ZAKLJUČAK PRVE MEĐUNARODNE VIRTUELNE KONFERENCIJE „EKONOMSKI IZAZOVI DRŽAVA JIE NAKON PANDEMIJE KORONA VIRUSA“

U ponedeljek, 27. aprila 2020. godine održana je prva virtuelna međunarodna konferencija  “EKONOMSKI IZAZOVI DRŽAVA JIE NAKON PANDEMIJE KORONA VIRUSA” čiji je organizatorbio Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Koorganizatori konferencije su bili Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment – Univerzitet PIM iz Banja Luke, Fakultet za projektni menadžment iz Beograda, Fakultet poslovne ekonomije i Institut poslovne ekonomije iz Skoplja.

Konferencija je realizovana kao virtuelna konferencija posredstvom ZOOM aplikacije. Okupila je  paneliste iz četiri države sa četiri univerziteta koji su kroz svoja izlaganja i diskusije iznijeli lične stavove o ključnim temama konferencije.

Teme konferencije su bile:

 1. Da li je reakcija organa državne uprave i lokalne samouprave država JIE bila pravovremena sa konkretnim ekonomskim mjerama podrške privredama?
 2. Da li će preduzete mjere biti dovoljne za oporavak država JIE?
 3. Koliko će navedena pandemija uticati na privrede država JIE u cjelini?
 4. Operativni program mjera podrške za izlazak iz krize i mjere ekonomskog oporavka.

Zaključak panelista nakon izlaganja i zajedničke diskusije je sledeći:

Recesiona kriza izazvana pandemijom Korona virusa, koja je već dobila ime The Great Lockdown (Veliko zaključavanje) će ostaviti posljedice na svjetsku ekonomiju. Države JIE posebno one koje su orjentisane na turizam će imati pad ekonomskih aktivnosti koje su prouzrokovane pandemijom. Mjere sa kojima su izašle Vlade moraju da se sprovode brže uz konsultacije sa širokim krugom eksperata počev od visokoškolskih ustanova, unije poslodavaca, asocijacija menadžera, privrednih komora itd. Navedene mjere posebno treba da budu usmjerene ka mikro, malom i srednjem biznisu koji je najviše pogođen. Potrebno je sačuvati zaposlenost, čime se stimuliše tražnja i čuva standard i kvalitet života građana. Panelisti su konstatovali da je kriza potencijalna šansa za restart kompletnog ekonomskog sistema kreiranjem odgovarajućeg stimulativnog institucionalnog okvira za buduće tržišno poslovanje. Potrebno je raditi na jačanju domaćih brendova koji će uticati na smanjenje spoljnotrgovinskog deficita i čime se smanjuje zavisnost domicilnih država od dislocirane proizvodnje. Državni intervencionizam je neophodan u mjeri koja će kreirati institucionalni okvir za buduće tržišno poslovanje i gdje se izgradnjom društvenih (formalnih i neformalnih) i ekonomskih institucija stvara preduslov za racionalnu alokaciju resursa i efikasno privređivanje. Socijalni kapital ima važnu ulogu u kreiranju institucija. Digitalizacija i inovacije su velika šansa za ubrzani oporavak i racionalizaciju i efikasnost poslovnih procesa. Veliki potencijal postoji u razvoju kulturnih, kreativnih industrija i IT industrije.

Učesnici konferencije bili su:

 • Doc.dr Irena Petrušić dekan Fakultet za menadžment Herceg Novi;
 • Doc.dr Nikša Grgurević prodekan za nastavu Fakultet za menadžment Herceg Novi;
 • Prof.dr Vasilije Kostić rukovodilac posdiplomskih studija Fakultet za menadžment Herceg Novi;
 • Prof.dr Dragan Đuranović rektor PIM Univerzitet Banja Luka;
 • Doc.dr Bojana Ostojić profesor Fakultet za projektni menadžment Beograd;
 • Doc.dr Milutin Pečić profesor Fakultet za projektni menadžment Beograd;
 • Doc.dr Azemina Mašović profesor Fakultet poslovne ekonomije Skoplje;
 • Doc.dr Adrijana Bulevska-Zarić profesor Institut poslovne ekonomije Skoplje;
 • Mr Sanja Peruničić moderator konferencije Falultet za menadžment Herceg Novi.