all levels in BiH.

            MSc Aleksandar Miladinović, author of the “Guidelines for the use of force against perpetrators of violations of public order and peace”, introduced the members of the expert working group with the content of the working version of this publication which aims to give police officers clear and precise instructions for legal application forces against perpetrators of violations of public order and peace, with reference to international standards in this area with special emphasis on the protection of the human right to freedom of opinion and expression and freedom of movement. This publication also contains examples of inadequate treatment in practice, as well as an analysis of errors and instructions in terms of how to proceed in a given case.

            PhD Aleksandar Ivanović, author of the “Report on the Fight for Human Rights in Bosnia and Herzegovina”, presented the identified shortcomings of the misdemeanor law area of ​​public order and peace, and the area of ​​substantive and procedural criminal law of Bosnia and Herzegovina in terms of provisions which have a restrictive effect on the exercise of the right to freedom of opinion and expression, as well as proposals for solutions to eliminate them. He also presented the identified provisions of the misdemeanor law area of ​​public/peaceful assembly, which have a limiting effect on the exercise of the right to freedom of peaceful assembly, and proposals for amendments, in order to create a legal framework that will greatly facilitate the exercise of this right.

            In the second part of the meeting, MSc Aleksandar Miladinović, as the author of the “Guidelines for the application of police powers in cases of peaceful assembly”, presented a publication, which aims to acquaint police officers with European standards in terms of conduct during public gatherings, with special focusing on adequate and legal response in situations such as spontaneous gatherings, unreported gatherings, sporadic incidents at public gatherings and similar problem situations.

            CAHR project is funded by the European Commission in BiH.