MOGUĆNOST SARADNJE: PROFESOR BUNČIĆ SA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA IZ SUBOTICE, POSJETIO UNIVERZITET PIM

Posjeta Univerzitetu PIM povodom razgovora o mogućnostima ostvarivanja poslovno-tehničke saradnje visokoškolskih ustanova: Profesor doktor Veselin Bunčić vršilac dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice, posjetio Univerzitet PIM

Prof. dr Veselin Bunčić, profesor strukovnih studija i vršilac dužnosti direktora Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, Srbija, posjetio je Univerzitet PIM 28. septembra 2021. godine, povodom razgovora i potpisivanju sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji ove dvije visokoškolske ustanove.

Predstavnika Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, prof. dr Veselina Bunčića, ispred Univerziteta PIM dočekali su prof. dr Dragan Đuranović, rektor Univerziteta PIM, prof. dr Mladen Ivić, prorektor za nastavu, doc. dr Dejan Kojić, prorektor za nauku i kvalitet i doc. Dr Ljubica Janjetović, rukovodilac Centra za dizajn.

Tokom posjete predstavnici ove dvije visokoškolske institucije razgovarali su o studiju, studijskim programima koji se izvode na obje visokoškolske ustanove, sličnostima i razlikama studijskih programa, o mogućnostima saradnje, razmjeni nastavnog kadra, uslovima studiranja, projektima i sličnim temama. U fokusu razgovora bili su, obostrano interesantni, studijski programi za obrazovanje strukovnih medicinskih sestara sa Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice i studijski program Sestrinstvo sa Fakuteta zdravstvenih nauka Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment iz Brčko distrikta.

Potencijalna razmjena između ove dvije visokoškolske ustanove predstavlja priliku da se ostvari saradnja između javnog i privatnog obrazovnog sektora, kao i regionalna saradnja kako na području obrazovanja, tako i na mogućim naučno-istraživačkim i drugim projektima koji bi doprinijeli razvoju nastavno-obrazovnog procesa na obje isntitucije, naučno-istraživačkog rada i društva u cjelini.

Napomena: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je javna institucija čiji je osnivač Republika Srbija. Na Školi se izvode osnovne strukovne studije prvog cilklusa i specijalističke strukovne studije drugog ciklusa studija.

Mogućnosti saradnje, VŠSS Subotica, prof Veselin Bunčić

O ISTORIJATU ŠKOLE
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je visokoškolska ustanova čiji osnivač je Republika Srbija, s tim da su osnivačka prava preneta na Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.  Škola ima dugu 40-godišnju tradiciju u obrazovanju kadrova pedagoške struke (vaspitača predškolske dece), iskustvo u obrazovanju specijalista strukovnih vaspitača, a beleži i uspešan početak ostvarivanja osnovnih strukovnih studija iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta za obrazovanje strukovnih trenera u sportu, iz oblasti medicinskih nauka za obrazovanje strukovnih nutricionista dijetetičara i strukovnih medicinskih sestara.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je pravni sledbenik Više škole za obrazovanje vaspitača u Subotici osnovane 1993. godine, a ona  pravni sledbenik Pedagoške akademije u Subotici osnovane 1973. godine.

Škola posluje na osnovu dozvole za rad izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, odnosno Pokrajinskog sekretarijata za za nauku i tehnološki razvoj APV.

Studijski programi koje škola realizuje su akreditovani od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i usvojenim Standardima.

STUDIJSKI PROGRAMI KOJI SE IZVODE NA VISOKOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA IZ SUBOTICE
Studijski programi osnovnih strukovnih studija ostvaruju se u trajanju od 3 (tri) školske godine – 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB bodova po sledećim studijskim programima:
– Obrazovanje strukovnih vaspitača predškolske dece
Obrazovanje trenera
Obrazovanje nutricionista-dijetetičara
Obrazovanje strukovnih medicinskih sestara

Obrazovnu delatnost Škola ostvaruje realizujući i studijske programe specijalističkih strukovnih studija (drugog stepena) u okviru obrazovno-naučnog polja: Društveno – humanističke nauke iz oblasti:
Pedagoških nauka

Studijski programi specijalističkih strukovnih studija ostvaruju se u trajanju od 1 (jedne) školske godine – 2 (dva) semestra, u obimu od 60 ESPB bodova po sledećim studijskim programima:
Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za rad sa decom sa posebnim potrebama
Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za fizičko vaspitanje
Obrazovanje specijalista strukovnih vaspitača za likovno vaspitanje

(Izvor: https://www.vsovsu.rs/novi/index.php)

Ostale informacije o Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici možete pogledati na njihovom sajtu.