IN MEMORIAM – PROF. DR ŽARKO PAVIĆ

Naš uvaženi profesor dr Žarko Pavić, preminuo je u subotu, 25. septembra 2021. godine u Beogradu.

Profesor Pavić je tokom perioda 2008–2013. godine bio angažovan na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci kao redovni profesor na oblasti zdravstvenog menadžmenta i kao rektor Univerziteta PIM.

Svojim aktivnim zalaganjem i učešćem u radu Univerziteta, profesor Žarko Pavić dao je ogroman doprinos dostizanju najviših akademskih ciljeva na Univerzitetu PIM. Pored redovnih akademskih aktivnosti i dužnosti i obavljanja funkcije rektora, tokom angažmana na Univerzitetu PIM, bio je član uredničkog i izdavačkog savjeta časopisa Anali poslovne ekonomije – časopis za poslovnu ekonomiju, biznis, menadžment i komunikologiju od 2007–2012.

DOPRINOS ZDRAVSTVENOM SISTEMU U OKRUŽENJU I REGIONU

Aktivnostima na međunarodnom nivou, ostavio je neizbrisiv trag u nauci i zdravstvu u okruženju i regionu, aktivno se posvetivši naučnom i stručnom radu i projektima u oblasti reforme zdravstva, kao i učešćem u međunarodnim organizacijama posvećenim zdravstvu kao što je Svjetska zdravstvena organizacija.

Prof. dr Žarko Pavić
Prof. dr Žarko Pavić na Univerzitetu PIM Banja Luka 2011. godine

Tokom svog rada bio je uključen u niz projekata kao:
Direktor, “Health and Diabetes” Fondacija, NovoNordisk, Kopenhagen, Danska
Koordinator projekata Vlade Australije, Australian Insurance Commission, Reforma sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, Banja Luka, RS, BiH
Direktor razvojnog internacionalnog projekta “Diabetes Mellitus”, NovoNordisk, Kopenhagen, Danska
Nacionalni koordinator za programe i projekte Svetske zdravstvene organizacije, Beograd, Srbija PCU
Direktor, Kancelarija Svetske banke, Banja Luka, RS, BiH
Phare koordinator za reformu finansiranja zdravstva (EU Projekti)
Koordinator projekata Vlade Velike Britanije u zdravstvenom sektoru, Know-How Fund koordinator za NHA (UK Projekt)
Koordinator Projekata Vlade Švajcarske u zdravstvenom sektoru (Swiss Coordination Unit)
Koordinator projekata Vlade Japana u zdravstvenom sektoru, Japanese Grant koordinator (JICA Projects)

(Izvor: https://krivak.rs/prof-dr-zarko-pavic/?fbclid=IwAR2dGJZO_iHWVyapC69L8PXThVb2fd70kI9WEafy040YZFZrOLzX14ginVM)

Njegovu akademsku karijeru obilježili su objavljeni naučni radovi iz oblasti menadžmenta u zdravstvu, a autor je i koautor udžbenika iz oblasti menadžmenta i menadžmenta u zdravstvu.

Izvod iz naučnog opusa:
An exploratory study of emotional intelligence between educators in the USA and Serbia, Richard Mendelson, Boris Djokic, Ashlee N. Brignano, Zarko S. Pavic, International Journal of Business Research™, Volume 15, Number 5, 2015.
– Doktorske studije u Republici Srpskoj – komparativna analiza i perspektive, Žarko S. Pavić, Zoran Kalinić, Goran Kalinić, Сварог 1 (7), 9-20, 2013.
– Okolina i zdravlje – biomedicinski, etički i socijalni aspekti (Environment and health-biomedical, ethical, and social aspects), Žarko S. Pavić,, Praxis 1, 65-70, 10. Međunarodni naučni skup Sinergija 2012.
Osnove menadžmenta ljudskih resursa, Jelena Đorđević Boljanović, Žarko S.  Pavić, Beograd: Univerzitet Singidunum, 2011.
Etika i poslovne komunikacije, Žarko S.  Pavić, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011.
Development strategy of Health Management. Žarko S. Pavić, Singidunum Scientific Review/Singidunum Revija 8 (1), 2011.
Zdravstvo i zdravstveni sistem, Žarko S. Pavić, Srpsko lekarsko društvo, 2007.
Izvor: https://krivak.rs/prof-dr-zarko-pavic/?fbclid=IwAR2dGJZO_iHWVyapC69L8PXThVb2fd70kI9WEafy040YZFZrOLzX14ginVM)

IZVOD IZ BIOGRAFIJE
Profesor dr Žarko Pavić je rođen 28. aprila 1959. godine u Banjaluci, gdje se školovao i završio Medicinski fakultet. Magistrirao je i doktorirao iz oblasti endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske studije je završio na Univerzitetu Georg August u Getingenu u Njemačkoj. Subspecijalizaciju iz endokrinologije završio je  1992.  na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a iz kliničke biohemije na Institutu u Getingenu.
Od 1983. do 1994. bio je angažovan na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, kao asistent, a zatim kao docent i rukovodilac Katedre za patofiziologiju, a predavao je i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Bio je šef Katedre za zdravstveni menadžment  Evropskog Univerziteta u Beogradu i rektor Nezavisnog univerziteta Banjaluka.
Od 1998. do 2002. godine obavljao je funkciju pomoćnika ministra zdravlja Republike Srpske, a bio je i član  Srpskog lekarskog društva,  Izvršnog Odbora Svjetske zdravstvene organizacije i Internacionalne asocijacije rektora Jugoistočne Evrope.
(Izvor: https://www.nezavisne.com/novosti/drustvo/Preminuo-doktor-Zarko-Pavic/683039?fbclid=IwAR2cv01G6uwooL00hoH-cK4UvOfP3Mi33hJe1IHfA-Vf08hMpXPM-l5gDAY)

Komemoracija povodom smrti prof. dr Žarka Pavića održaće se u srijedu  29. septembra 2021. u 11 časova na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka, a sahrana istog dana u 13 časova na groblju sveti Pantelija.
(Izvor: https://www.nezavisne.com/novosti/drustvo/Preminuo-doktor-Zarko-Pavic/683039?fbclid=IwAR2cv01G6uwooL00hoH-cK4UvOfP3Mi33hJe1IHfA-Vf08hMpXPM-l5gDAY)

Neka je vječni pomen profesoru i kolegi, a porodici iskreno saučešće.

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka – Univerzitet PIM