Odbrana diplomskog rada, Aleksandar Lakić

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM održana je odbrana master rada našeg studenta Aleksandra Lakića.

Tema njegovog diplomskog rada bila je „Značaj konkurentnosti na svjetskom tržištu.“

U sastavu Komisije bili su:

1. doc. dr Željko Grublješić, predsjednik,

2. prof. dr Nikola Vojvodić, mentor,

3. prof. dr Mladen Ivić, član,

4. Gordana Marković, zapisničar

Mentor prof. dr Nikola Vojvodić, koji je pomagao kandidatu svojim ogromnim znanjem i iskustvom, istakao je da se radi o temi diplomskog rada koja je veoma aktuelna, te je kandidat pokušao da dokuči teoretske činjenice koje su najvažnije, a suština, težina i najveći značaj u ovom radu predstavlja empirijsko istraživanje koje je kandidat sproveo na praktičnom primjeru.  

Komisija je konstatovala da je završni rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada, čime je Aleksandar Lakić zasluženo stekao zvanje diplomiranog ekonomiste Univerziteta PIM.

Iskrene čestitke Aleksandru i mentoru!